Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми рефератів з дисципліни «Правознавство»Студент, вправі самостійно обрати тему свого реферату, попередньо узгодивши її з викладачем. По бажанню студента , він може запропонувати викладачу свою тему реферату, на тему, яка його більш цікавить. Реферат готується студентом і захищається на семінарському занятті, тема реферату що захищає студент, повинна бути в межах тем, які вивчаються на певному занятті певного модуля.

1. Фізична особа - підприємець.

2. Бандитизм.

3. Види господарських товариств, їх особливості.

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою.

5. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань.

6. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

7. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин.

8. Джерела приватного права.

9. Диференціація дієздатності фізичної особи.

10. Законодавство України про господарські об'єднання.

11. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин.

12. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення.

13. Ім'я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.

14. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства.

15. Доплати і надбавки.

16. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці.

17. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

18. Колективний договір і колективні угоди.

19. Колективні трудові спори.

20. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові.

21. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права.

22. Міжнародно-правове регулювання праці.

23. Нормування праці.

24. Облік робочого часу.

25. Організація оплати праці на підприємствах.

26. Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві.

27. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору.

28. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин.

29. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.

30. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі.

31. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти.

32. Керівні органи держави та їх повноваження.

33. Класифікація юридичних осіб.

34. Конституція України, етапи становлення.

35. Кредитний договір. Види кредитних договорів

36. Ліквідаційна процедура в процедурі банкрутства.

37. Мале підприємництво, поняття, суб'єкти.

38. Опіка та піклування.

39. Оренда майна державних підприємств в Україні.

40. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя.

41. Особливості формування цивільного права в Україні.

42. Поняття і ознаки юридичної особи.

43. Поняття цивільного правовідношення.

44. Порядок відкриття рахунків у банках.

45. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами.

46. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України.

47. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

48. Правове регулювання приватизації майна.

49. Правові засади економічної конкуренції в Україні.

50. Правові системи сучасності.

51. Прокуратура України. Статус, структура, функції.

52. Служба безпеки України.

53. Судова система України.

54. Сутність юридичної особи.

55. Фінансове право України.

56. Фонд державного майна України.

57. Функції і принципи Конституції України.

58. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи

59. Юридична відповідальність за порушення екологічного права.

60. Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС.

61. Адміністративне судочинство в Україні.

62. Адміністративний процесс.

63. Адміністративний арешт активів платників.

64. Злочини та його головні ознаки.

65. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.

66. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

67. Злочини у сфері службової діяльності.

68. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту. Пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів.

69. Співучасники злочинів.

.
5. Питання підсумкового контролю з дисципліни „Правознавство”.

1. Поняття про державне управління.

2. Властивості правової норми.

3. Поняття і структура „Сімейного кодексу України”.

4. Поняття і структура Кодексу України „Про адміністративні правопорушення”.

5. Нормативно-правовий акт.

6. Порядок укладання шлюбу.

7. Порядок розірвання шлюбу.

8. Спадщина в цивільному праві.

9. Поняття про адміністративне правопорушення.

10. Види правових норм.

11. Поняття сім’ї та шлюбу.

12. Адміністративна відповідальність.

13. Види нормативно-правових актів.

14. Види адміністративних стягнень.

15. Правові відносини.

16. Права та обов’язки батьків і дітей.

17. Поняття про адміністративне законодавство.

18. Види правовідносин.

19. Загальне поняття про „Кодекс законів України про працю”.

20. Загальна характеристика „Кримінального кодексу України”.

21. Суб’єкти і об’єкти правових відносин.

22. Трудовий договір.

23. Поняття злочину, його склад.

24. Поняття про правовий вплив і правове регулювання.

25. Порядок і строки укладання трудового договору.

26. Співучасть у злочині.

27. Форми реалізації права.

28. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

29. Поняття кримінальної відповідальності.

30. Юридичні факти.

31. Розірвання трудового договору.

32. Види покарань за кримінальним законодавством.

33. Робочий час і час відпочинку.

34. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

35. Поняття законності.

36. Індивідуальні трудові спори.

37. Правоохоронні органи України.

