Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань*1. Дайте загальну характеристику галузі трудового права та його джерел?

2. Які основні принципи трудового права Вам відомі?

*3. Визначте правовий статус суб'єктів трудового права.

*4. Охарактеризуйте особливості трудових правовідносин.

*5. У чому полягають юридичні властивості колективного дого­вору?

6. Що таке трудовий договір і які його правові властивості?

*7. Дайте характеристику трудового контракту. Які він має особливості і чим відрізняється від звичайного трудового договору ?

8. Які умови та порядок прийняття на роботу?

9. Яка мета та порядок проведення випробування при прийомі
на роботу?

*10. Практичне завдання: напишіть заяву про прийняття на роботу.

11. Назвіть випадки, коли працівник, який звільняється з робо­
ти, не повинен відпрацьовувати два тижні.

12. Чи може залишитися на роботі працівник, котрий подав за­
яву про звільнення? Якщо так, то на яких підставах?


380


Глава 9


Основи трудового права України


381


 


* 13. Практичне завдання: напишіть заяву про звільнення за влас­ним бажанням.

14. Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціативи
власника?

15. Які є підстави для розірвання трудового договору з ініціати­
ви працівника?

*16. Порівняйте переведення на іншу роботу та переміщення. 17. Що таке робочий час та які види його тривалості Вам відомі? *18. Порівняйте неповний робочий час та скорочений робо­чий час.

19. Що таке час відпочинку і які його види Вам відомі?

20. Охарактеризуйте особливості прийняття неповнолітніх на
роботу.

21. На яких роботах заборонено використовувати працю непов­
нолітніх?

22. У чому полягають особливості звільнення неповнолітніх з
роботи.

23. Що таке трудова дисципліна та які засоби її забезпечення
Вам відомі?

24. Які види заохочень і дисциплінарної відповідальності Вам
відомі?

25. Які особливості застосування дисциплінарної відпові-
дальності?

*26. Практичне завдання: складіть пояснювальну записку з фак­ту порушення трудової дисципліни.

27. Що таке трудовий спір та які його види Вам відомі?

*28. Який порядок розгляду індивідуальних трудових спорів?

29 Як вирішуються колективні спори?

ЗО. У чому полягають особливості праці жінок?

"31. Порівняйте колективні трудові спори та індивідуальні трудові спори.

**32. Порівняйте повну матеріальну відповідальність та обме­жену матеріальну відповідальність.

*33. Що таке основна зарплата і додаткова зарплата? У чому полягає відмінність між ними?

*34. Заповніть таблицю: які з перерахованих у таблиці ознак (видів поведінки) належать до галузі трудового права:


 

Ознака Так Ні
Укладення контракту на поставку (постачання) певної продукції    
Вимога (заява) збільшення заробітної платні    
Претензії (листи) з приводу неналежної орга­нізації відпочинку у санаторії    
Звільнення з роботи за власним бажанням    
Звільнення з роботи у зв'язку зі скоєнням правопорушення    
Утворення системи перепусток на робочі місця у трудовому колективі    

*35. Заповніть таблицю: «Види строків у трудовому праві»

 

Види строків Термін строку Коли він встанов­люється?
Випробувальний строк    
Строки трудового договору    
Строк укладання колективного договору    
Строк оформлення трудової книжки    
Строк попередження працівником про звільнення    
Строк розрахунку при припиненні трудових відносин    
Строк дії дисциплінарного стягнення    

*36. Заповніть таблицю: розмежуйте види відповідальності

 

Показник Матеріальна відповідальність Дисциплінарна відповідальність
Підстави застосування    
Види стягнення    
Можливість стягнення    

37. Які види державної допомоги передбачені чинним законодав­
ством про соціальний захист?

38. Що Вам відомо про пенсійне страхування, з якою метою воно
запроваджене?


Основи екологічного права України


383


 


ГЛАВА 10©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.