Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2 Основи адміністративного права УкраїниМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»

Для студентів напряму підготовки

Будівництво»,

Гідротехніка. Водні ресурси»,

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Денної форми навчання

 

 

Полтава 2011


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 25 с.

Укладачі: Т.О. Щетініна, старший викладач кафедри економіки підприємства; В.В. Бойко, асистент кафедри економіки підприємства

Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, зав. кафедри економіки підприємства, професор, кандидат економічних наук

 

Рецензент: В.Д. Чернадчук‚ д. юр. наук‚ доцент.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № від 2011 р.

Редактор

 

 

20.61.12.01

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль1

Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України

Тема 1 Основи конституційного права України

Питання:

1. Поняття громадянства України. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина..

2. Система органів законодавчої та виконавчої влади: повноваження, завдання і функції.

3. Місцеве самоврядування в Україні.

4. Система судових органів.

 

Завдання 1

Надайте юридичну консультацію, посилаючись на норми чинного законодавства: Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?

 

Завдання 2

Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3

Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадя­нина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 4

Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття гро­мадянства України? Якщо мають, то за якими підставами?
а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні;
б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини;
в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закар­патської України та емігрував до США у 1939 році;
г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України;
д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні;
е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, грома­дянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним;
є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс;
ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.

Завдання 5

До паспортного столу Жовтневого райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України П. із заявою про зміну громадянства її дитини. У заяві зазначалося, що 04.12.1989 р. П. одружилася з громадянином Швеції К. і в шлюбів 1991 р. народила дитину В. Дитині було надане громадянство Швеції (за згодою матері). У серпні 1998 р. шлюб був розірваний, і П. разом з дитиною повернулася в Україну. На підставі зазначеного громадянка П. просить змінити громадянство дитини, надавши їй громадянство України.

Чи має право дитина обирати громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.

 

Завдання 6

Громадянин А. отримав відстрочку від служби в Лавах Збройних Сил України строком з 18 до 23 років. Щоб уникнути служби він написав заяву про вихід з громадянства України. В заяві вказав, що майнових заборгованостей перед фізичними, юридичними особами немає. Чи буде йому дозволено вихід з громадянства. Дайте відповідь, посилаючись на чинне законодавство України.

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.

3. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.

4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

5. Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.

7. Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

8. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

9. Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

10. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.

11. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.

13. Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220

14. Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121

15. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

Тема 2 Основи адміністративного права України

Питання:

1. Поняття, предмет і методи адміністративного права України.

2. Адміністративні відносини: поняття. Основні ознаки, суб’єкти, об’єкти, зміст.

3. Поняття державної служби. Правовий статус державного службовця.

4. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.

5. Адміністративне судочинство.

 

Завдання 1

Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

 

Завдання 2

Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації?

Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?

 

Завдання 3

Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?

Завдання 4

За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до гро­мадянина С. було застосовано адміністративне затримання. Які доку­менти повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?

Завдання 5

Визначте, в якому випадку слід застосувати адмініст­ративне стягнення:

а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.

б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагар­ників у заповіднику.

в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.

г) Громадянин Г. порушив правила полювання.

д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.

е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів при­родно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.

 

Завдання 6

Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обґрунтуйте:

- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".

- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.

- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.

- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.

- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.

- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.

- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

Список рекомендованої літератури

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.

2. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.

3. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.

4. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

5. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

6. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

7. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

8. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

10. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

11. Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

12. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.