Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок виконання роботиПри виконанні цієї роботи треба суворо дотриму­ва­тися правил безпеки, зокрема не торкатися струмонесучих частин, тому що на лічильник подається напруга близько 400 В. Джерело радіоактивного випромінювання повинне знаходитися в контейнері. Час роботи з ним повинен бути зведений до мінімуму, по цій причині всю підготовчу роботу (пункти 1–3, підготовка таблиці) треба виконати заздале­гідь.

1. Підготувати установку до роботи. Закріпити лі­чиль­ник в штативі, дотримуючи полярність під’єднання електродів згідно з маркіруванням. Увімкніть тумблер “мережа” і дайте прогрітися приладу декілька хвилин.

2. Перевірити роботу установки. Для перевірки роботи пристрою на вхід подаються імпульси від мережі змінного струму. Натисніть клавішу “скидка” – показання індикато­рів “обнуляються”. Натисніть клавішу “50 Гц” або “перевірка” та через 1 хвилину – клавішу “стоп. При правильній роботі індикатори лічильника покажуть значення 3000.

3. Виміряти фон іонізуючого випромінювання Nф. В нормальних умовах цей фон обумовлений космічним випромінюванням, розпадом ядер радіоактивних елементів, які містяться в оточуючих нас матеріалах тощо. Виміряйте не менше 3–5 разів число актів іонізації в об’ємі лічильника за 1 хвилину. Послідовність операцій: клавіша “скидка”, одночасно із запуском секундоміра - клавіша “пуск”, через 1 хвилину – клавіша “стоп. Дані з індикаторів занесіть в таблицю.

4. Виміряти число N зареєстрованих частинок, які випромінюються радіоактивним препаратом. Капсулу з радіоактивним препаратом помістіть під лічильник і прове­діть вимірювання, аналогічно вказаним в пункті 3. Виміряне число частинок складається з суми числа частинок Nф, що визначають фон іонізуючого випромінювання, а також чис­ла частинок N, які випромінюються препаратом і потрапили в об’єм лічильника. Отже, величина N визначається як різниця N = N¢ – Nф. Вимірювання провести 3–5 разів, дані занести в таблицю.

5. Виміряти число зареєстрованих частинок, які випро­мінюються радіоактивним препаратом, поглинаються шаром металу і потрапляють в об’єм лічильника разом з фоном іонізуючого випромінювання. Не змінюючи положен­ня капсули, екрануйте її від лічильника пластиною із заліза та виміряйте 3–5 разів число актів іонізації в об`ємі лічильника Fe. Дані занесіть в таблицю. Аналогічні вимі­рю­вання зробіть також для інших металів – алюмінію Al та свинцю Pb. Товщина L вказана на металевих пластинах.

Таблиця. Результати вимірювань та обчислень m і L1/2.

  Nф залізо алюміній свинець
п/п 1/хв 1/хв Fe 1/хв LFe мм Al 1/хв LAl мм Pb 1/хв LPb мм
      – – – – –   – – – – –   – – – – –
се­ред­нє                
  N = NFe = NAl = NPb =
  mFe = ... (мм–1) mAl = ... (мм–1) mPb = ... (мм–1)
  L1/2 = ... (мм) L1/2 = ... (мм) L1/2 = ... (мм)

6. Знайти середні значення Nф,,Fe,Al,Pb.

7. За знайденими середніми значеннями визначити чис­ла зареєстрованих частинок тільки від радіоактивного препарату (без фона), що послаблені за рахунок поглинання в металевих шарах:

N = Nф, NFe = FeNф, NAl = N¢Al - Nф, NPb = PbNф.

8. Визначити коефіцієнти послаблення m і L1/2 та товщини шарів половинного послаблення L1/2 для вказаних металів за формулами

m і L1/2Fe = (1 / LFe) × ln(N / NFe), LFe1/2 = 0.693 / mFe,

m і L1/2 Al = (1 / LAl) × ln(N / NAl), LAl1/2 = 0.693 / mAl ,

m і L1/2 Pb = (1 / LPb) × ln(N / NPb), LPb1/2 = 0.693 / mPb.

Отримані дані занесіть в таблицю.

9. Порівняти отримані результати для різних металів та зробити висновки.

Оформлення роботи. У звіті повинно бути: а) стислі теоретичні відомості про природу гамма-випромінювання та механізми його поглинання, б) схема установки, в) таблиця з результатами вимірювань та обчислень, г) виснов­ки.

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю

1. Як пояснити випромінювання з атомного ядра електронів та позитронів при b-розпаді, якщо в ядрі знаходяться лише протони та нейтрони?

2. Чим визначається активність радіонуклідів?

3. Що таке когерентне розсіяння?

4. Пояснити фізичну суть ефекту Комптона.

5. В чому полягає суть фотоефекту?

6. Пояснити явище утворення електронно-позитронних пар. За яких умов можуть утворитися електронно-позитронні пари з g-квантів?

7. Що таке лінійний коефіцієнт послаблення? Яка його розмір­ність?

8. Який фізичний зміст товщини шару половинного поглинання?

9. Активність радіоактивного препарату, що містить з пе­ріодом напіврозпаду Т1/2 = 4.5 мільярдів років складає 9 нКі. Знайти кількість радіоактивних ядер.

10. Визначити постійну розпаду радіоактивного елемента, якщо за місяць число радіоактивних ядер зменшиться в е = 2.718 разів.

10.10. Лабораторна робота “Робота з дозиметром ДРГЗ-04”

Мета роботи:вивчити поняття доз та потужностей доз іонізуючого випромінювання, набути навички роботи з дозиметром.

Питання для підготовки до лабораторної роботи

1. Експозиційна доза і потужність експозиційної дози, їх одиниці.

2. Поглинена доза і потужність поглиненої дози, їх одиниці.

3. Еквівалентна доза і потужність еквівалентної дози, їх одиниці.

4. Дозиметри іонізуючого випромінювання, їх призначення, харак­те­ристики і принципи роботи.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.