Здавалка
Главная | Обратная связь

Основи сімейного права України
571


 


ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати мате­ріальну допомогу.

Особи, у сім'ї яких виховувалася дитина, зобов'язані надава­ти їй матеріальну допомогу, якщо у неї немає батьків, баби, ді­да, повнолітніх братів та сестер, за умови, що ці особи можуть надавати матеріальну допомогу.

§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в Україні

Іноземці мають в Україні такі самі права і обов'язки у сімей них відносинах, як і громадяни України, якщо інше не встанов­лено законодавством. Особи без громадянства, які постійно про­живають в Україні, мають в Україні такі самі права і обов'язки у сімейних відносинах, як і громадяни України.

Шлюб між громадянином України та іноземцем, а також шлюб між іноземцями реєструються в Україні відповідно до Сімейного кодексу України. Шлюб між іноземцями, зареєст­рований в Україні у посольстві або консульстві іноземної дер­жави в Україні, є дійсним в Україні на умовах взаємності, як­що жінка і (або) чоловік у момент реєстрації шлюбу були гро­мадянами держави, яка призначила посла або консула. Шлюб між громадянами України, які проживають за межами Украї­ни, реєструється в консульській установі або дипломатично­му представництві України. Шлюб між іноземцями, зареєст­рований за законом будь-якої держави — місця його реєстра­ції, є дійсним в Україні.

Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, а також шлюбу іноземців між собою в Україні здійснюється за законодавством України. Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в Україні, якщо в момент розір­вання шлюбу хоча б один із подружжя проживав за межами Ук­раїни. Розірвання шлюбу між громадянами України, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в


Україні, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбу про­живали за межами України. Така сама процедура між іноземця­ми, здійснена за межами України за законом відповідної держа­ви, є дійсною в Україні.

Визнання батьківства в Україні незалежно від громадянства батьків і дитини та місця їхнього проживання провадиться за за­конодавством України. Батьки дитини, які проживають за межа­ми України, можуть подати заяву про визнання батьківства до кон­сульської установи або дипломатичного представництва України.

Усиновлення громадянином України дитини, яка є грома­дянином України, але проживає за межами України, здійсню­ється в консульській установі або дипломатичному представ­ництві України.

Опіка, піклування над дитиною, яка є громадянином Украї­ни, але проживає за її межами, а також над дитиною, яка є іно­земцем, але проживає в Україні, встановлюються за законодав­ством України. Аналогічно цьому реєстрація шлюбу, народжен­ня дитини, визнання батьківства, розірвання шлюбу громадян України, які проживають за межами України, провадиться в консульських установах або дипломатичних представництвах України за законодавством України.

Загалом сімейне законодавство іноземних держав застосо­вується в Україні, якщо воно не суперечить основним засадам регулювання національного сімейного законодавства.

Запитання та завдання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.