Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади типових завдань, що виносяться на іспитМетодичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни

«Основи економічної науки»

Для студентів напрямку «Економіка і підприємництво»

 

Укладач: проф. Кривенко К.Т.

 

Затверджено

на засіданні кафедри

політичної економії обліково-

економічних факультетів

23.02.2010 р., протокол № 10

Зав. кафедри

_______________ В.С.Савчук

 

 

Київ - 2010

Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ», затвердженого Вченою радою КНЕУ від 1 грудня 2005 р. та Ухвали Вченої ради КНЕУ від 28 травня 2009 р. «Про нову редакцію оцінювання знань студентів».

 

Структура методичних матеріалів:

 

1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни «Основи економічної науки».

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

3. Карта самостійної роботи студентів.

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи економічної науки».

5. Організація поточного оцінювання знань студентів.

6. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

7. Організація підсумкового оцінювання знань студентів.

8. Зразок екзаменаційного білета.

9. Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS

10. Список рекомендованої літератури.

 

Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

«Основи економічної науки»

1. Сутність економічного мислення.

2. Середовище формування економічного мислення: економічне політико правове, соціально-культурне.

3. Типи економічного мислення: стандартний і творчий.

4. Розвиток економічного мислення.

5. Економічне мислення і економічна практика.

6. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій.

7. Економіка як об’єкт наукового дослідження.

8. Предмет економічної науки.

9. Функції економічної науки: теоретична, практична, світоглядна, ідеологічна.

10. Етапи розвитку економічної науки.

11. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету.

12. Принципи ,категорії і закони економічної науки.

13. Методи економічного аналізу та їх класифікація.

14. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.

15. Економічні потреби.

16. Ієрархія потреб.

17. Економічні інтереси.

18. Взаємозв'язок потреб та інтересів.

19. Мотиви та стимули.

20. Економічна поведінка.

21. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.

22. Національні та глобальні економічні інтереси.

23. Сутність та структура економічної системи.

24. Відносини власності.

25. Домогосподарства,підприємства(фірми) та сектори економіки.

26. Кластери ,внутрішні регіони ,регулятивні інститути.

27. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

28. Національні та міжнародна економічна систем.

29. Формування глобальної економічної системи.

30. Сутність і види економічної діяльності.

31. Суспільний поділ праці.

32. Виробнича діяльність.

33. Науково дослідна і проектна конструкторська діяльність.

34. Інвестиційна діяльність

35. Інноваційна діяльність.

36. Торгівельно маркетингова діяльність.

37. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.

38. Сутність підприємництва та його організаційно економічної форми.

39. Витрати та результати підприємницької діяльності.

40. Продуктивність праці.

41. Прибуток і рентабельність.

42. Економічна рента та її види.

43. Регулювання підприємницької діяльності.

44. Міжнародна підприємницька діяльність.

45. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи.

46. Динаміка економічного розвитку та його фактори.

47. Економічне зростання , його критерії та показники.

48. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.

49. Типи та моделі економічного розвитку.

50. Сталий економічний розвиток.

51. Циклічний характер економічного розвитку.

52. Економічна криза.

53. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.

54. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.

55. Функції капіталу.

56. Капітал і наймана праця.

57. Людський капітал.

58. Інтелектуальний капітал.

59. Інформаційний капітал.

60. Виробничий капітал.

61. Підприємницький капітал.

62. Фінансовий капітал.

63. Кругообіг капіталу та його стадії.

64. Ефективність кругообігу капіталу.

65. Міжнародний рух капіталу.

66. Праця і людський ресурс.

67. Вартість і оплата праці.

68. Заробітна плата.

69. Інвестиції в людський ресурс.

70. Освіта та професійні компетенції працівника

71. Інтелектуалізація праці.

72. Трудові відносини, зайнятість, безробіття.

73. Дискримінація праці.

74. Нерівність в доходах та проблема бідності.

75. Соціалізація економіки

76. Міжнародна міграція людського ресурсу.

77. Економічні блага.

78. Товар та його характеристика.

79. Гроші.

80. Грошовий вимір вартості товару.

81. Сутність і функції ринку.

82. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.

83. Попит і пропозиція

84. Ринкове ціноутворення

85. Конкуренція ,монополія ,олігополія.

86. Ринок і держава.

87. Сегментація ринку.

88. Ринок землі та нерухомості.

89. Ринок товарів та послуг.

90. Ринок капіталу.

91. Ринок людського ресурсу.

92. Ринок інновацій.

93. Міжнародні ринки.

94. Становлення глобального ринку.

95. Суспільне відтворення, його типи та показники.

96. Національне дохід.

97. Воловий внутрішній продукт.

98. Споживання та заощадження.

99. Національне багатство.

100.Доходи населення.

101.Податки.

102. Державний бюджет.

103.Інфляція

104.Соціальна політика.

105.Відтворення людського ресурсу.

106.Держава в системі суспільного відтворення.

107.Інтернаціоналізація та глобалізація економічних процесів.

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

Наведені нижче типові завдання є складовими тестів і модулів, що їх студенти виконують у процесі поточного контролю знань і які передбачається включити до екзаменаційних питань.

 

1. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

2. Сутність та структура економічної системи.

3. Регулювання підприємницької діяльності.

4. Кругооборот капіталу та його стадії.

5. Конкуренція, монополія, олігополія.

6. Заробітна плата.

 

3. Карта самостійної роботи студентів

Карта самостійної роботи студентів бакалаврського рівня усіх спеціальностей і форм навчання складається з трьох основних видів самостійної роботи:

1) самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

2) пошуково-аналітичну роботу;

3) наукову роботу.

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності показано в табл. 1.

Таблиця 1.

3.1. Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з основ економічної науки

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності
1. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування наукової та навчальної літератури) 1.3. Підготовка до семінарських занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю 1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Активна участь в семінарських заняттях 1.4. Написання контрольної роботи тощо
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу 2.2. Написання реферату (есе) за заданою проблематикою 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Написання курсової роботи 2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР 2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Перевірка правильності виконання завдань 2.5. Захист курсової роботи
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк 3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Таблиця 2

3.2. Карта самостійної роботи студента денної та вечірньої форми навчання з дисципліни «Основи економічної науки» для студентів спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво»

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна, вечірня форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських занять Згідно розкладу семінарського заняття Активна участь в семінарських заняттях  
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт Згідно графіка виконання контрольних робіт     10 за 2 модулі
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1. Виконання завдань по конспектуванню навчальної літератури з дисципліни “Основи економічної науки” На протязі семестру Перевірка правильності виконаних завдань -
1.2. Написання рефератів (есе) за заданою тематикою 8-й і 14-й тижні семестру Обговорення (захист) реферату (есе) під час ІКР
1.3. Написання курсової роботи 17 тиждень Захист курсової роботи -
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Аналітичний огляд наукових публікацій 7-8 тижні семестру Обговорення результатів проведеної роботи під час студентських занять або ІКР
2.2. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах квітень Доповідь на науковій студентській конференції чи семінарі
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.