Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості управління і контролю в галузі використання і охорони рекреаційних зонУказом Президента України 8 квітня 2011 року №444

1. Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) є центральним

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів

України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України, входить до системи

органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів.

2. Держтуризмкурорт України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України,

іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра інфраструктури

України.

3. Основними завданнями Держтуризмкурорту України є реалізація державної політики у сфері

туризму та курортів, а також внесення пропозицій Віце-прем’єр-міністру України – Міністру

інфраструктури України щодо її формування.

4. Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції,

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету

Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України – Міністру інфраструктури України для погодження і внесення їх в

установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України в установленому

порядку бере участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що

випливають з членства в таких організаціях;

3) за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України бере участь у

розробці міжнародних договорів;

4) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів

з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

6) забезпечує зв'язок з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю

та засобами масової інформації; інформаційне наповнення веб-сайту Держтуризмкурорту України;

поширення серед засобів масової інформації офіційної інформації про діяльність Держтуризмкурорту

України;

7) видає ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності;

8) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

9) видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам,

призначеним для надання послуг з розміщення, установам харчування, курортним установам тощо)

відповідної категорії;

10) веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

12) готує та поширює інформацію про Україну і її туристичні можливості на міжнародному

туристичному ринку та всередині держави;

13) організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сферах;

14) організовує поширення соціальної реклами в галузі туризму та курортів;

15) формує та веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

16) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання

та охорону;

17) забезпечує розвиток в'їзного та внутрішнього туризму та курортів; \

18) бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у галузі туризму та

курортів, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

19) організовує та виконує роботи із стандартизації та сертифікації туристичних послуг;

20) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а

також бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів

України;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.