Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік використаних джерелДекларація про державний суверенітет України: Прийнята Верхов­ною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1991. — 8 с

Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Украї­нської РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 53. - Ст. 799.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Юрінком, 1996. - 80 с

Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 г (утверждена Законом Украины от 23 декабря 1998 г ) //Крымские из­вестия. — 1998. — 27 октября.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. - Ст. 191.

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №21. - Ст. 158.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490; 1995. -№ 34. - Ст. 268.

Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»: Указ Президента Украї­ни від 6 березня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. — 7 березня.

Про внесення змін до Конституції України: проект Закону Украї­ни// Урядовий кур'єр. — 2003. — 7 березня.

Закон України «Про громадянство України». Прийнятий 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 4. - Ст. 65.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1996. — № 47 — Ст. 256.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 23. — Ст. 162.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Голос Украї­ни. - 2001. - 31 липня.

Закон України « Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну гро­мадян Ураїни» від 21 січня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 1 квітня.


738


Перелік використаних джерел


739


 


Закон Української РСР «Про свободу совісті та релігійні органі­зації» Прийнятий 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1995. — № 6. — Ст 35.

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст 529

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»: Прийнятий 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 385.

Закон України «Про об'єднання громадян»: Прийнятий 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовт­ня 2001 р. // Урядовий кур'єр, 2001 р. - № 201-202. - 2 листопада.

Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №3. - Ст. 15.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від З липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443; 1992. - № 35. - Ст. 515.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 135. - 1998. - №40-41. - Ст. 250.

Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 35. - Ст. 339. - № 40. - Ст. 371.

Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон Ук­раїни від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. - № 20. - Ст. 99.

Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 43. — Ст.212.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 -21. -Ст. 190.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.

Про систему центральних органів виконавчої влади: "Указ Прези­дента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 грудня.


Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року // Урядовий кур'єр — 1999. — 17 грудня.

Закон України «Про адвокатуру»: Прийнятий 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991 - № 53. - Ст 793; 1993. -№22.-Ст.229.-№50.-Ст.474;1995.-№11.-Ст.71 -№43.-Ст.313. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від ЗО жовт­ня 1997 р. № 5-зп.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272. Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від 23 черв­ня 1997р. №2-зп.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш // Юридичний вісник України. - № 13. - 2002. - ЗО бе­резня — 5 квітня.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». (За ста­ном на 5 березня 2001 p.): Офіційне видання / Верховна Рада України. — К.: Парламентське вид-во, 2001. — 68 с

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. № 93-IV// Юридичний вісник України № 34. - 2002 - 24 - ЗО серпня.

Закон України «Про бюджетну систему України» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 8.

Закон України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3.

Постанова Верховної Ради України «Про чинність Закону Украї­ни «Про Рахункову палату» від 14.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — №10: Місцеве самоврядування в Україні. — 448 с

Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практич­ної конференції. Листопад 1997 р. - К. - 1997. - 420 с

Жуковський А., Субтельний О. Нариси історії України / Ред. Я. Гри-цак, О Романів. — Львів, 1992.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К., 1999.

Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид., випр. і допов. — К —1998. — 412 с.

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Ук­раїні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с

Колодій А. М., Олійник А. Ю Державне будівництво і місцеве само­врядування: Навч. посіб. — К.. Юрінком Інтер, 2000. — 304 с

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 1. - Харків: Гриф, 2002. - 576 с


740______________________________________________

Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. - Кн. 2 - Харків: Гриф, 2002. - 416 с

Колодій А М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве само­врядування в Україні Підручник / За ред. Я Ю Кондратьева. — К. Юрінком Інтер, 2003 - 464 с

Констан Б. Об узурпации /О свободе Антология западноевропей­ской классической либеральной мысли. — М Наука, 1995. — 204 с

Конституція незалежної України У 3 кн — Кн 1 Документи, ко­ментарі, статті. — К., 1995

Конституційні акти України 1917—1920 Невідомі конституції України. - К., 1992.

Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999. — 734 с

Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. / За ред. В. Ф Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К/ Юрінком Інтер, 2001. — 352 с

Основи конституційного права України: Підручник. — 2-е вид., до-пов. / За ред. В. В. Копєйчикова — К.. Юрінком Інтер, 1998. — 288 с

Семенов В С, Прагнюк О С. Міжнародно-правові аспекти Консти­туції України. К. Ін Юре, 1997

Слюсаренко А. Г., Томенко М В Історія української конституції — К, 1993.

Современные зарубежные конституции' Сб. докл. по конституц праву зарубеж стран — М., 1996

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України Навч посіб В С Ковальський (кер. авт кол.), В. Т Білоус, С Е. Демський та ін., Відп ред. Я Кондратьев. — К. Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

Тодика Ю М Конституція > країни: проблеми теорії і практики. Монографія, — Харків: Факт, 2000 — 608 с

Тодика Ю.М Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. Монографія. — Харків: Факт, 2001 — 328 с

Тотюрнин Б. Н. Европейское право: Учебник. — М.. Юристь, 1998. — 456 с

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.. Юрінком Інтер, 2002. - 536 с

Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве само­врядування в Україні / За заг. ред. Тодики Ю. М. Навч. посібник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. — 672 с.

HartH L. A. The Concept of Law. - Oxford, 1963.

Crick B. In Defence of Politica, Harmondaworth. — Penquin, 2-nd ed., 1982.

HoebelE. A. The law of pramitive man. A. Study in Comparative Legal Dynamics Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1954.

Cohen R. Political Anthropology // Handbock of Social and Caltural Anthropology Ed by J J Honigmann. — Chicago, 1973.


Зміст

Вступ....................................... ,........................................... З

Розділ І Основи теорії держави і права

Глава 1. Виникнення держави і права.............................. 6

§ 1. Основні закономірності виникнення держави і права.............. 6

§ 2. Особливості формування держави у різних народів.............. 18

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави.................................... 19

§ 4. Виникнення юридичного права у різних народів................... 21

§ 5. Типи держави і права...................................................................... 33

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні
політичної влади...................................................................................... 37

Глава 2. Основи теорії держави....................................... 44

§ 1. Поняття держави та її ознаки....................................................... 44

§ 2. Апарат держави як система державних органів.

Місце апарату в механізмі держави................................................... 48

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів

діяльності (функцій) держави................................................................ 51

§ 4. Поняття форми держави................................................................. 58

§ 5. Загальна характеристика держав, що існували

на території сучасної України............................................................. 64

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи......................... 66

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян.................. 68

§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність

і соціальне призначення держави........................................................ 70

Глава 3. Загальна характеристика громадянського

суспільства і правової держави.................................. 76

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства

і правової держави................................................................................... 76

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства

і правової держави................................................................................... 98

§ 3. Основні напрями формування громадянського
суспільства і правової держави в Україні....................................... 100


742


Зміст


743


 


Глава 4. Основи теорії права.......................................... 107

§ 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій

системі...................................................................................................... 107

§ 2. Поняття права та його ознаки................................................... 110

§ 3. Функції і принципи права............................................................ 112

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої його

організації................................................................................................ 117

§ 5. Загальна характеристика основних галузей права

України.................................................................................................... 123

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми

його виразу.............................................................................................. 125

§ 7. Правотворення як процес самоорганізації права................ 129

§ 8. Реалізація норм права: загальна характеристика............... 131

§ 9. Правові відносини. Загальна характеристика...................... 138

§ 10. Правоохоронна система та правоохоронна

діяльність................................................................................................. 141

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок

і дисципліна............................................................................................ 142

Глава 5. Основи правосвідомості, правової культури
та правового виховання............................................. 151

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової культури....... 151

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня

правосвідомості та правової культури........................................... 157

§ 3. Форми правового виховання...................................................... 158

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового

виховання................................................................................................ 160

Глава 6. Основи правової поведінки та юридична

відповідальність.......................................................... 163

§ 1. Правове мислення та його значення для правової

поведінки................................................................................................. 163

