Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічні теорії та їхні загальні положенняДва види власності визначають і двіфундаментальні концепції розвитку національних економік:

І = теоріїнаціональної економіки на приватній власності

ІІ = теорії національної економіки на неприватній власності.

І. Теорії національна економіка на приватній власності.

Теорія меркантилізму. Розвиток економічної теорії на приватній власності бере свій початок із першої у світі школи — мерканти­лізму та епохи пізнього Середньовіччя (остання третина XV ст.).

На першому етапі свого розвитку (XV — початок XVI ст.) мер­кантилізм набув форми монетаризму, який ідеалізував благородні метали і вважав їх єдиною формою багатства. Тому його пред­ставники виступали проти вивезення грошей із країни, за обме­ження імпорту та інші аналогічні заходи.

Для другого етапу розвитку меркантилізму характерне те, що його прихильники обстоювали розширення зовнішньої торгівлі, не забороняли вивезення грошей з країни.

Недоліками меркантилізму були, по-перше, неправильне ви­значення джерела багатства, прибутку та їхніх основних форм; по-друге, помилкове визначення вартості грошей (вважали, що ця вартість зумовлена природними властивостями золота і срібла); по-третє, рекомендації ранніх меркантилістів заборонити виве­зення грошей з країни, обмежити імпорт стримували розвиток торгівлі; по-четверте, предметом політичної економії вони вва­жали сферу обігу.

Теорія вільного підприємництва. На відміну від попередньої теорія вільного підприємництва ґрунтується на основах органі­зації виробництва продуктів споживання. її засновники — У. Петті (Англія), П. Буагільбер, Ф. Кене та Д. Тюрго (Франція). Найвище її досягнення — праці англійських економістів А. Сміта (1723— 1790) та Д. Рікардо (1772—1823). Джерело вартості класики вба­чали в різних формах конкретної праці. А. Сміт чітко розмежував валовий і чистий національний доход, основний і оборотний капітали.

Ринок вонирозглядали як саморегульовану систему, що най­ефективніше "невидимою рукою" розподіляє ресурси. Згідно з висновком А.Сміта ринкова економіка за умов конкуренції забез­печує найкращий результат для усіх. Держава не повинна втручатися (або має мінімально втручатися, що відповідає принципам лібералізму — основній ідеї вчення А. Сміта) у ці процеси, але мусить захистити конкуренцію від самих підприємців, не допу­скаючи її обмеження, а також створити загальні умови виробниц­тва й розвивати освіту, будувати дороги, мости, забезпечувати зв'язок. Приватний інтерес людини як основний стимул її еконо­мічної діяльності, за А. Смітом, реалізується у процесі взаємообміну з іншими людьми результатами часткової економічної діяль­ності (активності), тобто у процесі поділу праці. Принцип вільної конкуренції, на думку А. Сміта, найповніше реалізується у про­цесі вільного переміщення праці, вільної купівлі-продажу землі, наявності свободи вільної торгівлі та скасування державних рег­ламентацій функціонування промисловості й внутрішньої торгівлі.

Теорія історичної економіки. Ця теорія розвивається у період, коли не лише торгівля, а й матеріальне виробництво загалом на­були відносно високого рівня розвитку. Окремі країни стали ліде­рами як у міжнародній торгівлі, так і в сфері промислового та сільськогосподарського виробництва. Це спричинило і відповідне теоретичне трактування розвитку національної економіки.

Історична економіка— один із напрямів західної економічної думки. Виникла в Німеччині в середині XIXст. Назву отримала від своєрідного тлумаченняпредмета економіки та історичного методу дослідження, відповідно до якого ця наука не вивчає еко­номічні закони, а описує конкретно-історичні форми у країні. Тому саму назву "політична економія" представники цієї школи ото­тожнювали з поняттям " національна економіка ".

Для виживання суспільства треба, на думку представників істо­ричної школи, надавати бідним верствам більше благ, створених завдяки прогресу. Вони вважали психологічні та етичні чинники не менш важливими, ніж економічні, обстоювали доцільність ши­рокого підходу до вивчення економічного та соціального життя.

Теорія маржиналізму. У середині XIX ст. виникає і в 70-ті роки набуває поширення новий напрям політичної економії — маржиналізм (від фр. mаrgiпаl граничний). Він стає водночас і методо­логічним принципом західної економічної науки. Засновниками маржиналізму були австрійський економіст К. Менгер, англій­ський економіст У. Джевонс, швейцарський науковець Л. Вальрас. Він та його послідовники стверджували, що ринкова економі­ка здатна досягти рівноваги на основі попиту і пропозиції, а раціо­нально мислячі суб'єкти прагнуть досягти економічного успіху (оптимуму існування). Основою маржиналізму є теорія граничної корисності, згідно з якою ринкова ціна товару визначається не суспільно необхідними витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю останньої одиниці запасу певного виду товарів. Згодом такий підхід був втілений у теорії витрат виробництва, ціни, розподілу тощо.

