Здавалка
Главная | Обратная связь

Господарські операції з придбання запасів у ВАТ «Зелений Гай»ЗАДАЧА №1

У листопаді 2013 р. при підрахунку загальної суми витраченого палива за дорожніми листами бухгалтер ТОВ «Агро» допустив арифметичну помилку. Внаслідок цього на витрати виробництва списано паливо у сумі 130000 грн, тоді як фактична сума таких витрат становить 120000 тис. грн. Помилку виявлено 9 березня 2014 р.

Які організаційні дії повинен провести бухгалтер, щоб виправити цю помилку? Як організувати її документальне оформлення? Як відобразити на бухгалтерських рахунках?

 

ЗАДАЧА №2

 

УТОВ «Золотий Колос» відповідно до затвердженої облікової політики до малоцінних необоротних матеріальних активів відносять об’єкти, вартість яких не перевищує 2500 грн. Підприємство придбало мобільний телефон вартістю 980 грн, очікуваний термін його експлуатації становить 5 років. Визначити амортизаційні відрахування усіма можливими методами.

 

ЗАДАЧА №3

У п. 1-3 визначити вартість вибулих запасів з використанням відповідних методів. Обґрунтувати, за яких умов доцільніше використовувати кожен з методів оцінки вибуття запасів, передбачених П(С)БО 9 «Запаси».

1. На 01.11.2013 р. на складі ТОВ «Нива» зберігалося 300 кг борошна за ціною 5 грн/кг загальною вартістю 1500 грн. Протягом листопада на склад отримано:

- 50 кг борошна за ціною 5,50 грн/кг загальною вартістю 275 грн;

- 100 кг борошна за ціною 6,20 грн/кг загальною вартістю 620 грн.

В листопаді на виробництво хліба витрачено 270 кг борошна.

Необхідно визначити вартість списаного зі складу борошна, а також залишки борошна на 01.12.2013 р. (у кількісному та вартісному виразі), використовуючи оцінку за щомісячною середньозваженою собівартістю.

2. На 01.11.2013 р. на складі ТОВ «Золотий Колос» зберігалося 300 кг борошна за ціною 5 грн/кг загальною вартістю 1500 грн. Потім 10.11.20__ р. на склад надійшло 50 кг борошна за ціною 5,50 грн/кг загальною вартістю 275 грн, цього ж дня на виробництво хліба було витрачено 230 кг борошна.

Пізніше, 15.11.2013 р. отримано 150 кг борошна за ціною 6,00 грн/кг загальною вартістю 900 грн та списано зі складу і витрачено 200 кг борошна.

Необхідно визначити вартість списаного зі складу борошна на виробництво, а також залишки борошна на 01.12.2013 р. (у кількісному та вартісному виразі), використовуючи оцінку за середньозваженою собівартістю за кожною операцією вибуття запасів.

3. У ТОВ «Золотий Колос» в листопаді надійшла фарба в такій послідовності:

- 230 кг за ціною 20 грн/кг;

- 150 кг за ціною 25 грн/кг.

Протягом місяця на ремонтні роботи списано 350 кг фарби.

Необхідно визначити залишки фарби на кінець листопада (у кількісному та вартісному виразі), використовуючи метод ФІФО.

 

 

ЗАДАЧА №4

В листопаді 2013 р. у ТОВ «Нива» відбулися такі операції:

- оприбутковано МШП через підзвітну особу на суму 600 грн (в т.ч. ПДВ – 100 грн);

- продано запасні частини фізичній особі (ціна продажу – 1800 грн з ПДВ, звичайна ціна – 2400 грн з ПДВ). Собівартість реалізованих запасів – 1650 грн.

Крім того, на склад підприємства надійшли запаси загальною вартістю 18000 грн з ПДВ. Витрати на їх транспортування склали 900 грн (в т.ч. ПДВ – 150 грн). Протягом місяця списано на виробництво запаси на суму 9000 грн.