§ 2. Поняття правової поведінки....................................................... 165

§ 3. Правомірна поведінка.................................................................. 167

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види............................ 168

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки.................................. 169

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки...................... 171

§ 7. Принципи, види, функції та мета юридичної

відповідальності.................................................................................... 173

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної

відповідальності та для звільнення від неї..................................... 176


Розділ II Окремі галузі права України

Глава 7. Основи конституційного права України............. 180

§ і. Конституційне право як провідна галузь національного

права України........................................................................................ 180

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного

процесу в Україні.................................................................................. 183

§ 3. Загальні засади демократичного конституційного

ладу України.......................................................................................... 192

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення............ 195

§ 5. Види референдумів........................................................................ 196

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні....................... 198

§ 7. Територіальний устрій України................................................ 209

§ 8. Автономна Республіка Крим...................................................... 211

§ 9. Громадянство України як один з інститутів

конституційного права........................................................................ 216

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян

України, гарантії їх дотримання....................................................... 228

§11. Загальна характеристика системи органів державної

влади......................................................................................................... 250

§ 12. Внесення змін і введення в дію Конституції

України.................................................................................................... 274

Глава 8. Основи муніципального права України......... 281

§ 1. Поняття муніципального права України................................ 281

§ 2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування......................... 283

§ 3. Система, органи і посадові особи місцевого

самоврядування..................................................................................... 285

§ 4. Матеріально-фінансова основа місцевого

самоврядування..................................................................................... 288

§ 5. Організаційно-правова основа місцевого

самоврядування..................................................................................... 295

§ 6. Порядок формування, організація роботи органів

і посадових осіб місцевого самоврядування.................................. 300

§ 7. Гарантії місцевого самоврядування........................................ 311

§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування

у місті Києві............................................................................................. 315

§ 9. Особливості правового статусу місцевого

самоврядування в Автономній Республіці Крим.......................... 318


744


Зміст


745


 


Глава 9. Основи трудового права України................... 323

§ і. Предмет і система трудового права.......................................... 323

§ 2. Джерела трудового права.......................................................... 326

§ 3. Основні принципи трудового права........................................ 328

§ 4. Суб'єкти трудового права........................................................... 330

§ 5. Трудові правовідносини.............................................................. 333

§ 6. Колективні договори та угоди................................................... 334

§ 7. Правова організація працевлаштування................................ 336

§ 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма,

строк і види трудового договору...................................................... 338

§ 9. Робочий час..................................................................................... 348

§ 10. Час відпочинку............................................................................. 350

§11. Правове регулювання оплати праці....................................... 351

§ 12. Трудова дисципліна................................................................... 353

§ 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового

договору................................................................................................... 356

§ 14. Правове забезпечення охорони праці................................... 359

§ 15. Трудові спори............................................................................... 368

§ 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій

та допомог............................................................................................... 373

Глава 10. Основи екологічного права України............ 382

§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система...... 382

§ 2. Законодавство про охорону навколишнього

природного середовища: загальна характеристика.................. 384

§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян................................. 386

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів.............................. 388

§ 5. Складові природно-заповідного фонду.................................. 390

§ 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря

і тваринного світу.................................................................................. 393

§ 7. Правова охорона водних ресурсів........................................... 396

§ 8. Порядок використання та охорони надр................................ 397

Глава 11. Основи земельного права України............... 403

§ 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття,

відносини та предмет правового регулювання............................. 403

§ 2. Види земель та їх правовий статус.......................................... 405

§ 3. Права та форми власності на землю........................................ 407

§ 4. Набуття і реалізація права на землю....................................... 410

§ 5. Приватизація землі........................................................................ 412

§ 6. Гарантії прав на землю............................................................... 418

§ 7. Охорона земель.............................................................................. 420


§ 8. Управління в галузі використання і охорони земель........... 424

§ 9. Відповідальність за порушення земельного

законодавства........................................................................................ 428

