Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань1. Дайте загальну характеристику екологічного права та його
джерел.

2. Охарактеризуйте екологічні права та обов'язки громадян Ук­
раїни.

3. Які принципи природокористування Вам відомі?

*4. Визначте права та обов'язки природокористувачів.

5. Які складові природно-заповідного фонду Вам відомі?

6. Які правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринно­
го світу передбачені чинним законодавством?

7. Як здійснюється правова охорона водних ресурсів?

8. Який порядок використання та охорони надр передбачений
чинним законодавством?

**9. Розкрийте зміст таких конституційних понять, як «еко­логічна безпека* (статті 16,92 Конституції України), «екологічна рівновага* (cm. 16 Конституції), «екологічна ситуація* (статті 41, 85, 92, 106, 138 Конституції), «екологічна особливість* (cm. 132 Конституції). Наведіть аргументи щодо їх важливості.

* 10. Які з перерахованих прав людини Ви віднесли б до екологіч­них прав:

безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне сере­
довище;

участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

участь у проведенні екологічної експертизи;

одержання правової освіти;

одержання екологічної освіти;

подання до суду позовів до державних органів, підприємств,
установ, організацій, громадян про відшкодування шкоди, завданої
здоров'ю тамайну внаслідок негативного впливу навколишнього при­
родного середовища;


402


Глава 10


 


— подання до суду з приводу відшкодування шкоди, завданої пра­воохоронним органам.

**11. Порівняйте загальне використання природних ресурсів та спеціальне використання природних ресурсів.

**12. Порівняйте природні заповідники та біосферні заповідники.

**13. Яких екологічних вимог при використанні природних ре­сурсів не було дотримано у нижченаведених ситуаціях:

ситуація 1: після вирубки дерев в урочищі «Волове» на підставі отриманої ліцензії працівники фірми «Мотивація» залишили бага­то відходів, територія була забруднена пально-мастильними ма­теріалами;

ситуація 2: після вирубки дерев в урочищі «Баняски* не було про­ведено нових насаджень рослин;

ситуація 3: лижна фабрика перевищила у своїй господарській діяльності гранично допустимі норми викидів у атмосферу шкідли-вихречовин;

ситуація 4: у дендрологічному парку проводилася діяльність, яка загрожувала збереженню дендрологічних колекцій.

*14. Заповніть таблицю, вписавши характерні ознаки:

 

Право загального природокористування Право спеціального використання природних ресурсів
   

Характерні ознаки: є коштовним; існує для задоволення будь-яких потреб; є визначеним у часі; є безліцензійним; його цілі обумов­лені; є використанням конкретних природних ресурсів; суб'єктами є громадяни, підприємства, установи, організації; суб'єктами є всі

громадяни; є безкоштовним; здійснюються на підставі спеціальних дозволів.


ГЛАВА 11©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.