Облік транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) ТОВ «Нива» здійснює на окремому субрахунку. Сума ТЗВ по списаним запасам була розрахована за методом середнього відсотка і становить 900 грн (умовно).

Необхідно відобразити зазначені операції (придбання МШП, продаж запасних частин, надходження і вибуття запасів, облік ТЗВ) на рахунках бухгалтерського обліку та вказати первинні документи.

№ з/п Первинний документ Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн
І. Придбання МШП через підзвітну особу
1.   Видано з каси кошти в підзвіт для придбання МШП    
2.   Оприбутковано МШП    
3.   Відображено податковий кредит з ПДВ    
ІІ. Продаж запасних частин
1.   Відображено дохід від реалізації запасних частин фізичній особі    
2.   Відображено податкове зобов’язання з ПДВ    
3.   Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на суму перевищення звичайної ціни над договірною (2400-1800)/6    
4.   Списана собівартість реалізованих запасних частин    
5.   Отримано кошти за запасні частини    
ІІІ. Надходження і вибуття запасів, облік ТЗВ
1.   Оприбутковані на склад виробничі запаси    
2.   Відображено податковий кредит з ПДВ    
3.   Відображено вартість ТЗВ    
4.   Відображено податковий кредит з ПДВ по ТЗВ    
5.   Сплачено за запасні частини і транспортування    
6.   Передано запаси у виробництво    
7.   Списана сума ТЗВ, що відноситься до переданих запасів    

 

ЗАДАЧА №5

 

На момент державної реєстрації ПАТ «Промінь» та затвердження його статуту на основі договору між засновниками про створення акціонерного товариства в листопаді 2013 р. була здійснена закрита емісія акцій. В оплату акцій за номінальною вартістю засновниками внесені на рахунок підприємства грошові кошти в сумі 650 тис. грн. Відповідно до зареєстрованого статуту статутний капітал становить 1 200 тис. грн.

В рахунок погашення заборгованості по внескам до статутного капіталу і нової підписки акцій номінальною вартістю 550 тис. грн. акціонерами внесені кошти в сумі 700 тис. грн. Підприємство отримало консультаційні послуги з питань емісії на суму 10 тис. грн. (без ПДВ).

Необхідно відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку та вказати первинні документи.

 

ЗАДАЧА №6

 

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики від 18 травня 2001 року № 132, визначають такий алгоритм розрахунку фактичної собівартості продукції, робіт та послуг:

1. Розподіляються витрати на утримання тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин (ґрунтообробні машини пропорційно обробленій площі; сівалки - пропорційно площі посіву; зернозбиральні комбайни - пропорційно площі збирання врожаю; бурякозбиральні комбайни - на собівартість вирощування буряків; силосозбиральні комбайни - пропорційно зібраної зеленої маси; машини для внесення мінеральних добрив - пропорційно внесеним центнерам мінеральних добрив на окремі культури; машини для внесення органічних добрив - пропорційно тоннам внесених органічних добрив на окремі культури).

2.Розподіляються витрати на утримання меліоративних споруд - пропорційно меліорованим площам у розрізі окремих культур.

3.Розподіляються витрати на утримання приміщень для зберігання продукції - пропорційно кількості центнеро-днів зберігання продукції.

4.Визначається собівартість робіт (послуг) допоміжних виробництв і списуються виявлені відхилення.

5.Розподіляються витрати на зрошування та осушення земель, вапнування (гіпсування) ґрунтів, утримання полезахисних смуг. - ;

6.Списуються витрати по загиблих внаслідок стихійного лиха посівах сільськогосподарських культур.

7.Розподіляються загальновиробничі витрати рослинництва, тваринництва та промислових виробництв.

8.Визначається виробнича собівартість продукції рослинництва та списуються калькуляційні різниці.

9.Визначається собівартість продукції промислових виробництв (переробка продукції рослинництва) та списуються калькуляційні різниці.