Глава 12. Основи цивільного права України............... 431

§ 1. Цивільне право України: поняття і система........................... 431

§ 2. Поняття та структура цивільного законодавства................ 434

§ 3. Поняття цивільних правовідносин............................................ 436

§ 4. Суб'єкти цивільних правовідносин........................................... 437

§ 5. Об'єкти цивільних правовідносин............................................. 443

§ 6. Правочини....................................................................................... 445

§ 7. Право власності та інші речові права...................................... 448

§ 8. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної

власності.................................................................................................. 453

§ 9. Зобов'язальне право..................................................................... 455

§ 10. Недоговірні зобов'язання.......................................................... 478

§ 11. Спадкове право........................................................................... 483

Глава 13. Основи господарського права України........ 489

§ 1. Господарське право України: поняття і предмет

правового регулювання....................................................................... 489

§ 2. Підприємство як організаційна форма господарювання .. 496

§ 3. Державні та комунальні унітарні підприємства................... 499

§ 4. Господарські товариства............................................................ 499

§ 5. Підприємства колективної власності....................................... 501

§ 6. Приватні підприємства. Інші види підприємств.................... 502

§ 7. Об'єднання підприємств............................................................... 503

§ 8. Громадянин як суб'єкт господарювання................................. 506

§ 9. Майнова основа господарювання............................................ 506

§ 10. Корпоративні права................................................................... 507

§ 11. Господарські зобов'язання........................................................ 508

§ 12. Відповідальність за правопорушення

у сфері господарювання...................................................................... 512

§ 13. Галузі та види господарської діяльності.............................. 516

§ 14. Зовнішньоекономічна діяльність............................................ 519

§ 15. Спеціальні (вільні) економічні зони........................................ 521

Глава 14. Основи житлового права України................ 525

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет

його правового регулювання............................................................. 525

§ 2. Право громадян на житло і форми його реалізації.............. 528

§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують
поліпшення житлових умов................................................................ 529


747

§ 4. Приватизація державного житлового фонду........................ 531

§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення

та відповідальність за його невиконання....................................... 537

§ 6. Користування жилими приміщеннями в будинках

державного і громадського житлового фонду.............................. 538

§ 7. Користування службовими жилими приміщеннями

і гуртожитками....................................................................................... 540

§ 8. Порядок розгляду житлових спорів......................................... 546

§ 9. Особливості юридичної відповідальності

за порушення житлового законодавства........................................ 549

Глава 15. Основи сімейного права України................. 553

§ 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового

регулювання........................................................................................... 553

§ 2. Сім'я за сімейним законодавством............................................ 556

§ 3. Шлюб за сімейним законодавством......................................... 558

§ 4. Права та обов'язки подружжя.................................................... 560

§ 5. Права та обов'язки матері, батька і дитини........................... 562

§ 6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського

піклування............................................................................................... 566

§ 7. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів................. 568

§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців

та осіб без громадянства, законів іноземних держав

і міжнародних договорів в Україні................................................... 570

Глава 16. Основи адміністративного права України ...573

§ 1. Поняття державного управління та співвідношення

його з виконавчою владою................................................................. 573

§ 2. Державна служба: поняття, правовий статус

державних службовців......................................................................... 575

§ 3. Поняття, предмет і метод адміністративного права України.. 583 § 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні

правопорушення................................................................................... 585

§ 5. Адміністративні правовідносини............................................... 590

§ 6. Адміністративне деліктне право............................................... 593

§ 7. Поняття адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх........................ 597

§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види......................... 599

§ 9. Основи адміністративного процесу......................................... 600

§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення.............................. 601


Зміст

§ 11 Провадження у справах про адміністративні
правопорушення................................................................................... 602

Глава 17. Основи фінансового права України............. 607

§ 1. Фінансове право України: поняття і предмет

правового регулювання....................................................................... 607

§ 2. Система та джерела фінансового права................................. 609

§ 3. Бюджет і бюджетна система...................................................... 611

§ 4. Система оподаткування та її значення................................... 618

§ 5. Поняття, функції та види податків............................................ 620

§ 6. Платники податків та об'єкти оподаткування...................... 626

§ 7. Особливості оподаткування юридичних

та фізичних осіб..................................................................................... 630

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства

про податки............................................................................................. 636

§ 9. Поняття, функції та структура банківської системи

України..................................................................................................... 638

Глава 18. Основи кримінального права України......... 645

§ 1. Основні поняття і система кримінального права

України. Функції та принципи кримінального права................. 645

§ 2. Характеристика Кримінального кодексу України.

