Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття конституційного права.Кожна галузь права займає певне місце в системі національного права конкретної держави. Це місце визначається колом суспільних відносин, які регулюються даною галуззю права. Конституційне право є провідною галуззю в системі національного права України, оскільки воно врегульовує відносини, пов'язані із здійсненням народовладдя, його політико-юридичними формами і гарантіями, включаючи відносини з організації та здійснення державної влади і місцевого самоврядування, визначення правового становища людини і громадянина в державі.

Конституційне право Україниявляє собою систему правових норм, які регулюють відносини владарювання, суть яких полягає в організації державної влади та місцевого самоврядування. Ці норми визначають об'єкт конституційних прав і свобод людини і громадянина, встановлюють систему політико-правових гарантій реалізації цих прав і свобод. Нормами конституційного права врегульовується, закріплюється устрій української держави.

Основою конституційного права є конституція. Конституція– це основний установчий юридичний акт держави. Преамбула Конституції України визначає її як Основний Закон нашої країни. Конституція регулює найважливіші суспільні відносини в країні.

Основні принципи конституційного ладу України наступні: Суверенітет,а саме: верховенства державної влади на всій території; незалежності і самостійності державної влади.

Демократизмпередбачає правління, створеного і діючого за волею народу.

Соціальність. Кажучи про Україну як соціальну державу, слід брати до уваги її орієнтацію на здійснення ефективної соціальної політики. Держава допомагає перш за все тим групам населення, які не можуть самостійно підтримувати гідний людини рівень існування (сироти, інваліди, безробітні та ін.).

Гуманізм конституційного ладу означає, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні найвищою цінністю. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина є головним обов'язком держави.

Плюралізм.Цей принцип виключає можливість існування в суспільстві будь-якої обов'язкової ідеології, передбачає завдання держави сприяти організації та діяльності всіх політичних партій, інших партій, діяльність яких не суперечить положенням Конституції і чинного законодавства України. Держава гарантує свободу ідеологічного вибору і політичної діяльності, рівність усіх суб'єктів права власності та господарювання.

Розподіл влади.Організація державної влади в Україні здійснюється на принципі її розподілу на законодавчу, виконавчу, судову.

Верховенство права. Складовими елементами принципу верховенства права є: верховенство закону, зокрема, визнання за Конституцією найвищої юридичної сили; панування закону, безумовне підпорядкування закону всіх членів суспільства та держави в цілому; визнання пріоритету прав людини перед державою; віднесення до предмету законодавчого регулювання найважливіших суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя.

Унітаризм.Конституція (ст.2) проголошує Україну унітарною державою, що означає відсутність на її території інших утворень, які б мали ознаки суверенітету і право вступати у відносини з іншими державами, а також право виходу зі складу України.

Республіканізм.В Україні встановлено республіканську форму правління, що відповідає історичним традиціям української державності і принципу демократизму. Конституція закріплює за народом виключне право визначати і змінювати в Україні конституційний лад.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.