Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок подання та ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і подається керівникові не пізніше строку, вказаного у завданні.

Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не дозволяються.

Курсову роботу рецензує науковий керівник - викладач кафедри і викладач-консультант з окремих розділів, рецензія складається відповідно до додатка В.

Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу, на основі рецензії дає попередню оцінку. Рецензія має за мету надання методичної допомоги студентові в удосконаленні курсової роботи, готує студентів до її захисту. Рецензія містить загальну характеристику рівня роботи щодо її змісту, практичного значення, структури написання та оформлення, а також докладний і аргументований аналіз позитивних і негативних сторін курсової роботи. Наприклад, перелік і аналіз помилкових положень надасть студентові велику допомогу в підготовці до захисту. Оскільки в рецензії відображені лише найсуттєвіші питання, студенту, який готується до захисту, треба уважно ознайомитися з усіма зауваженнями та позначками викладача, що безпосередньо містяться в тексті курсової роботи.

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту. Звичайно, курсова робота після її перевірки та рецензування повертається студенту як мінімум за 3 дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати відповідний час для підготовки до захисту. Якщо робота оцінена рецензентом "незадовільно", то видається інше завдання і встановлюється новий строк для його виконання.

Важливо практикувати різноманітні форми захисту курсових робіт. Найбільш поширеним є захист перед спеціально створеною на кафедрі комісією, до якої обов'язково входить і науковий керівник-рецензент, у присутності студентів групи. Студентам, які за рекомендацією рецензента підготували курсову роботу на високому науково-практичному рівні, надається право виступити з доповіддю на науковій конференції або перед студентами свого потоку.

У ході короткої доповіді (5-10 хвилин) треба обґрунтувати тему дослідження, його цілі і практичне значення, розкрити зміст теми з викладенням своєї особистої точки зору до питань, що порушені. Захист курсової роботи передбачає і ґрунтовні відповіді на питання, поставлені в рецензії або усно присутніми викладачами і студентами.

В окремих випадках, якщо має місце наявність кількох курсових робіт, близьких за тематикою, практикується проведення колективного обговорення - захисту робіт на засіданні студентської науково-дослідницької групи. При цьому важливо надати всім студентам, які беруть участь в обговоренні, можливість заздалегідь ознайомитися з роботами своїх товаришів.

Результати захисту суттєво впливають на остаточну оцінку курсової роботи. Якщо студент сумлінно підготувався до захисту, дав вичерпні відповіді на запитання, що надійшли або містяться в рецензії, остаточна оцінка курсової роботи може бути підвищена у порівнянні з попередньою. Відповідно можлива і протилежна ситуація.

Критерії, за якими курсова робота оцінується на "відмінно":

- робота виконана на високому теоретичному рівні і свідчить, що автор глибоко інформований щодо ступеня теоретичної розробки проблеми, яка досліджується, вміло орієнтується у відповідних альтернативних теоретичних підходах, має свою особисту позицію і вміє аргументовано і послідовно її викласти;

- робота свідчить, що студент, який її виконав, володіє науковим економічним мисленням, вміло застосовує інструменти економічного методу, сучасні теоретичні концепції;

- робота містить самостійні обґрунтовані висновки, міркування і цікаві пропозиції, які мають теоретичне або практичне значення;

- правильно оформлена та викладена грамотною літературною мовою.

- Оцінки "добре" та "задовільно" відбивають ступінь відхилення курсової роботи від цих вимог.

Оцінку "добре" одержує та робота, яка відзначається високим теоретичним рівнем, повно і всебічно висвітлює питання теми; оцінку "задовільно" - робота, в якій правильно і досить впевнено висвітлюються основні питання теми. У тих випадках, коли робота не відповідає цим вимогам, вона оцінюється оцінкою "незадовільно".

Cтудентам, які одержали незадовільну оцінку за курсову роботу, встановлюється новий строк для її доробки з подальшим захистом.

Позитивно оцінена та захищена курсова робота залишається на кафедрі. Остаточна оцінка має бути занесена в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.