Як і кожен напрям економічної науки, маржиналізм мав пози­тивні та негативні сторони. Позитивні — докладний аналіз функ­ціонування ринку , з’ясування закономірностей ціноутворення та обігу грошей, попиту, намагання дослідити питання оптималь­ного розподілу та використання ресурсів. Негативні — перева­жання суб'єктивної мотивації, суб'єктивна оцінка економічної поведінки людей, абстрагування від вивчення соціально-економічної сутності капіталізму, тобто відносин власності, виробничих відносин.

Теорія "економічної людини". В основу теорії покладено пове­дінку hоmо есоnоmісus — "людини економічної”, котра як прода­вець своєї праці, споживач чи підприємець намагається максимізувати свій дохід, звести до мінімуму витрати чи зусилля. Основ­ною категорією аналізу теорії економічної людини її прихильники вважають граничну корисність, протиставляючи її теорії трудової вартості. Вартість товару вони визначають корисністю останнього, найменш потрібного предмета споживання, тобто гранич­ною корисністю, про що буде сказано далі.

Теорія економічної рівноваги. Представники неокласичної еко­номічної теорії також висунули теорію загальної економічної рівно­ваги, згідно з якою механізм вільної конкуренції (насамперед рин­кового ціноутворення) забезпечує "справедливу винагороду кож­ного з факторів виробництва і повне використання економічних ресурсів". Це теорія А. Маршалла і А. Пігу. А. Маршалл, зокрема, використовував поняття "ціна рівноваги", обгрунтував поняття "еластичність попиту", розвинув теорію ціни. Теорія ціни опи­рається на концепцію виробничих витрат (згідно з якою вартість визначається витратами різних складових, передусім землі, праці та капіталу), з одного боку, і положення австрійської школи — з другого.

Теорія монетаризму (англ. топеу гроші). Економічна тео­рія, згідно із якою грошова маса в обігувідіграє визначальну роль у формуванні економічної кон'юнктури та встановленні причинно-наслідкових зв'язків між зміною кількості грошей і величиною валового національного продукту, а також у розвитку виробниц­тва. Виникла в середині 50-х років XX ст. у США. її засновник — глава чиказької школи політичної економії М. Фрідмен.

Засобом регулювання економіки, за монетаристами, також є до­сягнення збалансованості Державного бюджету, встановлення ви­соких відсоткових ставок. Позитивна сторона монетаризму — всебічний аналіз механізм діїгрошей на ринок товарів, обгрун­туванні впливу монетарної політики нарозвиток економіки.

Виходячи з кількісної теорії грошей, монетарної теорії економіч­ного циклу, монетарнім розглядає роль грошової маси як визна­чальної ланки господарського механізму. Він намагається ліквіду­вати або вкрай урізати соціальні програми держави, обстоює ма­сове безробіття як засіб боротьби з інфляцією. Рецепти монетаристської школи значною мірою втілені у програмах Міжнарод­ного валютного фонду.

Теорія неолібералізму. Погляди неокласичної школи політичної економії з різними течіями, напрямами отримали в економічній літе­ратурі назву лібералізм (лат. liberalism— вільний). Лібералізм — сукупність поглядів, основним змістом яких є заперечення необхід­ності втручання держави в економічне життя й розуміння механіз­му самоорганізованого ринку як єдиного ефективного регулято­ра господарських процесів.

Сучасні послідовники економічного лібералізму — неоліберали (американські вчені Л. Мізес та Ф. Хаєк) — виступають за мінімальне втручання держави в економіку, за надання максималь­ної свободи підприємцям і торговцям. Л. Мізес абсолютними осно­вами цивілізації називав приватну власність, вільний обмін і поділ праці, на якому ґрунтується такий обмін. Водночас регульовану за соціалізму економіку він вважав запланованим хаосом, позаяк ціни не відображали співвідношення попиту і пропозиції. Ф. Хаєк також обстоював ідею максимальної свободи людини, переваги ринкової системи над змішаною, вважав капітал вічною категорією На його думку, регулювання господарської діяльності по­рушує механізм передання інформації.

Ідеї неолібералізму були покладені в основу теорії соціально орієнтованого ринкового господарства, що проголошує необ­хідність вільної конкуренції, вільних цін тощо, гарантування державою цих умов і соціальну спрямованість їхнього розвитку. Авто­рами цієї теорії були відомі німецькі економісти А. Мюллер-Армак і Я. Ерхард. Водночас Л. Ерхард обстоював широке викори­стання державних важелів регулювання економіки (у тому числі державний розподіл ресурсів і контроль за ними), що значно послаблюютьсяпісля досягнення поставленої мети. Детальніше про це йтиметьсядалі.