38. Форма держави (форма державного устрою, політичний режим, форма правління).

39. Захист права власності.

40. Прибутковий податок з громадян.

41. Поняття держави.

42. Поняття податку та його види.

43. Внутрішні і зовнішні функції держави.

44. Цивільно-правова відповідальність, її види.

45. Відповідальність за порушення законодавства про податки.

46. Механізм держави.

47. Цивільно-правова правоздатність і дієздатність.

48. Об’єкти і суб’єкти екологічного права України.

49. Поняття і ознаки правової держави.

50. Обмеження дієздатності і визнання судом особи недієздатною.

51. Право приватної власності на землю

52. Загальне поняття права.

53. Спадкування за законом та заповітом.

54. Оренда землі.

55. Функції права.

56. Право громадян на житло.

57. Порядок вирішення земельних спорів.

58. Система права(галузі права і правові інститути).

59. Поняття приватизації житла.

60. Загальне поняття про адміністративне законодавство.

61. Правова норма, її елементарний склад.

62. Договір найму житлового приміщення.

63. Правопорядок. Гарантії законності.

64. Правові основи підприємницької діяльності.

65. Поняття правоохоронної діяльності.

66. Поняття правопорушення, його ознаки.

67. Правовий статус підприємств.

68. Прокуратура України, її завдання і функції.

69. Склад правопорушення.

70. Обмеження в зайнятті окремими видами підприємницької діяльності.

71. Повноваження прокуратури за Конституцією України у перехідний період.

72. Види правопорушень.

73. Підприємницька діяльність в Україні.

74. Правовий статус міліції.

75. Види юридичної відповідальності.

76. Екологічні права і обов’язки громадян.

77. Правовий статус Служби безпеки України.

78. Строки у цивільному праві.

79. Правові заходи охорони атмосферного повітря і тваринного світу.

80. Загальне поняття про органи адвокатури.

81. Форми власності в Україні.

82. Юридична відповідальність за порушення екологічного закону.

83. Місце адвокатури у захисті прав людини.

84. Види і функції банків в Україні.

85. Система кримінальних покарань.

86. Види підприємств.

87. Об’єднання підприємств.

88. Шлюбний договір.

89. Сільського - господарські та виробничі кооперативи.

90. Адміністративний проступок і відповідальність.


Ресурси Інтернет

· Законодавство на сервері Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/new (укр)

· Комп’ютерна правова бібліотека "Ліга" http://www.liga.ua (укр)

· Інформаційно-пошукова система "Нормативні акти України" http://www.nau.kiev.ua (укр, рос, англ)

· Довідково-пошукова система "Лоцман" http://info.resourcecorp.net

· Нормативно правова база на Урядовому порталі http://www.kmu.gov.ua/z1/portal/templ?page=search (укр)

· Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого http://www.legality.kiev.ua (укр)

· Законопроекти України http://www.zakon.gov.ua (укр, англ)

· Законопроекти на сервері ВРУ http://www.rada.gov.ua/proza.htm

· Российский правовой портал http://www.pravorus.ru

· Право и Интернет http://www.vic.spb.ru

· Elexica from Simmons Simmons http://elexica.com

· Нова податкова система України http://www.tax.com.ua

· Концепція податкової реформи http://www.taxes.kiev.ua

· Энциклопедия налогов http://www.tax-nalog.km.ru

· ДПА в Одеській області http://www.nalog.od.ua

· Група фіскального аналізу (бюджетне право) http://www.fao.kiev.ua

· Приватизація - Консультаційний проект Уряду Німеччини http://www.privatisation.kiev.ua

· Орієнтири виборця http://www.parlament.org.ua

· Віртуальний путівник міліціонера http://www.wpg.lawukraine.com

· Виртуальный терминал (таможенное право) http://www.customs.com.ua

· Международный уголовный процесс http://icpn.narod.ru

· Юрист ХХІ (права людини) http://www.u21.org.ua

· Юридичні клініки України http://www.legalclinics.org.ua

· Автоправо (сторінка для водіїв) http://www.autolaw.net

· Фондовий ринок України http://users.i.com.ua/~sssr/index.htm

· Моя земля (земельна реформа) http://www.myland.org.ua


Література

1.Агарков М, М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: БЕК, 1994 р.

