Здавалка
Главная | Обратная связь

III. Повідомлення теми і мети урокуМетодика рекомендує формулювати тему так, щоб вона була зрозуміла дітям. Звичайно, класовод, плануючи урок, передбачає його навчально-виховну мету залежно від змісту програмового матеріалу. Навчальна мета уроку зумовлюється темою уроку.

IV. Сприйняття і первісне усвідомлення матеріалу

На цьому етапі вчитель організовує спостереження за спеціально дібраним мовним матеріалом, який демонструється на таблицях. Це може бути вправа, подана в підручнику або записана на дошці. Внаслідок спеціально організованого спостереження учні мають встановити істотні ознаки виучуваного мовного явища і зробити початкові висновки про нього.

V. Осмислення нових знань

На цьому етапі головним є перевірка учнями власних припущень чи висновків шляхом опрацювання вміщених у підручнику правил та їх практичного застосування під час виконання різних тренувальних вправ.

VI. Узагальнення і систематизація знань

На цьому етапі учні виконують різні тренувальні вправи, вміщені в підручнику або підготовлені вчителем (граматичний розбір, списування з граматичним завданням, введення в складені дітьми речення потрібних граматичних форм, заміна одних форм на інші тощо).

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

18.Типи вправ на вивчення морфемної будови слова

I. На спостереження за роллю морфем у слові:

— розберіть подані слова за будовою, поясніть, яка час­тина другого слова змінила його значення (дуб — дубок, літати — перелітати);

— порівняйте слова вчитель — вчителька, поясніть, як утворилося друге слово;

— поясніть, від якої частини мови утворилося друге слово, якою частиною мови воно є, як утворилося (ліс — лісовий, синій — синька) і под.

II. На заміну морфем у слові:

— у поданих словах замініть суфікс -ик суфіксом -ищ (котик, хвостик, вовчик). Яке значення мають утворені вами слова?

— у словах вийти, роз'єднати замініть префікс ін­шим, щоб вийшло слово з протилежним значенням.

III. На добір слів:

— доберіть слова за поданими схемами:

 

 

, , ;

— доберіть до слова білизна однокореневі слова, які б належали до різних частин мови, поясніть, як вони утво­рилися;

— у слові книжка знайдіть суфікс, доберіть ще кілька слів із цим самим суфіксом, поясніть значення утворених слів;

— у слові перебігти визначте префікс, доберіть ще кіль­ка слів із цим самим префіксом, поясніть значення утворе­них слів.

IV. На утворення слів:

— утворіть від поданих іменників прикметники (вчи­тель, трактор, рука);

— утворіть від поданих іменників прикметники (слива, яблуко, машина);

— утворіть від поданих дієслів іменники за зразком читати — читання

(малювати — … , лежати —...);

— утворіть дієслова, ставлячи замість крапок дібрані префікси

 

пере

… ходити

 

Вивчення морфемної будови слова сприяє усвідомлен­ню учнями зв'язку, який існує в мові між лексичним значен­ням слова і його морфемним складом.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.