Здавалка
Главная | Обратная связь

РЕКОМЕНДАЦІЇ КАФЕДРАМ 

З метою надання методичної допомоги студентам у виконанні курсових робіт кафедрам слід розробляти методичні вказівки до написання курсових робіт з окремих дисциплін. Бажано, щоб вони містили такі розділи:

1. Загальні положення

(Розкривається значення курсової роботи у вивченні дисципліни).

2. Основні етапи виконання курсової роботи.

2.1. Вибір теми курсової роботи, визначення її обсягу.

2.2. Підбір літератури та інших матеріалів і джерел, складання бібліографії.

2.3. Складання попереднього плану роботи.

2.4. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу та його конспектування, уточнення плану.

2.5. Написання тексту роботи та вимоги до його оформлення.

2.6. Підбір матеріалу для обробки на ПК.

3. Порядок подання роботи на кафедру для перевірки і рецензування, висновків керівника.

4. Захист курсових робіт

5. Типові помилки студентів при написанні курсової роботи.

6. Тематика курсових робіт у відповідності до програми курсу.

Після методичних вказівок наводиться список літератури з кожної групи тем.

 


Додаток А

 

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

Кафедра_____________________________________________________________

 

Дисципліна __________________________________________________________

 

Спеціальність ________________________________________________________

 

Курс___________група_________________________семестр ________________

____________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ

На курсову роботу студента

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1.Тема роботи________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Термін подачі студентом закінченої роботи ______________________________

____________________________________________________________________

 

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання “__” __________ 200_ р.

 

Керівник    
  (підпис)  
Завдання прийняв до виконання  
  (підпис)
       

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ за/п Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент_________________________

(підпис)

 

Керівник_________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” __________ 200_ р.


Додаток Б

Зразок титульної сторінки

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з дисципліни _________________________________________________________

 

Тема роботи: _________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Виконав(ла)студент(ка)_______ курсу _____________________________ групи

 

_______________________________________________ _______________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Оцінка_______________________

 

Керівник_____________________________________ ________________

(підпис)

“_____”______________________ 20__ р.

 


Додаток В

РЕЦЕНЗІЯ

 

 

На курсову роботу студента ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

________________________________________________________________________________

 

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

за темою ______________________________________________________________________ (назва теми) ________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

 

________________________________________________________________________________

 

Консультант ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

 

Зауваження та пропозиції консультанта________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка ______________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

Дата Підпис

 


Додаток Г

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.