Здавалка
Главная | Обратная связь

Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів    Найменування показника   Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка   Виручка від реалізації   Собівартість реалізації Фінансовий результат (прн- буток +,збиток -) від
дохід витрати   реалізації   первісного визнання та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва усього (6677)     1 6586    
у тому числі:                  
зернові і зернобобові (3202)        
з них пшениця (1970)        
Соняшник (906)        
Ріпак (1218)        
Інша продукція рослинництва (1351)        
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва -усього (2597) (409)      
у тому числі:                  
приріст живої маси великої рогатої худоби (578)   (37)      
приріст живої маси свиней (869)        
молоко (943)   (224)      
Інша продукція тваринництва (207)   (148)      
Сільськогосподар-ська продукція та додаткові біологічні активи разом (9274) (409)      

ЗАДАЧА №21

 

У ринкових умовах господарювання наявність у підприємства значних розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно впливає на фінансову платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти. Так, за товари, роботи, послуги, які надані покупцеві з відстрочкою платежу, підприємство-продавець після закінчення звітного періоду має сплатити податки державі, заробітну плату працівникам, розрахуватися з орендодавцями землі, майна, за матеріали тощо. Якщо оплата за надані товари чи продукцію своєчасно не надійшла, підприємство вимушене перетворювати власні високоліквідні активи у грошові кошти з метою здійснення розрахунків щодо зобов'язань та запобіганню банкрутства.

Від студента вимагається:

а) розкрити поняття довгострокової, поточної, сумнівної, безнадійної дебіторської заборгованості;

б) розкрити варіанти визначення величини резерву сумнівних боргів, передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»;

в) дати оцінку обліку розрахунків з дебіторами на підприємстві, де випускник проходив виробничу та переддипломну практики.

 

ЗАДАЧА №22

 

Публічне акціонерне товариство «Прикордонник» придбало мобільний телефон для голови товариства Дротенка М.С. вартістю 1020 грн ( у тому числі податок на додану вартість 170 грн).

Згідно з обліковою політикою підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів належать предмети вартістю не вище 2500 грн, знос за якими нараховується в розмірі сто відсотків при введенні в експлуатацію.

Визначити кореспонденцію рахунків і суми господарських операцій:

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
дебет кредит
Проведено передоплату за телефон      
Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ      
Отримано телефон      
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ      
Уведено в експлуатацію телефон      
Відображено суму зносу телефона в розмірі 100 відсотків амортизованої вартості      

 

ЗАДАЧА №23

 

ТзДВ «Південний Колос» здійснює реконструкцію приміщення для утримання корів підрядним способом, «ремонтний ліміт» становить 124000 грн.

Визначити кореспонденцію рахунків господарських операцій:

 

№ з/п Зміст операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн  
дебет кредит
    Відображається в обліку проєктна документація з реконструкції приміщення, розроблена інститутом «Миколаївсільгосппроект»    
Відображається сума податкового кредиту з ПДВ    
Отримано дозвіл на проведення будівельних робіт    
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    
Оприбутковуються будівельні матеріали, придбані у постачальника    
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    
Будівельні матеріали передано підряднику    
На підставі акта виконаних робіт списані будівельні матеріали    
Прийнято за актом роботи підрядника з реконструкції приміщення    
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    
Оплачено вартість проектних,будівельних робіт і придбаних будматеріалів    
Після реконструкції приміщення прийнято в експлуатацію    

 

 

 

ЗАДАЧА №24

 

На даний час документальне оформлення операцій з оприбуткування, зберігання і використання продукції рослинництва, тваринництва, промислових виробництв здійснюється з урахуванням специфіки кожного з напрямів сільськогосподарського виробництва.

Визначити галузі виробництва, основні реквізити, місця складення первинних документів (для характеристики необхідно обрати 10 документів з наведених):

1) Путівка на вивезення продукції з поля;

2) Реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля;

3) Талон шофера;

4) Талон комбайнера;

5) Реєстр приймання зерна від шофера;

6) Реєстр приймання зерна вагарем;

7) Акт на сортування і сушіння продукції рослинництва;

8) Щоденник надходження сільськогосподарської продукції;

9) Журнал обліку витрати кормів;

10) Журнал обліку надою молока;

11) Акт настригу і приймання вовни;

12) Акт на сортування яєць цеху інкубації;

13) Акт витрати насіння і садивного матеріалу;

14) Акт на приймання грубих і соковитих кормів.

 

ЗАДАЧА №25

 

Визначити посадових осіб, галузі, місця складення, основні реквізити первинних та інших документів сільськогосподарських підприємств (для характеристики необхідно обрати 10 документів з наведених):

1) Акт на оприбуткування приплоду тварин;

2) Табель обліку робочого часу;

3) Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва;

4) Звіт про рух худоби і птиці на фермі;

5) Акт на переведення тварин з групи в групу;

6) Відомість зважування тварин;

7) Розрахунок визначення приросту;

8) Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва;

9) Відомість витрат кормів;

10) Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей;

11) Дорожній лист вантажного автомобіля;

12) Дорожній лист трактора.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.