2.Адміністративне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. - К.: Істина, 2007 р.

3.„Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор -упорядник В. П. Тимощук. - К.: Факт, 2003 р. - С 10. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року // ВВРу. - 1991. - № 38.

4.Антокольская М. В. Семейное право. - М.: Юристь, 2002 р.

5.Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. - 1996. -№11.

6.Банківське право. Упорядник М. П. Кучерявенко. -Харків: Торсінг, 1999 р.

7.Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 р.

8.Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994 р.

9.Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, А. П. Кроливецкой). - М.: Финансы и статистика, 1996 р.

10.Болотіна К Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. -К., 2000 р.

11.Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

12.Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.

13.Гавалда К, Стуфле Ж. Банковское право. - М., 1996 р.

14.Гальчинський А. С, Сучасна валютна система. - К.: „Лібра", 1993 р.

15.Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны /Деньги и кредит. - 1992. - № 6 .

16.Генеральна конференція Міжнародної організації праці. Рекомендація щодо медичного огляду дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці N 79 від 09.10.1946 р. Монреаль.

17.Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Національний банк у системі влади. - К., 1997 р.

18.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

19.Господарський процесуальний кодекс України від

1. 06.11.1991 р.

20.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлук. -

2. К.: Либідь, 1993 р.

21.Довідник керуючого справами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" - К., 2000 р.

22.Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року //ВВРу. - 1990. -№ 31.

23.Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого

3. 1993 р.

24.Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 1991 г.

25.Ефимова Л. Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. - М.: БЕК, 1994 г.

26.Ефимова Л. Г. О правовой природе договора банковского счета и банковского вклада // Государство и право. -1993. - № 4.

27.Ефимова Л. Г. Понятие, правовая природа и содержание кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками // Государство и право. -1993. - № 5.

28.Ефимова Л. Г. Сборник образцов банковских документов. - М.: Инфра, 1995 г.

29.Житловий кодекс України (Української РСР) від ЗО червня 1983 р.

30.Заброда Д. Г. Адміністративна відповідальність за ко-ругшійні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією: Навч. посіб. - Д., 2003 р.

31.Закон України "Про всеукраїнський і місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р.

32.Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 р.

33.Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 18 червня 1999 р.

34.Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.

35.Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 р.

36.Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991р.

37.Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.

38.Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.

39.Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від ЗО червня 1999 р. (нова редакція Закону «Про банкрутство»).

40.Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 р.

41.Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 р.

42.Закон України „Про державну соціальну допомоіу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" від 16 листопада 2000 р.

43.Закон України „Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.

44.Закон України „Про мисливське господарство та полювання" від 22 лютого 2000 р.

45.Закон України „Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р.

46.Закон України „Про органи реєстрації актів громадянського стану" від 24 грудня 1993 р.

47.Закон України „Про охорону атмосферного повітря" 16 жовтня 1992 р.

48.Закон України „Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001р.

49.Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р.

50.Закон України „Про питну воду та питне водопостачання" від 10 січня 2002 р.

51.Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р.

52.Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р.

53.Закон України „Про тваринний світ" від 13 грудня 2001р.

54.Закон України „Про цінні папери і фондову біржу"

4. від 18 червня 1991 р.

55.Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р.

56.Закон України „Про власність" від 07.02.1991 р.

57.Закон України „Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 р.

58.Закон України „Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків" від 29 листопада 2001р.

59.Закон України „Про оренду землі" від 06 жовтня 1998 р.

60.Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.

61.Закон України „Про приватазацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р.

62.Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" від 17 квітня 1991 р.

63.Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р.

64.Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р.

65.Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. — К: Лібра, 1996 р.

66.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

67.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

68.Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. зі змінами та доповненнями.

69.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р.

70.Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. посіб. - Львів, 2003 р.

71.Колпаков В. К. Адміністративне право і правова держава // Формування громадянського суспільства та правової держави. - К, 2006 р.

72.Колпаков В. К. Адмшістратавно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. - 2002 р. - № 4. - С 17.

73.Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий

5. феномен: Монографія. - К, 2004 р.

