Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура залікового кредиту курсу.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчально-методичний посібник

 

ХАРКІВ - 2008

 

 

Колектив авторів:

 

К.ф.н., доц. Васильєва І.Г.

ст.викл. Варич О.П.

к.і.н., доц. Зінченко О.В.

к.п.н., доц. Коваленко Д.В.

 

Офіційні рецензенти:

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»…..

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ………………………………………

Тема 1. Основи теорії права………………………………………………….

Тема 2. Система права…………………………………………………………

Тема 3. Поняття правовідносин………………………………………………

Тема 4. Основи конституційного ладу України……………………………..

Тема 5. Правовий статус громадянина України……………………………..

Тема 6. Конституційні інститути демократії в Україні……………………..

Тема 7. Судова влада і система правоохоронних органів України………..

Тести до змістового модулю I……………………………………………...

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. СПАДКОВЕ ПРАВО. ШЛЮБНЕ ПРАВО. ЖИТЛОВЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

Тема 1. Особливості цивільних правовідносин……………………………..

Тема 2. Право власності в законодавстві України………………………….

Тема 3. Загальні положення зобов’язального права………………………..

Тема 4. Спадкове право………………………………………………………

Тема 5. Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин……………….

Тема 6. Житлове законодавство………………………………………………

Тема 7. Адміністративне право ……………………………………………..

Тести до змістового модулю II……………………………………………..

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.

Тема 1. Трудове законодавство України……………………………………

Тема 2. Кримінальне право …………………………………………………

Тема 3. Екологічне законодавство…………………………………………

Тести до змістового модулю III……………………………………………..

 

 

РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

 

Розробники: кандидат філософських наук, доцент Васильєва І.Г.,

кандидат історичних наук, доцент Зінченко О.В.

 

Опис предмета навчального курсу «Правознавство».

«Правознавство» – дисципліна, вивчення якої повинно сформувати у студентів наукові уявлення про право, правовий статус особи, про систему права України, галузі українського законодавства, а також навики діяльності у правовій сфері суспільства.

Метою вивчення курсу є набуття студентами знань щодо системи законодавства України, нормативних актів, правових норм та їх практичного використання, формування вмінь та навичок систематичної роботи з нормативними актами.

 

Завдання дисципліни: формування у студентів наукових уявлень про право, правовий статус, про галузі українського законодавства, а також навиків діяльності у правовій сфері суспільства.

 

Вміння :

-Формування наукових уявлень про право, його роль в суспільстві;

-Розробляти проекти угод, інших юридичних актів, документів;

-Орієнтуватися в системі чинного законодавства України.

-Визначити вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх професійних обов’язків;

-Формування уявлень про способи захисту громадянських прав і свобод.

 

Навички :

Захист своїх прав на базі чинного законодавства.

 

Програма.

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Основи теорії права. Право як соціально-культурне явище. Походження держави і права. Сутність права, джерела права. Право і мораль. Роль і функції права у суспільстві. Право і закон. Властивості права. Функції права.Сучасна правова політика України.

Система права. Поняття, структура, види норм права. Закони, підзаконні акти, галузі та інститути вітчизняного права. Поняття предмету та методу правового регулювання. Види систематизації законодавства

Поняття правовідносин.Правовідносини як різновид відносин у суспільстві. Соціальні передумови виникнення правовідносин. Юридичні передумови виникнення правовідносин. Правоздатність. Дієздатність. Елементи правовідносин. Суб`єкти правовідносин в Україні. Законність – один із конституційних принципів функціонування політичної системи. Нагляд за виконанням законів. Правопорядок: поняття і зміст. Юридичні гарантії законності правопорядку. Правова культура і правова поведінка. Поняття правопорушення: противоправність, винність, деліктоздатність, соціальна небезпечність та шкода. Склад правопорушення. Види правопорушень та юридична відповідальність за них.

Конституційне право України.Конституційне право як галузь права. Характеристика конституційного ладу України. Правовий статус громадянина України, конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні; громадянство України. Виборче право та виборча система України. Конституція про органи державної влади та управління в Україні. Конституційний статус органів суду, прокуратури та інших правоохоронних органів

 

Змістовий модуль 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. СПАДКОВЕ ПРАВО. ШЛЮБНЕ ПРАВО. ЖИТЛОВЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

 

Цивільне законодавство України.Особливості цивільно-правових відносин, принципи їх регулювання. Цивільний кодекс України – основне джерело цивільного права. Суб`єкти цивільно-правових відносин: фізичної особи, юридичні особи, держава. Специфіка провадження по цивільних справах. Позовна давність: поняття та зміст. Припинення, перерва та поновлення строків позовної давності. Право власності: поняття та зміст. Суб`єкти та об`єкти права власності в Україні. Загальна часткова та загальна сумісна власність. Підстави виникнення та припинення права власності. Виключне право власності народу України. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності.Захист права власності в Україні. Зобов`язальне право. Угоди: зміст, форми, недійсність. Загальні положення про зобов`язання.Окремі види зобов`язань. Спадкове право.

Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин.Шлюбний кодекс – основне джерело сімейного права. Порядок та умови укладання та розриву шлюбу. Особисті та майнові права та обов`язки подружжя, батьків та дітей. Аліментні зобов`язання батьків, дітей та інших членів сім`ї. Опіка та піклування.

Житлове законодавство України.Житловий кодекс України – джерело житлового права. Право на житло. Договір найму житлового приміщення. Житлові права та обов`язки наймачів та членів їх родини. Відповідальність за порушення правил використання житлового приміщення.

Адміністративне законодавство України.Джерела адміністративного права. Адміністративне право та державне управління. Форми і методи державного управління. Специфіка адміністративно-правових відносин та їх структура. Суб`єкти та об`єкти правових відносин в Україні. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність. Окремі види адміністративних правопорушень та відповідальність за них. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення та впровадження у справах про них. Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень.

 

Змістовий модуль 3. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.

 

Трудові правовідносини в Україні.Трудові правовідносини: поняття та зміст. Поняття форми та строки трудового договору. Підстави для його розриву. Переведення та переміщення на іншу роботу або посаду. Дисциплінарна відповідальність працівників за нанесення збитків підприємству. Матеріальна відповідальність працівників за нанесення збитків підприємству. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Порядок виконання рішень відносно трудових спорів. Законодавство України про порядок укладання колективних договорів і розгляду колективних трудових спорів.

Кримінальне право України.Завдання кримінально-правової та виправно-правової політики України. Кримінальний кодекс України як основне джерело кримінального права. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину. Кримінальна відповідальність та її засади. Необхідна оборона. Крайня необхідність. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.Види злочину та кримінального покарання. Співучасть у злочині. Звільнення від кримінального покарання

Екологічне право в Україні.Екологічне право: законодавство про охорону навколишнього середовища, екологічні права та обов’язки громадян. Земельне законодавство України. Земельний кодекс про право власності на землю, умови оренди землі.

Структура залікового кредиту курсу.

 

№№ тем Зміст Обсяг лекційних занять (год.) Обсяг самостійної роботи (год.)
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Модуль №1 __________________________ (назва модулю) Основи теорії права .   0,5
Система права. 0,5
Поняття правовідносин. 0,5
Конституційне право України 0,5
Модуль №2 __________________________ (назва модулю) Цивільне законодавство України. 4,5
Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин. --
Житлове законодавство України. 0,5 ----
.Адміністративне законодавство України.   ----
Модуль № 3 __________________________ (назва модулю) Трудові правовідносини в Україні.
Кримінальне право України. ----
Екологічне право в Україні. -----

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.