Здавалка
Главная | Обратная связь

Рекомендовані теми для індивідуальної науково-дослідної роботи48. Сутність системи планування на підприємстві та вимоги щодо її формування.

49. Різновиди планів на підприємстві: класифікаційні ознаки, групи, призначення.

50. Основні комплекси (підсистеми) планування, їхня сутнісна та змістова характеристика.

51. Організація розробки планів на підприємстві.

52. Досвід вітчизняних підприємств у здійсненні поточного планування своєї діяльності і можливості його використання в сучасних умовах.

53. Зарубіжний досвід побудови системи поточного планування (зміст, організаційні форми).

54. Планування збуту продукції в системі маркетингової діяльності підприємства.

55. Методи стимулювання збуту продукції та їхня ефективність.

56. Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабіль­ного зовнішнього середовища.

57. Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабіль­ного зовнішнього середовища.

58. Визначення чистої продукції на підприємстві, мета і значення цього показника.

59. Особливості формування виробничої програми підприємства в ринкових умовах.

60. План виробництва продукції, його значення і показники.

61. Роль оперативно-календарного планування та регулювання в ефективній організації виробництва.

62. Календарно-планові нормативи — основа планування.

63. Оперативно-календарне планування на підприємствах різних типів виробництва.

64. Оцінка якості системи оперативно-календарного планування.

65. Автоматизовані системи оперативного управління виробництвом.

66. Зарубіжний досвід оперативного управління виробництвом.

67. Методика оптимізації запасів сировини та матеріалів.

68. Шляхи удосконалення матеріального забезпечення підприємства.

69. Застосування електронно-обчислювальних засобів при плануванні матеріального забезпечення підприємств.

70. Формування виробничої програми в ринкових умовах і її обґрунтування виробничою потужністю підприємства.

71. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності підприємства.

72. Заміщення факторів виробництва та ліквідація диспропорцій виробничих підрозділів підприємства.

73. Методика розрахунку продуктивності праці за чинниками та можливі шляхи її удосконалення.

74. Методика розрахунку чисельності персоналу та шляхи її удосконалення.

75. Визначення впливу різних техніко-економічних чинників на співвідношення темпів приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати.

76. Шляхи вирішення питання забезпечення підприємств технологічним оснащенням.

77. Автоматизація планування, регулювання запасів інструменту та облік його руху.

78. Внутрішньозаводські проблеми управління ремонтним виробництвом та шляхи їхнього вирішення.

79. Сучасні тенденції розвитку та проблеми функціонування інструментального господарства.

80. Калькулювання ремонтних робіт: проблеми та можливі варіанти їхнього вирішення.

81. Формування внутрішніх заводських цін на транспортні послуги.

82. Доцільність та економічне значення планування собівартос­ті продукції.

83. Шляхи зниження собівартості продукції.

84. Шляхи скорочення загальновиробничих витрат.

85. Методика розрахунку зниження собівартості продукції за техніко-економічними факторами.

86. Склад та методика розрахунку витрат підприємства на оп­лату праці.

87. Методика складання зведеного кошторису витрат на вироб­ництво.

88. Досягнення фінансової стабільності підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.

89. Оцінка фінансово-економічної ефективності інвестицій на підприємстві.

90. Розробка фінансового плану підприємства (корпорації) в умовах розвиненої ринкової економіки.

91. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом.

92. Методи планування випуску нової продукції на підприємстві.

93. Методологічні основи визначення доцільності виробництва нової продукції на різних етапах її життєвого циклу.

94. Методичні основи визначення «беззбитковості» проекту оновлення продукції.

Методи навчання

Методи навчання студентів, які використовуються при викладанні дисципліни:

- за джерелами знань: словесні – розповідь, пояснення, лекція;

- наочні: демонстрація, ілюстрація;

- практичні: розв’язок задач, ситуаційних вправ, тестових завдань;

- за характером логіки пізнання: аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні, індуктивні, дедуктивні;

- за рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Методи контролю©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.