Здавалка
Главная | Обратная связь

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після аналізу підібраної літератури і фактичного матеріалу можна починати написання тексту курсової роботи. При цьому слід пам’ятати, що загальна оцінка роботи залежить не тільки від її змісту, але й від оформлення.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний грамотно, чітко, без повторень. Не слід наводити довгих цитат з підручників та спеціальної літератури.

Обсяг курсової роботи повинен складати 30 - 35 рукописних аркушів формату А-4, включати таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо.

Курсова робота повинна містити:

- титульну сторінку;

- завдання на курсову роботу:

- зміст;

- виклад матеріалу згідно плану;

- заключну частину;

- список першоджерел;

- додатки.

6.1. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Зразок титульної сторінки подається у додатку Б.

6.2. Зміст.Зміст включає найменування всіх розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок матеріалу розділів (підрозділів).

6.3. Текстова частина. Текст курсової роботи може бути написаний або надрукований з інтервалом півтора рядкових інтервали та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. У головному тексті не дозволяється скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, ліве і нижнє не менше 20 мм, а праве - не менше 10 мм.

Сторінки нумерують арабськими цифрами з титульною сторінкою, бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

6.3.1. Рубрикація. Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати п'яти знакам.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

- при машинописному способі - не менше, ніж три інтервали;

- при рукописному - не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше двох рядків тексту.

Кожний розділ слід починати з нового аркуша. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи, і вони позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ, висновки і розділ "Використана література" не нумерують.

Нумерація підрозділів, пунктів, підпунктів проставляється арабськими цифрами. Номер підпункту входить у номер пункту, номер пункту в номер підрозділу і номер підрозділу в номер розділу. Номери розділяються крапками. Наприклад:

Розділ 1

Мотивація як процес стимулювання працівників до ефективної трудової діяльності

1.1. Процес мотивації

6.3.2. Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.

Ілюстрація позначається словом "Рисунок…", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рисунок 1.1. Типова загальна структура промислового підприємства". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу).

6.3.3. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

 

Таблиця ____________ ___________________________________

номер назва таблиці

 

Головка {       } Заголовки граф
        } Підзаголовки граф
      }Горизонтальні рядки
     
     
  Боковик (графа для заголовків рядків)   Графи (колонки)  
             

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається заміна її головки або боковиків відповідними номерами арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово "Таблиця ___" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Одиниці виміру в окрему графу не виносяться. Вихідні дані та результати розрахунків слід наводити в таблиці з однаковим ступенем точності.

 

6.3.4. Формули.Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули треба залишити не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під нею у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад.

“Відомо, що

, (1.1)

де -потужність ί-го виробничого підрозділу підприємства;

- річний фонд часу роботи устаткування;

- трудомісткість виготовлення одиниці продукції в годинах”.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

6.3.5. Додатки.Додатки є важливим засобом збагачення змісту курсової роботи. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні стосуватися теми курсової роботи або її окремих часткових питань.

Не допускається включати додатки, що не мають безпосереднього відношення до теми курсової роботи.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.