Теорія інституціоналізму. Назва походить від латинського сло­ва institim —установа. Інституціоналізм — один із напрямів за­хідної економічної думки, що виник наприкінці XIX — на початку XX ст. і основне значенняприділяв аналізу ролі інститутів в ухваленні економічних рішень та в економічній діяльності, їхній спря­мованості й ефективності.

До інститутів його прихильники відносять конкуренцію, проф­спілки, податки, державу, монополії (у тому й корпорації), сталий спосіб мислення, юридичні норми тощо, а економіку розглядають як систему відносин між суб'єктами господарювання, що формуєть­ся під впливом економічних та неекономічних чинників (серед ос­танніх важлива роль відводиться насамперед техніці).

Засновники інституціоналізму — американські науковці Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Гамільтон, англійський економіст А. Гобсон та інші. На думку інституціоналістів, у процесі розвитку суспіль­ства відбувається природний відбір інститутів, система яких утво­рює своєрідну культуру та визначає тип цивілізації.

ІІ Теорія національної економіки на непрнватній власності. Передумо­вами виникнення теорії економіки на непрнватній власності були:

> по-перше, надмірна поляризація суспільства в усіх країнах, що пояснювалося поділом його на багатих (з приватним капіта­лом) і бідних (найманими робітниками без приватної власності);

> по-друге, низьким рівнем технічногорівня виробництва у більшості сфер економіки, продуктивністю та обсягами вироб­ництва;

> по-третє , рівністю різних верств населення і відносною відсутністю їх захисту.

Критики теорій економкина приватній власності їхні реальні проблеми вбачали лише у відносинах приватної власності. Вони вважали, ще якщо приватну власність націоналізувати і створити її суспільною, то всі соціальні негаразди будуть подолані. Річ у тому, що суспільна власність перестане бути джерелом експлуа­тації найманої праці, а всі громадяни країни будуть рівними.

Теорія економіки К. Маркса.Основи теорії викладені в його фундаментальній праці "Капітал". Сутність теоретичних поло­жень К. Маркса щодо розвитку економіки зводяться до двох пи­тань:

по-перше,критики теоретичних засад економіки і її основ­них категорій, які на той час були узагальнені в Європі і світі; ці ж категорії він трактував по-своєму, тобто надавав їм більше політико-філософського забарвлення;

по-друге, доведення гіпотези, що суспільна власність є тією субстанцією економіки, яка визначає мотивацію суспільства і її кожного зайнятого у виробництві учасника працювати для блага всіх; ця гіпотеза подавалася як теорія, хоч історичної практики цивілізація не знала, за винятком первіснообщинного устрою.

За його логікою весь негативний арсенал приватної власності — експлуатація, відчуженість виробників від засобів виробництва і т. д. — автоматично зникав при її зміні на суспільну власність. Практика господарювання на основісуспільної власності відхилила багато версій Маркса властивостей суспільної власності. Наприклад, не справди­лося припущення,що суспільна власність ліквідує відчуженість виробників віязасобів виробництва, з'явиться у них інтерес до високоефективноїпраці тощо.

Маркс, а потім і Ленін своє учення ґрунтували на Смітовій теорії вартості та доходів, з якої випливало, що капітал є експлуатато­ром найманої праці. Але це питання і Марксом, і Леніним постій­но розглядалося під одним кутом зору: експлуатацією приватною власністю робітників, нагромадженням капіталу за рахунок най­маної праці.

Перший порушує питання "визволення" пролетарів від експлуа­тації через усуспільнення власності, другий же вдихає у нього жит­тя. При тому жоден з гігантів пролетарської мислі не робить навіть натяку на те, що нагромадження, згіднозтеорією розширеного економічного відтворення, є неминуче. А функції експлуататора перебирають суспільна власність і держава.

Політика "воєнного комунізму". Вона вимагала націоналізації всієї землі та промислових підприємств, примусової трудової мо­білізації раціонування урядом продуктів і товарів та найбільш ненависного заходу — "продрозверстки" — експропріації зерна у селян. Експропріацію здійснювали за підтримки озброєних загонів, селянам залишали незначну частку зерна для виживання.

З економіки вилучали товарно-грошовий обмін, насильно запроваджували продуктообмін, що спричинило різке зниження об­сягів виробництва та його ефективності.

Нова економічна політика. Спроба комуністичного господарю­вання з елементами диктаторського регулювання явно загрожу­вала економічною і політичною катастрофою. Керівництво більшовицького режиму вдається до пошуків нових форм відно­син між виробниками промислової і сільськогосподарської про­дукції, результатом яких було визнано за необхідне: відмовитись від політики "воєнного комунізму "; скасувати "продрозверстку"; відновити товарно-грошовий обіг; запровадити стимули сільсько­господарського виробництва: самостійність селян і натуральні податки; забезпечити державну підтримку селянських госпо­дарств; запровадити орендні відносини; запровадити різні види кооперації.

