Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок ліцензування страховиківЛіцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ.

Ліцензування страхової діяльності здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). Держфінпослуг видає фінансовим установам ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного стат. 6 та 7 Закону України «Про страхування».

Для отримання ліцензії на право здійснення страхової діяльності заявник подає до Держфінпослуг наступні документи:

► заяву про видачу ліцензії;

► копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

► копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

► довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду, або аудиторський висновок аудитора;

► довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства;

► правила (умови) страхування;

► економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності;

► інформацію про учасників страховика, інформацію про голову виконавчого органу та його заступників, копію диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копію диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і відповідним підписом;

► інші документи за вимогою Держфінпослуг.

Крім того, заявник повинен подати до Держфінпослуг:

► затверджені в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

► завірену заявником копію документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу з інформацією про керівних посадових осіб або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу.

Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи повинні подаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами. Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Держфінпослуг.

Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника Держфінпослуг має прийняти рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про видачу такої ліцензії.

Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування на конкретний строк та дає одночасно право на проведення перестрахування за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію. Ліцензія на кожен вид страхування оформлюється на окремому бланку.

Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, не має права займатися іншими видами страхування. Ліцензія на конкретний вид обов'язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки.

Після отримання відповідної ліцензії в Держфінпослуг страховик має право здійснювати страхову діяльність на всій території України. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Після видачі фінансовій установі ліцензії на право проведення конкретних видів страхування інформація про страховика вноситься до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Якщо після закінчення строку дії ліцензії на конкретні види страхування, страховик має намір продовжити провадити зазначені в ліцензії види страхування, то він зобов'язаний отримати нову ліцензію.

У окремих випадках страховик може переоформити ліцензію. Підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією страховика;

- зміна місцезнаходження страховика.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати Держфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни.

Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. Переоформлення ліцензії здійснюється безоплатно.

Питання для самоперевірки

1) Вкажіть в чому полягає необхідність та значення державного регулювання страхової діяльності?

2) Вкажіть установу, яка проводить зараз державний нагляд за страховою діяльністю на території України.

3) Дайте визначення категорії ліцензування.

4) Вкажіть перелік документів, які заявник зобов’язаний подати для отримання ліцензії.

5) В який термін Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов’язана прийняти рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії та в який термін оформлює ліцензію.

6) У якому випадку видається ліцензія на проведення обов’язкових видів страхування та страхування життя?

7) Дії страхувальника після закінчення дії ліцензії на окремі види страхування?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.