74.Жолпаков В. К, Онтологогносеологічна сутність правових артефактів (феноменів) // Юридична Україна. - 2004 р. -№12.-С 4-11.

75.Колпаков В. К. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адмінісгративного делікту // Право України. - 2004. - № 10. -С 30-34.

76.Колпаков В. К. Стан дослідження проступку в українському адміністративному праві // Право України. - 2005. - № 6.

77.Колпаков В. К. Шкідливість і суспільна небезпека адміністративного делікту: розмежування за філософським виміром// Юридична Україна. - 2004. - № 10. - С 19 - 28.

78.Колпаков В. К., Доненко В. В. Керування транатортними засобами у стані сп'яніння: адміністративно-деліктні проблеми: Монографія. - Дніпропетровськ, 2003 р.

79.Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. - К., 2003 р.

80.Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. - К., 2003 р.

81.Конвенція про права дитини. Резолюція 44/25 від 20 листопада 1989 р.

82.Конвенція про стягнення за кордоном аліментів. Документ ООН від 20 червня 1956 р.

83.Конституція України від 28 червня 1996 р.

84.Кримінальио-процесуальнитї кодекс України від 28 грудня 1960 р. зі змінами і доповненнями.

85.Кузнецова 3. В. Реклама і рекламна діяльність як об'єкт управління // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ. - 2003. - № 2 - С 169,170.

86.Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство. – Черкаси: ЧДТУ, 2009 – 471 с.

87.Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, - 2005, - 568 с

88.Лук'янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. - Суми: ВДТ "Університетська книга", 2006

89.Матвієнко В. П. Держава і банки. - К, 1996 р.

90.Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право. - К., Атіка, 2004 р.

91.Моисеев А. А. Международные кредитно-финансовые организации: правовые аспекты деятельности: Учеб. тособ. - М.: НИМП, 1999 р.

92.Нешатаева Т. Н. Международные организации и право: новые тенденции в международно-правовом регулировании. - М.: Дело, 1999 р.

93.Пескова И. Я. Международные валютно-кредитные отношения. - М.: ЮНИТИ, 1995 р.

94.Олійник А.Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. -К., Юрінком Інтер, 2001.

95.Основи правознавства України: Навч. посіб. / Ківа-лов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М., Крижанів-ський А.Ф. - X., Одісей, 2006 р.

96.Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. П.І. Гнатенко. - К.: Юридична книга, 2004. - 320 с

97.Основи правознавства: Навч. посіб. / Під заг. ред. В.П. Пастухова. - К.: Алерта. 2005. - 377с.

98.Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р.

99.Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців. Затверджено наказом Міністра оборони України від 4 листопада 1996 р.

100.Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р.

101.Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р.

102.Положення про Центр з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України. Затверджено наказом Міністерства освіти України від ЗО березня 1996 року.

103.Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.

104.Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями. Затверджено наказом Міністра закордонних справ України від 29 листопада 1999 р.

105.Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В. Копейчикова. - К., Юрінком Інтер, 2006.

106.Про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг. Положення, затверджене постановою колегії Міністерства юстиції України 14 квітня 1993 р. № 6.

107.Скакун О.Ф. Теорія держави і права, - X., Консум, 2005.

108.Сурілов О.В. Теорія держави і права. - Одеса, 1998.

109.Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком -Інтер, 2006.

110.Цивільне законодавство // Савчук П. Основи правознавства: Посіб. для абітурієнтів /ПСавчук, Ю.Самойленко. -К, 2000.

111.Цивільне право України. Підручник: у 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

112.Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко.-- Т. 2. Особлива частина. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2003.

113.Цивільне право України. Навч. посіб. / За заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. - К.: Істина, 2004.

114.Цивільне право України. Навч. посіб. / За ред. Р. О. Стефаичука. - К.: Наукова думка, Прецедент, 2004.

115.Цивільне право України. Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003.

116.Цивільний кодекс України від 16.01. 2003. - К.: Видавничий дім „Скіф", 2006.

117.Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2004.

118.Черкес М. Ю. Міжнародне право: Підручник - К.: Знання, 2003.

119.Ярмакі X. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. - Одеса: Юридична література, 2006 р.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.