Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8. Ринкові інструменти та механізми забезпечення охорони навколишнього природного середовищаЕкономічний розвиток, макроекономічна політика і екологічний фактор. Типи і напрями формування економічного механізму природокористування. Ринкові інструменти регулювання природоохоронної діяльності. Види та показники ефективності виходів в галузі охорони навколишнього природного середовища. Розрахунок основних показників ефективності результатів природоохоронної діяльності. Основні напрямки екоологізації економіки при переході до сталого розвитку суспільства.

Тема 9. Управління та організація природоохоронною діяльністю в Україні

Структурно - функціональна модель державної та виробничої системи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища. Системно-екологічний підхід до модернізації виробництва. Основні принципи та засади створення системи екологічного менеджменту. Розробка системи екологічного менеджменту об'єкта господарської діяльності. Стандарти системи екологічного менеджменту та екологічного аудита. Екологічний аудит, роль, місце та практика запровадження в Україні. Основні етапи проведення екологічного аудита на виробничому підприємстві. Поняття про економічний маркетинг, консалтинг, сертифікацію, страхування, лізинг тощо.

 

Методичні вказівки до контрольної роботи

По кожній темі наведені завдання для самостійної підготовки, які включають шість теоретичних питань та шість практичних завдань.

Номери варіантів теоретичних питань вибираються по сумі двох останніх цифр залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки закінчується цифрами 87, то в даному випадку цьому відповідає варіант 15 (8+7).

Практичні завдання 1-6 визначаються згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи по ЗО варіантах наведених в [16]


Питання до заліку

1. Сучасний стан екологічних проблем в світі і в Україні (на прикладі місця мешкання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС).

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу),

3. Етапи діяння людини на навколишнє природне середовище. Поняття про науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічну революцію (НТР), екологічний кризис та екологічну катастрофу.

4. Глобальні екологічні проблеми: походження, сутність, шляхи вирішення.

5. Моделювання соціально-еколого-економічного розвитку суспільства.

6. Міждержавні та національні екологічні програми та організації.

7. Поняття про біосферу, основи вчення В.І.Вернадського про біосферу, ноосферу.

8. Поняття про загальну екологію. Основні її розділи та їх сутність.

9. Поняття про екосистему і біогеоценоз, їх основні компоненти, місце та роль кожного з них. Приклади побудови харчових сіток.

10. Основні екологічні закони: Б.Коммонера, С.Лібіха (мінімуму), В.Шелфорда (толерантності), піраміда енергій екосистеми.

11. Поняття про гідросферу. Водні ресурси, види та особливості формування. Джерела та види забруднення водних ресурсів.

12. Основні принципи охорони водних ресурсів. Зміст понять: виснаження, засмічення, забруднення. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра.

13. Використання водних ресурсів. Водосховища та навколишнє природне середовище.

14. Поняття про раціональне використання водних ресурсів. Основні типи водних технологічних систем на промислових підприємствах.

15. Наукові основи нормування забруднюючих речовин у водних об'єктах. Екологічні стандарти, нормативи, нагляд та контроль за станом водних об'єктів.

16. Порядок розробки та встановлення норм гранично допустимих скидів (ГДС), тимчасово погоджених скидів (ТПС) забруднюючих речовин.

17. Основні види забруднення водних об'єктів підприємствами водогосподарського комплексу (ВГК). Методи очищення стічних вод від забруднюючих речовин.

18. Механічні методи очищення стічних вод.

19. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод.

20. Біологічні методи очищення стічних вод.

21. Атмосфера, її побудова і склад. Джерела і види забруднення атмосфери.

22. Основні види забруднення повітряного середовища промисловими підприємствами.

23. Принципи захисту атмосфери від забруднення.

24. Наукові основи нормування забруднюючих речовин в атмосфері. Екологічні стандарти, нормативи, нагляд та контроль за станом повітряного середовища.

25. Порядок розробки та встановлення норм гранично допустимих викидів (ГДВ), тимчасово погоджених викидів (ТПВ) забруднюючих речовин.

26. Методи очищення викидів в атмосферу від шкідливих речовин.

27. Поняття про літосферу і грунт. Основи вчення В.В.Докучаєва "Про грунт".

28. Джерела і види забруднення грунтів. Основні види ерозії грунтів. Рекультивація земель.

29. Наукові основи нормування забруднення грунтів. Нагляд і контроль за станом забруднення грунтів.

30. Охорона та раціональне використання грунтів.

31. Природні ресурси, їх класифікація по вичерпаності та відновній здатності.

32. Охорона та раціональне використання природних ресурсів (мінеральних, лісових, рослинного та тваринного світу).

33. Допустиме антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище.

34. Наукові основи моніторингу навколишнього природного середовища.

35. Поняття про мало - та безвідходну технологію, перспективи її впровадження. Навести аналог безвідходного виробництва.

36. Відходи, види та класифікація.

37. Створення, утилізація, знешкодження та захоронення відходів.

38. Небезпечні відходи. Порядок їх визначення, поводження та знешкодження.

39. Правова основа охорони навколишнього природного середовища.

40. Поняття про екологічну економіку. Порівняльний аналіз економіки, екології та екологічної економіки.

41. Економічні основи природокористування та основні напрями еколого-економічних розрахунків.

42. Системно-екологічний підхід як нормативна методологія прийняття управлінських рішень у галузі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

43. Поняття про екологічний ринок, передумови та основні складові (екологічний менеджмент, аудит, маркетинг, консалтінг, сертифікація, страхування, інжиніринг, лізинг, екологічна модернізація виробництва).

44. Екологічний менеджмент: поняття, визначення, сутність.

45. Екологічний аудит: поняття, визначення, сутність.

46. Екологічний маркетинг: поняття, визначення, сутність.

47. Екологічний інжиніринг: поняття, визначення, сутність.

48. Екологічний консалтінг: поняття, визначення, сутність.

49. Екологічна сертифікація: поняття, визначення, сутність.

50. Екологічне страхування, поняття, визначення, сутність.

51. Екологічна модернізація виробництва: поняття, визначення, сутність.

52. Забезпечення екологічної безпеки та проведення ефективних заходів у галузі довкілля (процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), екологічна експертиза).

53. Екологічні товари, роботи, засоби і послуги екологічного ринку.

54. Плата за користування природними ресурсами та забруднення довкілля (принцип "забруднювач"-платить).

55. Система екологічного стимулювання та створення ринку природних ресурсів.

56. Основні підходи до ціноутворення природних ресурсів та якості довкілля.

57. Екологічні ліцензії та продаж прав на забруднення. Система "застава-повернення", (поняття іпотека).

58. Планування, фінансування та витрати у галузі охорони навколишнього природного середовища.

59. Становлення екологічного підприємництва в Україні.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.