Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Написання курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу студента. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи обов'язково виконуються з тих навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Кількість робіт, що виконуються студентом протягом навчання в академії, визначається навчальним планом.

Курсові роботи виконуються студентами при вивченні навчальних дисциплін циклів загальноекономічної та фундаментальної підготовки.

Написання курсової роботи з економічних дисциплін має за мету досягнення таких цілей:

- поглиблене засвоєння курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;

- набуття навичок самостійного дослідження складних економічних явищ і процесів;

- навчання критичному аналізу першоджерел, монографій, збірників, періодичних видань;

- практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;

- розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, готувати студента до написання дипломної роботи.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має добір літератури. При цьому можуть бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні статті. Обов'язковим є вивчення законодавчих актів, інструктивних та нормативних документів.

Матеріал курсової роботи повинен відповідати таким вимогам:

- автор може розглядати суперечливі судження інших авторів, але сам має дотримуватись лише одного судження про предмет дослідження;

- кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими;

- кожний розділ повинен завершуватись висновками.

Бажано один з розділів курсової роботи виконувати з використанням комп'ютерної техніки. Результати розрахунків в цьому розділі мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

 

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Приблизна тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засідання кафедр академії. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку.

Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією викладача-керівника і взяти до уваги такі поради:

- тема курсової роботи повинна відбивати особисті наукові інтереси студента, які сформувалися під час вивчення курсу;

- тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи іншою проблемою економіки України, процесу її реформування;

- бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою виробничою діяльністю студента.

Вибір теми курсової роботи студентом-заочником повинен максимально відповідати характеру його професійної діяльності.

Практика свідчить, що робота над темою курсового проекту, яка тісно пов'язана з професійною діяльністю автора, викликає в нього велику зацікавленість, має більш творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, спрямованих на поліпшення економічної діяльності свого підприємства, установи або на підвищення особистої професійної компетенції.

Студенти також можуть пропонувати свої теми курсової роботи. У цьому разі вони обов'язково повинні написати заяву на ім'я завідувача кафедри. У заяві необхідно вказати назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Тематика та науковий керівник курсової роботи затверджується розпорядженням завідувача кафедри.

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному студенту на бланку відповідної форми (додаток А).

Завдання на курсову роботу затверджуються завідувачем кафедри за поданням викладача-керівника курсової роботи і видаються студентам не пізніше, ніж за два місяця до терміну подання роботи.

У завданні на курсову роботу, крім її теми, керівник надає перелік питань, які підлягають розробці, вихідні дані до роботи та термін подання студентом закінченої роботи.

Конкретне завдання для виконання на персональному комп'ютері видаються викладачем-консультантом з кафедри вищої математики і комп’ютерної техніки після узгодження з викладачем - науковим керівником курсової роботи.

Протягом першого тижня керівник разом із студентом детально розробляють календарний графік роботи на весь період написання курсової роботи (додаток А). У календарному плані слід визначити час, потрібний на добір літератури, її вивчення й опрацювання, оформлення тексту. Календарний план допоможе уникнути поспіху при написанні курсової роботи, дисциплінуватиме студента і допоможе подати виконану роботу у визначений строк.

Студент зобов'язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму керівникові.

Час, відведений на керівництво курсовою роботою, керівник використовує для систематичних консультацій, передбачених розкладом, та перевірки виконання роботи (частинами чи в цілому).

Слід всіляко стимулювати ініціативний, творчий підхід студента до вирішення поставлених питань, забезпечити суворий контроль за самостійністю виконання роботи, що досягається досить частими, наприклад щотижневими, консультаціями.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.