Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Предмет мета і задачі курсу. Екологічні проблеми науково-технічного процесуЗагальні положення.

В сучасних умовах екологічні проблеми тісно переплітаються не тільки з питаннями технології, але й економіки, політики, моралі, права, освіти та ін.

Екологія, як наука має різноманітне використання в суспільстві. Визначення стану довкілля, допустимого для безпечного проживання людини, прогнозування змін компонентів біосфери під впливом діяльності людини і розробка заходів по гармонізації взаємовідносин між суспільством та природою, створення наукової основи управління охороною навколишнього природного середовища, зберігання різноманітності видів тваринного та рослинного світу - все це стосується екології. В зв'язку з цим ефективні заходи можливі тільки на основі знання законів природи та їх розумного використання.

Поряд з визначеним існує ще головний напрямок використання екологічних знань - інтегрування їх у ринкову економіку. В сучасних умовах формування ринкових відносин в Україні актуального звучання набувають такі поняття, як екологічний ринок, екологічний бізнес, екологічні послуги, екологічний менеджмент та аудит. Ці екологічні ринкові поняття належать до підприємницької діяльності в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування та впроваджуються в практику вживання в Україні завдяки міжнародній співпраці в межах Всесвітньої Програми дій ООН на 21 століття.

На необхідність володіння основами екологічного мислення і забезпечення відповідного рівня екологічних знань вказано в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища". Підвищення екологічної культури суспільства і професіональна підготовка фахівців забезпечується загальною обов'язковою комплексною освітою і вихованням у галузі охорони навколишнього природного середовища в системі вищої освіти.

Методичні вказівки і завдання складені у відповідності до програми дисципліни "Основи екології" і визначені для організації самостійної роботи студентів.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Предмет мета і задачі курсу. Екологічні проблеми науково-технічного процесу

Значення курсу для забезпечення сучасного рівня освіти в менеджменті та маркетингу. Проблеми екології. Сучасна кризова екологічна ситуація у світі. Особливості екологічних проблем в Україні. Історія походження життя на Землі. Антропогенез та етапи екологічних кризисів. Науково-технічний прогрес (НТП) та екологічні проблеми. Основні форми впливу антропогенної діяльності на природне середовище.

Тема 2. Біосфера - як планетарна організація життя

Загальні відомості про біосферу. Основи вчення В. І. Вернадського про біосферу, ноосферу. Системне уявлення про взаємодію біосфери і суспільства. Локальні, регіональні та глобальні екологічні кризиси. Прогнози Римського клубу та їх вплив на формування принципів екорозвитку. Міжнародні організації в рішенні проблем охорони біосфери. Концепція сталого розвитку суспільства. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 сторіччі (Ріо-де-Жанейро, Іоханесбург)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.