Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні показники страхового ринкуПоказники Період (показники наростаючим підсумком з початку року)
2010 рік 2011 рік
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Кількість зареєстрованих страховиків ..
з них: компанії зі страхування життя ..

В Україні, як і в більшості інших держав, основу страхової системи становлять страхові компанії у вигляді акціонерних товариств. У рейтингу найбільш великих та платоспроможних слід відмітити страхову компанію НАСК “Оранта” (Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”), яка стала правонаступницею Укрдержстраху. На сьогоднішній день вона відноситься до лідерів по страхуванню майна та автотранспорту. Держава є власником менше ніж 25 % акцій даної компанії.

Зробив аналіз співвідношення між формами страхування слід відмітити, що зараз в Україні найбільш розвитою є добровільна форма. Найбільшу питому вагу складають платежі по страхуванню майна, потім по страхуванню відповідальності, невелику частку складає, на жаль, особисте страхування, а особливе, страхування життя. За останні роки обсяг надходження страхових платежів за договорами страхування життя складає близько 2 % від загального обсягу.

Спостерігається нерівномірність розміщення страхових організацій за територією. Найбільша частина страховиків зосереджена у регіонах з розвиненою фінансово - економічною інфраструктурою, а саме, багато страхових компаній припадає на м. Київ, Харківську та Донецьку області.

Індустрія страхування та ринок страхових послуг досягли в Україні за останні роки зростання основних показників. Водночас, незважаючи на номінальне зростання основних показників діяльності страхових компаній, у тому числі збільшення обсягів страхового ринку, це галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частки ВВП. Страховий ринок Україні ще не досягнув потрібного рівня як за загальним обсягом страхового капіталу, за розмірами страхових операцій, так і за рівнем охоплення сегментів ринку. Загалом страховий ринок в Україні охоплює приблизно 10 % ризиків, тоді як у більшості розвинених країн цей показник складає 90-95 %.

У країнах з розвиненими страховими ринками страховики є найбільшими інституційними інвесторами. Досвід діяльності страхових компаній цих країн характеризує страховий сектор економіки як важливе джерело інвестицій. Так, наприклад, інвестиції страхових компаній Німеччини забезпечують 25 % усіх інвестицій в економіку країни. При цьому деякі зарубіжні економісти навіть розглядають страхові компанії як інституційних інвесторів, основною функцією яких у суспільстві є мобілізація капіталу за допомогою страхування, а надання страхових послуг страхувальникам виступає як додаткова функція.

Однак, в Україні інвестиційні можливості страхових компаній досить обмежені, сьогодні страховики не можуть у повному обсязі здійснювати свою функцію - інвестування тимчасово вільних грошових ресурсів в економіку України.

Нинішнє становище вітчизняного страхового ринку, як однієї зі складових ринку капіталів, викликає певну стурбованість. Більшість страхових компаній України заробляють кошти безпосередньо від страхових операцій та задовольняються низькодохідними інвестиційними проектами. У той час, як інвестиційна діяльність може давати страховикам дохід більший, ніж операції з прямого страхування.

При порівняні страхових ринків різних країн дуже часто використовують показник страхових платежів на душу населення. Даний показник в України значно менше ніж в інших країнах.

В світовій практиці інститут страхування розвивається як органічний елемент соціально-економічної системи, де активи страхових компаній та пенсійних фондів перевищують активи банків. Проте в Україні розвиток страхування відбувається в значній мірі спонтанно. Тому сьогодні існує необхідність розробки сталої концепції та комплексної програми розвитку українського страхового ринку. Подальший розвиток страхового ринку в Україні залежить від багатих факторів, в першу чергу, від загального стану та пріоритетних напрямків розвитку економіки України.

Питання для самоперевірки

1) Дайте визначення поняттю „страховий ринок ”.

2) Вкажіть основні суб’єкти страхового ринку. Дайте їх визначення.

3) Перелічіть основні елементи інфраструктури страхового ринку.

4) Що є об’єктом купівлі-продажу на страховому ринку?

5) В чому полягає споживча та мінова вартість страхової послуги?

6) Вкажіть особливості споживчої вартості страхової послуги.

7) Перелічить етапи відродження та становлення страхового ринку України. Дайте їх коротку характеристику.

8) Дайте аналіз сучасному стану страхового ринку України та вкажіть перспективи його подальшого розвитку.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.