Здавалка
Главная | Обратная связь

Методологія аналізу національної економіки.Курс національної економіки, враховуючи специфіку для даної галузі знань задач, виробляє власні методологічні принципи та засоби їх дослід­ження і вирішення. До таких принципів відносяться:

8. Принцип системності- дослідження національної економіки як ці­лісного господарського комплексу, який складається зі взаємопов'яза­них підсистем, елементів цих підсистем, ієрархічних рівнів та постій­них взаємозв'язків між ними.

9. Принцип науковості-намагання відійти від суб'єктивізму в дослі­дженні свого предмету, подолати власні симпатії та антипатії, вигоди і інтереси, тобто вирішення задач дисципліни об'єктивно, у тому ви­гляді, в якому вони представляються в об'єктивній реальності.

10. Принцип діалектичної єдності- врахування при дослідженні гос­подарського комплексу держави загальних, специфічних і одиничних особливостей та тенденцій її розвитку.

11. Принцип історичності- господарський комплекс суспільства пови­нен розглядатись через призму його історико-економічного розвитку: у ретроспективі та перспективі.

12.Принцип динамізму і безперервності-національна економіка як явище соціально-економічної реальності є динамічним, рухливим, тобто перебуває у постійному розвитку, так само наукове знання по­винно відслідковувати та аналізувати динаміку її розвитку.

13. Принцип цілепокладання— будь-яке знання повинно отримуватись та використовуватись для досягнення певних цілей. Воно вже у за­родковому стані повинно враховувати та обґрунтовувати цілі, кінцеву мету та засоби її досягнення.

14. Принцип збалансованості- тобто необхідної і достатньої кількісної відповідності та оптимального поєднання наукового знання та його практичного застосування.

Кожна наука має арсенал засобів для дослідження власного предмету. Він становить методологію даної науки- сукупність методів пізнання явищ і процесів об'єктивної реальності, категорій та закономірностей їх розвитку.

Національна економіка використовує для дослідження свого предмету загальнонаукові та спеціальні методи.

До загальнонаукових методів курсу національна економіка можна від­нести: системний метод, методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, наукової абстракції, поєднання логічного та історичного.

Спеціальні методи національної економіки представляють собою су­купність засобів та заходів, підходів і шляхів вивчення предмету науки, які використовуються і в інших сферах наукового знання. Це такі методи, як: економіко-математичне моделювання, соціально-економічний експе­римент, анкетування, позитивний і нормативний економічний аналіз.

Курс „національна економіка" розглядає свій предмет через призму економічного розвитку економічної системи України з позицій виділення загальних тенденцій еволюції економічних систем та особливостей влас­не вітчизняної практики господарювання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.