Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Мікроеволюційний процес 1. Визначте, як називається різниця між народжуваністю і смертністю
 2. Визначте, як називається співвідношення різних вікових груп організмів, що залежить від особливостей життєвого циклу певного виду та конкретних умов існування
 3. Визначте, як називається сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в популяціях одного виду
 4. Віднайдіть, чим визначається первинне співвідношення статей
 5. Відшукайте правильне співвідношення статей, що виникає у момент запліднення
 6. Вкажіть вид ізоляції, що пов’язаний з виникненням перешкод (гори, водні простори) між популяціями
 7. Вкажіть вченого, який вперше встановив в’язок генетичних процесів з початковими етапами еволюції
 8. Вкажіть критичну величину, нижче якої популяція приречена на вимирання
 9. Вкажіть основну ідею праці Г.Харді та В.Вайнберга щодо генетичної структури популяцій
 10. Вкажіть співвідношення статей дорослих особин
 11. Вкажіть співвідношення статей, що враховує кількість самців і самок серед новонароджених особин
 12. Вкажіть тип розподілу при якому спостерігається однакова віддаленість кожної особини в популяції
 13. Вкажіть, як називається загальна чисельність особин популяції
 14. Вкажіть, як називається розподіл особин, який характерний для тварин, у яких соціальні зв’язки в просторі виражені слабко
 15. Вкажіть, як називається середній приріст популяції за одиницю часу
 16. Вкажіть, як називається сукупності генотипів всіх особин популяції
 17. Вкажіть, як називається територія або акваторія, у межах якої поширений певний таксон і відбувається повний цикл розвитку його представників
 18. Вкажіть, який добір застосовують для перехреснозапильних рослин
 19. Дайте визначення місцевій (локальній) популяції
 20. Дайте визначення, що таке абсолютна панміктичність
 21. Дайте назву кратному збільшення числа хромосом

22. Дайте означення, що таке елімінація

 1. З’ясуйте, як називається територія, яку займає популяція
 2. З’ясуйте вклад Ю.Філіпченко в розвиток еволюційного вчення
 3. З’ясуйте вченого, який відкрив хвилі життя у популяціях
 4. З’ясуйте як називається явище, зменшення або збільшення нормального числа хромосом менше, ніж на цілий набір
 5. З’ясуйте як називається явище, що виникає на основі кратного збільшення геномів різних видів
 6. З’ясуйте, до якої форми поліплоїдії належить явище кратного збільшення числа галоїдного набору хромосом індивідуума певного виду
 7. З’ясуйте, у якому вигляді між особинами однієї популяції можуть бути взаємозв’язки
 8. З’ясуйте, утворення яких організмів є характерним як результат мікроеволюції
 9. З’ясуйте, що є результатом мікроеволюції
 10. З’ясуйте, що є характерним для рецесивних мутацій
 11. З’ясуйте, що є характерним для дрейфу генів як фактора еволюції
 12. З’ясуйте, що є характерним для ізоляції
 13. З’ясуйте, що є характерним для популяційних хвиль як фактора еволюції
 14. З’ясуйте, що на вашу думку перешкоджає змішуванню популяцій

37. З’ясуйте, як називається випадкова і неспрямована зміна поширеності певних алелей у генофондах популяції

 1. З’ясуйте, як називається популяція, в якій вид представлений головним чином генеративними екземплярами
 2. З’ясуйте, як називається популяція, особини якої знаходяться під прямим контролем штучного добору
 3. З’ясуйте, як називається сукупність особин одного виду, що мешкають у межах одного біогеоценозу
 4. З’ясуйте, які зміни відбуваються в разі виникнення точкових (генних) мутацій
 5. З’ясуйте, якій вимозі повинна відповідати елементарна одиниця еволюції (популяція) (за М.Тимофєєвим-Ресовським)
 6. Зазначте ефективну чисельність особин однієї популяції
 7. Зазначте необхідну чисельність особин в популяції, які здатні розмножуватись
 8. Зазначте, як називаються мутації, які виникають у гаметах
 9. Зазначте, як називаються мутації, які виникають у соматичних клітинах і зачіпають лише частину тіла
 10. Назвіть вид ізоляції при якій особини перебувають у різних ареалах, завдяки чому вони не зустрічаються
 11. Назвіть вид ізоляції при якій утруднюється схрещування між організмами
 12. Назвіть вид ізоляції, що зумовлюється розходженням кількох близьких груп по різних екологічних нішах
 13. Назвіть вид ізоляції, що супроводжується розміщенням популяцій у різних екологічних нішах
 14. Назвіть вид ізоляції, який виникає при різному просторовому розміщенні кормових баз двох рас організмів
 15. Назвіть вид ізоляції, який запобігає утворенню значної кількості міжвидових гібридів тварин
 16. Назвіть вченого, що започаткував вчення про мутації і ввів це поняття
 17. Назвіть вченого, який сформулював закон одноманітності гібридів першого покоління
 18. Назвіть головні критерії, що поєднують особини у популяцію
 19. Назвіть до якого типу забарвлення належить смугасте забарвлення колорадського жука

57. Назвіть дослідника, який розробив учення про популяцію як елементарну одиницю еволюції:

 1. Назвіть елементарні чинники еволюції
 2. Назвіть одне із основних положень, яке відображає генетичний процес у популяціях за С.Четверяковим
 3. Назвіть організми із відхиленнями від нормального числа хромосом
 4. Назвіть основну форму існування виду
 5. Назвіть рік у якому був запропонований В.Іогансеном термін «популяція»
 6. Назвіть ученого, який ввів у науковий обіг термін «популяція»
 7. Назвіть ученого, який відкрив явище, яке отримало назву «популяційних хвиль»
 8. Назвіть ученого, який математично пояснив можливість збереження генетичної рівноваги популяції
 9. Наявність понад 20 видів жовтецю на території Європи й Азії є, насамперед, результатом (вкажіть процес)
 10. Поясніть суть популяційної екології
 11. Сукупність спадково споріднених особин, близьких між собою за будовою і функціями, здатних схрещуватись і народжувати плідне потомство, що живуть у межах одного ареалу, об'єднують в
 12. Чим характеризується третинне співвідношення статей
 13. Як називається просторове або фізіолого-морфологічне відмежування особин чи груп одна від одної, що ускладнює або навіть унеможливлює схрещування між ними
 14. Як називається сукупність частини популяцій виду, особини яких відрізняються певними ознаками від особин інших груп популяцій того самого виду
 15. Як називаються мутації, які відбуваються в нестатевих клітинах
 16. Як називаються мутації, які відбуваються в статевих клітинах

74. Як називаються мутації, які здебільшого створюють резерв спадкової мінливості

 1. Який тип розподілу характеризується утворенням угрупувань особин, між якими залишаються досить великі незаселені території
 2. Яку назву дали вчені особинам, здатних вільно схрещування між собою в межах одного виду

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.