Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Співвідношення між онтогенезом і філогенезом. Способи філогенетичних змін органів. 1. Визначте, з якої стадії починається ембріональний розвиток тварин
 2. Визначте, завдяки якому процесу, згідно теорії гастерії Е.Геккеля, утворилися багатоклітинні тварини
 3. Визначте, як називається еволюційне відхилення в розвитку органа на середніх стадіях його формування
 4. Визначте, як називається процес вгинання частини стінки бластули всередину зародка і утворення в результаті цього гаструли із гастроцелем всередині
 5. Визначте, як називається процес виникнення відмінностей у будові та функціонуванні клітин, тканин і органів в процесі онтогенезу
 6. Визначте, як називається процес сповільнення темпів розвитку окремих органів чи їх систем в результаті чого дорослі особини зберігають ембріональний стан цих органів

7. Визначте, як називається система поглядів, що не визнає будь-якої ролі внутрішніх факторів в еволюційному процесі і вважає її наслідком впливу умов середовища

 1. Вкажіть як називається структура, яка зумовлює характер взаємодії молекули з її оточенням
 2. Вкажіть, скільки шарів клітин має ембріон на стадії гаструли

10. Вкажіть, як називається повторення ознак далеких предків у індивідуальному розвитку сучасних організмів

 1. З’ясуйте назву еволюційних перетворень органів у тварин шляхом ранніх ембріологічних відхилень
 2. З’ясуйте, на якій стадії зародкового розвитку утворюються ектодерма і ентодерма
 3. З’ясуйте, стадією якого процесу є морула
 4. З’ясуйте, які процеси відбуваються в ембріогенезі на стадії дроблення
 5. Зазначте яка ознака закодована в послідовності нуклеотидів генетичної інформації і передається в процесі реплікації
 6. Назвіть вченого, який заклав основи сучасної ембріології і які були відображені в праці «Історія розвитку тварин»
 7. Назвіть процес, що пов’язаний з властивістю організмів відтворювати собі подібних
 8. Назвіть явище, пов’язане з повторенням у процесі індивідуального розвитку організмів ознак, характерних їх предкам
 9. Назвіть вчених, які сформулювали біогенетичний закон
 10. Оберіть тип бластули, для якого характерна відсутність порожнини

21. Поясніть, що таке монофілетичність організмів

 

 

Тема 10. Закономірності макроеволюції.

 1. Виберіть правильне трактування поняття макроеволюція

2. Визначте ознаки біологічного прогресу

 1. Визначте, що таке темпи еволюції

4. Визначте, як називаються дрібні еволюційні зміни, які сприяють пристосуванню організмів до певних умов середовища існування і не змінюють їх рівень організації

 1. Вкажіть вид прогресу, який стосується вдосконалення органів та систем органів, спрямованих на виконання певних завдань
 2. Вкажіть найбільш загальну форму прогресивного розвитку живої матерії від найпростіших організмів до людського суспільства
 3. Вкажіть основні шляхи досягнення біологічного прогресу, які встановив О. М. Севєрцов
 4. Вкажіть, до яких наслідків призводить адаптивна радіація
 5. Вкажіть, які зміни організмів свідчать про морфофізіологічний регрес
 6. Встановіть еволюційні зміни, які є прикладом виникнення партеногенезу в рослинному світі
 7. Встановіть шлях еволюційних перетворень в наслідок якого відбувається редукція органів травлення у паразитичних червів
 8. Встановіть, що є характерним для дивергенції
 9. Дайте визначення явищу виникнення рис подібності в будові і функціях неспоріднених організмів у наслідок їхнього пристосування до однакових умов існування

14. Дайте визначення явищу розходження ознак у нащадків як наслідок пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля

 1. З’ясуйте, з чим пов’язаний біологічний регрес
 2. З’ясуйте, як називається процес утворення надвидових таксонів
 3. Назвіть ароморфози у рослинному світі
 4. Назвіть еволюційний розвиток організмів в близькому напрямі двох або декількох груп, які спочатку розійшлися у процесі дивергенції
 5. Назвіть приклади ароморфозу у рослинному світі
 6. Назвіть приклади ароморфозу у тваринному світі
 7. Назвіть приклади ідіоадаптацій у живих організмів
 8. Назвіть термін, який є синонімом аллогенезу, ідіоадаптації
 9. Чим характерний арогенез в еволюції прокаріотів

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.