Хоч ці методи повністю суперечили догмам комуністичного господарювання, на даному етапі більшовицьке керівництво зму­шене було до них вдатися. Адже тільки економічна зацікавленість виробника могла спонукати його до розширення виробництва про­дукції сільського господарства, якої катастрофічно бракувало.

Запровадження орендних відносин. Поряд із наданням номіналь­ної господарської самостійності селянським господарствам ра­дянський уряд для підвищення їх продуктивності використовує ще один дуже важливий економічний важіль — механізм орендних відносин. Длятого, щоб механізм орендних відносин працював з більшою віддачею, було дозволено вільно наймати живу працю на селі. Виникали умовидля використання живої праці в тих гос­подарствах, де це було можливо.

Запровадження кооперації. В економічну політику на селі вво­дять елементи кооперативної форми господарювання — однієї з форм початкової стадії комуністичного способу виробництва. Найпростішою, найдоступнішою і найзрозумілішою формою була споживча кооперація, якою було охоплено близько 90 % селян різного рівня заможності. Через кооперативи село постачали ма­шинами, добривами, насінням, різними товарами промислового виробництва майже на 65 % усіх потреб. Споживча кооперація на 20 % охоплювала і державні заготівлі хліба.

Економічна політика індустріалізації. Реалізація п'ятирічного плану передбачала запровадження централізованого управління усіма галузями економіки, створення вертикальних структур управ­ління, регламентацію розподілу, обміну ресурсів і товарів, при­бутків і доходів, зростання розміру Державного бюджету, конт­роль за дисципліною виробництва і праці.

Акцент було зроблено на вдосконалення промислового потен­ціалу України, на той час досить розвинутого. Україна отримує 20 % загальних капіталовкладень, створюється близько 400 но­вих підприємств. Московський уряд поставив перед Україною зав­дання видобутку і постачання сировини, енергії у той час, як росій­ська промисловість монополізувала виробництво готових виробів, особливо товарів народного споживання, які потім знову ввозили в Україну. Навіть у 1932 році деякі українські економісти відзна­чали, що в колоніальній політиці Росії щодо України не змінилося нічого.

Економічна політика колективізації. Колективізацію проводи­ли радикальніше і драматичніше. Не буде перебільшенням сказа­ти, що колективізація з її спустошливими наслідками стала од­нією з найжахливіших подійв українській економіці. Було вирі­шено встановити над селянством економічний і політичний конт­роль та розпочати кампанію суцільної колективізації, "ліквідації куркульства як класу". Розкуркулення набуло широких масштабів — непокірних вивозили в Сибір, розстрілювали, майно колективізували. Індивідуальним сільськогосподарським виробникам створювали економічні, податкові та інші перешкоди, що змушувало їх долу­чатися до колективних господарств.

З руйнуванням селянських господарств паралельно руйнували кооперативні підприємства й організації. Ліквідовували буді­вельні, кредитів,переробні та інші види кооперації в ім'я тоталь­ної колективізації.

Політикаекономічної перебудови. Кампанія перебудови радянської системи й особливо її застійної, а точніше, кризової еко­номіки на ефективнішу, потужнішу й продуктивнішу, почалася у 1985 р. Але кризові явища охопили не лише економічну, а й політич­ну системи. Нав'язана американцями гонка озброєнь на основі новітніх ядерно-космічних технологій була вже не до снаги роз­ладнаній радянській економічній системі, а це призвело й до роз­ладу в політичній системі. Зниження цін на нафту і газ — головні ресурси експорту Союзу — на міжнародному ринку, розпочаті і фінансовані Союзом воєнні конфлікти в регіонах Азії, Африки, Латинської Америки завдали практично непоправного удару як по економічній, так і по політичній системі.

З проведенням політичних реформ зволікали, а на тлі поглиб­лення економічного хаосу загострювалися конфлікти. Економіку охоплюють кризові явища, що супроводжуються інфляційними процесами, зростають товарооборот і обсяг платних послуг пара­лельно зі збільшенням дефіциту товарів, поглиблюються "тіньові" процеси в економіці, збільшення зарплатні перевищує зростання обсягів виробництва та підвищення продуктивності праці і т. ін. Впровадження нових форм господарювання — колективний підряд, оренда, кооперація — на основі усуспільненої власності не дає очі­куваних наслідків, а політичні конфлікти і надалі загострюються. Спроба в 1991 р. здійснити заколот і перейти до жорстких методів управління завершилася цілковитим розпадом останньої великої імперії.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.