10. Розподіляються витрати на утримання кормоцехів.

11. Визначається виробнича собівартість продукції тваринництва та списуються калькуляційні різниці.

12. Обчислюється собівартість продукції промислових підрозділів та списуються калькуляційні різниці.

Скласти бухгалтерські записи (проведення) по кожному з наведених пунктів.

 

 

ЗАДАЧА №7

 

Відкрите акціонерне товариство «Зелений Гай» придбало для використання в господарській діяльності:

-бензин А-95 20 літрів за ціною 15,60 грн ( у т.ч. ПДВ-2,60 грн) для службового легкового автомобіля за готівку через підзвітну особу ( загальна сума-312 грн) ;

- бензин А-92 100 літрів за ціною 15,00 грн (у т.ч. ПДВ-2,50 грн) на загальну суму 1500 грн за безготівковим розрахунком для заправлення вантажних автомобілів за смарт-картками;

- дизельне паливо 800 літрів для вантажного автомобіля за ціною 14,70 грн (у т.ч. ПДВ - 2,45 грн) на загальну суму 11760 грн за безготівковим розрахунком з доставкою на склад підприємства.

Визначити кореспонденцію рахунків господарських операцій.

Таблиця 1

Господарські операції з придбання запасів у ВАТ «Зелений Гай»

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
Придбано бензин А-95 для легкового автомобіля за готівку через підзвітну особу-водія підприємства, який отримав бензин і залив у бак автомобіля      
Відображено податковий кредит з ПДВ      
Персонолізація смарт-картки: а)сплачено постачальникові за персоналізацію      
  б)відображено податковий кредит (за наявності податкової накладної)      
  в) отримано смарт-картки      
  г)відображено розрахунки за податковим кредитом      
Сплачено постачальникові за бензин А-92, який відпускатиметься за смарт-картками      
Відображено податковий кредит з ПДВ      
Отримано бензин А-92 за смарт-картками та видано водієві вантажного автомобіля      
Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ      
Проведено передоплату за дизельне паливо      
Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної)      
Отримано дизельне паливо на склад ВАТ «Зелений Гай»      
Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ      

 

ЗАДАЧА №8

 

Відповідно до рішення засновників, що оформлене протоколом, у ТОВ «Обрій» за рахунок прибутку були сформовані і використані такі фонди:

1) фонд розвитку виробництва в сумі 50000 грн, за його рахунок були придбані основні засоби на суму 20000 грн (без ПДВ);

2) фонд споживання (оплати праці) на суму 40000 грн (за рахунок прибутку минулого звітного року). В поточному році працівникам виплачена премія за рахунок прибутку попереднього звітного року на суму 42000 грн;

3) резервний фонд на суму 10000 грн. В поточному році понесені збитки в розмірі 6000 грн, які погашені за рахунок резервного фонду;

4) інші фонди (виплата допомоги пенсіонерам – колишнім працівникам) на суму 4000 грн. Виплачено за рахунок інших фондів 3000 грн.

Необхідно відобразити наведені операції на рахунках бухгалтерського обліку та вказати первинні документи.

 

ЗАДАЧА №9

 

Визначити необхідну чисельність працівників відділу бухгалтерського обліку для підприємства за наведеними даними:

1. Загальна трудомісткість виконаних робіт на підприємстві 8142 людино-години, річний фонд робочого часу одного працівника – 2038 годин, коефіцієнт запланованої відсутності працівників з причин відпусток, хвороб – 1,15. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконуються на ПЕОМ – 60 %.

2. Загальна чисельність працівників на підприємстві – 100 осіб, кількість самостійних структурних підрозділів – 10 од. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконуються на ПЕОМ – 80 %.

 

ЗАДАЧА №10

У табл. 1.1 – 1.3 необхідно визначити кореспонденцію рахунків за вказаними напрямами державної підтримки:

Таблиця 1.1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.