Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань1. Дайте загальну характеристику сімейного права та його джерел.

2. Що слід розуміти під сім'єю за сімейним законодавством?

3. Які умови та порядок укладання шлюбу передбачені сімейним
законодавством ?

4. У яких випадках не допускається укладення шлюбу?

5. У яких випадках шлюб визнається недійсним?

*6. Порівняйте розірвання шлюбу та визнання його недійсним. **7. Порівняйте особисті немайнові права подружжя та май­нові права подружжя.

8. Які особисті немайнові права та обов'язки подружжя Вам
відомі?

9. Які майнові права та обов'язки подружжя Вам відомі?


572


Глава 15


 


10. Які основні права та обов'язки матері, батька і дитини Вам відомі?

** 11. Доведіть взаємність прав та обов'язків батьків і дітей?

12. Які основні права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів Вам відомі?

* 13. Які заходи передбачаються для влаштування дітей, позбав­лених батьківського піклування відповідно до чинного сімейного за­конодавства України?

*14. Порівняйте опіку та усиновлення.

*15. Порівняйте опіку та патронат.

*16. Який порядок застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні?

*17. Знайдіть правильну відповідь. Сімейний кодекс України не регулює сімейні особисті та майнові відносини:

а) між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами
та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її вихо­
вання, розвитку та утримання;

б) між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнука­
ми, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчер­
кою, пасинком;

в) між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та
племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням.

*18. Виберіть положення, що відповідають дійсності. Способа­ми захисту сімейних прав та інтересів є:

а) встановлення правовідносин;

б) позбавлення волі;

в) примусове виконання добровільно невиконаного обов'язку;

г) припинення правовідносин, а також їх анулювання;
ґ) встановлення обов'язку одружитися;

д) припинення дій, які порушують сімейні права;

є) відновлення правовідносин, які існували до порушення права;

є) відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

ж) можливість інших представників сім'ї покарати окремого її члена.

**19. Уч. 1 cm. 24 Сімейного кодексу України зазначено, що «при­мушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається*. Цю норму доцільно було б сформулювати точніше. Як саме, з Вашої точки зору?


ГЛАВА 16©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.