Здавалка
Главная | Обратная связь

Ресурсів передається їм для використання. Як правило, така передача маєВартість і визначена в часі. Надання природних ресурсів відбувається на

Основі спеціальних дозволів — державних актів на право постійного

Користування.

Крім прав суб'єктів, як природокористувачів, сучасною юридичною наукою

Сформовані й інтенсивно розвиваються екологічні права і обов'язки. Так, у

Конституції України записано, що «кожен має право на безпечне для життя і

Здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права

Шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан

Довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право

На її поширення». Аналогічні формулювання є й у Законі України «Про охорону

Навколишнього природного середовища», бо це право — одне з основних прав

Людини. Цьому праву відповідає обов'язок держави забезпечувати здійснення

Санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та оздоровлення

Навколишнього природного середовища.

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються у судовому

Порядку.

Поряд з правами Закон України «Про охорону навколишнього природного

Середовища» передбачає і певні обов'язки громадян. Так, незалежно від того,

Є громадяни природокористувачами, чи ні,— вони зобов'язані берегти природу,

Раціонально використовувати її запаси, не завдавати шкоди. Крім того, Закон

України «Про охорону навколишнього природного середовища» покладає на

Громадян і підприємства, установи й організації, як суб'єктів спеціального

Використання природних ресурсів, спеціальні обов'язки. Так, плата за

Спеціальне природокористування встановлюється на основі нормативів плати і

Лімітів використання природних ресурсів. Ці нормативи визначаються з

Урахуванням розповсюдження природних ресурсів, їх якості, можливості

Використання, місцезнаходження, можливості переробки і зберігання відходів.

До того ж суб'єкти спеціального природокористування зобов'язані сплачувати

Певні кошти за забруднення навколишнього природного середовища, що

Встановлюються за викиди у атмосферу забруднюючих речовин; скидання

Забруднюючих речовин на поверхню води, у територіальні і морські води, а

Також під землю.

Контроль у сфері природовикористання і охорони навколишнього природного

Середовища здійснюється шляхом перевірки, нагляду, обстеження,

Інвентаризації та експертиз. Він може здійснюватись як уповноваженими

Державними органами, так і громадськими формуваннями. Державний контроль

Покладається на Ради народних депутатів, державні адміністрації та

Міністерство охорони навколишнього природного середовища і його органи на

Місцях.

ПИТАННЯ

Управління охороною навколишнього середовища полягає у здійсненні функцій планування, дослідження, спостереження, прогнозування, екологічної експертизи, контролю, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності для охорони, збереження, відтворення та раціонального використання природних ресурсів і забезпечення необхідної якості життєвого середовища. Державне керування в галузі охорони навколишнього середовища виконує Кабінет Міністрів України, державна адміністрація, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів і спеціально уповноважені державою органи. До них, насамперед, відноситься Міністерство охорони навколишнього середовища України, яке здійснює комплексне надвідомче управління в галузі охорони навколишнього середовища, державний контроль за охороною і використанням земель, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, за додержанням норм екологічної безпеки. Це Міністерство здійснює державну екологічну експертизу схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів на будівництво, реконструкцію підприємств та інших об'єктів, які негативно впливають на стан навколишнього середовища і здоров'я людини; воно може обмежити або припинити діяльність об'єктів і підприємств, експлуатація яких здійснюється з порушенням діючого законодавства про охорону навколишнього середовища.

Функції охорони і використання окремих об'єктів природи виконують і відповідні міністерства, і державні комітети: землі - Державний Комітет України по земельних ресурсах; надр - Державний Комітет України по геології і використанню надр; лісу і тваринного світу - Міністерство лісового господарства України; контроль за дотриманням санітарних норм навколишнього середовища - Міністерство охорони здоров'я України тощо. Велике значення в справі охорони навколишнього середовища останнім часом починають відігравати громадські організації.

Громадські природоохоронні об'єднання мають право: розробляти і пропонувати свої природоохоронні програми; утворювати фонди охорони природи; брати участь у проведенні державними органами перевірок виконання підприємствами, установами і організаціями природоохоронних планів і заходів, дотримання вимог відповідного законодавства; проводити громадську екологічну експертизу тощо.

Суперечки з питань навколишнього середовища вирішуються в судовому порядку, арбітражним судом, Радами народних депутатів у встановленому Законами України порядку. Міри реагування контрольних органів за порушення екологічних нормативів такі:

1. Рекомендувати підприємствам обмежити скидання в навколишнє середовище шляхом введення або поліпшення очисних споруджень; накласти штраф, покарати адміністрацію.

2. Призупинити або заборонити будівництво, яке відбувається з порушенням екологічного законодавства.

3. Заборонити реалізацію проектів будівництва, які не пройшли екологічної експертизи.

4. Заборонити випуск і реалізацію продукції, яка не відповідає екологічним нормативам.

ПИТАННЯ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.