Структура кримінально-правової норми....................................... 648

§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави.

Поняття кримінальної відповідальності......................................... 655

§ 4. Поняття злочину та його ознаки............................................... 656

§ 5. Поняття складу злочину. Ознаки складу злочину.

Поняття кваліфікації злочинів............................................................ 658

§ 6. Стадії злочину................................................................................ 662

§ 7. Співучасть у злочині. Види співучасників. Види злочинних груп. Особливість кримінальної

відповідальності при співучасті........................................................ 663

§ 8. Добровільна відмова від вчинення злочину. Особливість кримінальної відповідальності

при добровільній відмові від вчинення злочину............................ 666

§ 9. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки.

Система кримінальних покарань...................................................... 667

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності
і покарання неповнолітніх. Вік кримінальної
відповідальності та злочини, за які встановлена
кримінальна відповідальність неповнолітніх................................ 670


748_____________________________________________________

Розділ III Засади юрисдикційної діяльності

Глава 19. Засади правосуддя та судочинства..................... 679

§ 1. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки

та принципи............................................................................................ 680

§ 2. Поняття судочинства................................................................... 684

§ 3. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний

кодекс України....................................................................................... 686

§ 4. Господарське судочинство. Господарський

процесуальний кодекс України......................................................... 688

§ 5. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України. Особливості провадження в кримінальних справах про злочини

неповнолітніх......................................................................................... 689

§ 6. Конституційне судочинство....................................................... 694

Глава 20. Засади правоохоронної діяльності............ 698

§ 1. Поняття правоохоронної діяльності. її ознаки..................... 698

§ 2. Органи прокуратури. Напрями наглядової діяльності....... 701

§ 3. Органи внутрішніх справ України............................................ 705

§ 4. Державна податкова служба..................................................... 707

§ 5. Служба безпеки України............................................................. 709

§ 6. Інші правоохоронні органи України....................................... 711

§ 7. Поняття виявлення та розслідування злочинів..................... 716

Глава 21. Засади правозахисної діяльності......................... 721

§ 1. Поняття правозахисної діяльності........................................... 721

§ 2. Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини........................................................................ 724

§ 3. Юстиція України............................................................................ 726

§ 4. Нотаріате Україні......................................................................... 728

§ 5. Адвокатура в Україні................................................................... 731

Перелік використаних джерел........................................... 737


Навчальне видання

ПРАВОЗНАВСТВО

Підручник

За загальною редакцією В. В. КопєпчиковаУ A.M. Колодія

Шеф-редактор В. С КОВАЛЬСЬКИЙ, кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер - редакція наукової та навчальної літератури

Редактор МІ Ромась

Комп'ютерний набір ЛМ Сисоєва

Комп'ютерна верстка О М Коваленко

Художнє оформлення М П Черненко

Підписано до друку 18 08.2004 Формат 84x108/32 Друк офсетний.

Папір офсетний № 1 І арн. Petersburg. Умови друк, арк 39,4 Обл.-вид. арк. 36,2

Наклад 30000 (3-й завод 22001-26000) прим. Зам № 4-136. Ціна договірна.

Орипнал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП «Юрінком Інтер»

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції —

серія ДК № 19 від 20 03.2000)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою-04209, Київ-209, вул Героїв Дніпра, 31-6, тел 411-64-03

Віддруковано в ЗАТ «Київська книжкова фабрика»,

03151, м. Київ-151, вул. Ушинського, 40. Свідоцтво: серія ДК №787 від 28.01.2002 р.
  ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.