Здавалка
Главная | Обратная связь

Шкала оцінювання виконання аудиторної контрольної роботи.Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Кількість залікових балів
90-100 Відмінно
70-89 Добре
60-69 Задовільно
0-59 Незадовільно

 

Інші види індивідуальних домашніх завдань - конспекти навчальної дисципліни, реферати, есе, конспекти наукових текстів тощо, оцінюються в межах від 0 до 5 балів кожне.

 

Шкала оцінювання домашніх завдань поточного контролю для студентів заочної форми навчання

Види завдань Максимальна кількість балів Оцінка 4-х бальною шкалою Оцінки за 100-бальною шкалою Загальна сума залікових балів за виконане завдання
Виконання завдань для самостійної роботи(реферати, есе, наукові доповіді, презентованих на ІКР, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою     (за одне завдання)     Обчислює викладач  
Виконання інших об’єктів контролю(конспекти навчальних і наукових текстів, інших домашніх завдань, тощо) (за одне завдання)   Обчислює викладач    
Всього:       Не більше 10 балів

 

За цими критеріями оцінюється і розраховується заліковий бал по виконанню всіх видів домашніх завдань (конспектів навчальної дисципліни, рефератів, есе, конспектів наукових текстів та інше), які фіксуються викладачами в журналах академічних груп.

Організація підсумкового оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів з курсу «Основи економічної науки» здійснюється на основі поточної успішності та екзамену. Іспити проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

Для студентів денної та вечірньої форм навчання екзаменаційний білет містить 6 завдань, а для студентів заочної форми навчання – 10 питань.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, що потребують творчого підходу та уміння систематизувати набуті знання і застосувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни та методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю і доводяться до студентів на початку року.

Зразок екзаменаційного білета

Зразок екзаменаційного білета для студентів денної та вечірньої форм навчання

Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0до 10 балів.

 

Білет «X»

1. Економічне пізнання і економічна практика.

2. Національні та глобальні економічні інтереси.

3. Економічна рента та її види.

4. Фінансовий капітал.

5. Ринкове ціноутворення.

6. Сутність і види економічної діяльності.

 

Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання

Екзаменаційний білет містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0до 10 балів.

Білет «X»

 

1. Економічне пізнання і економічна практика.

2. Національні та глобальні економічні інтереси.

3. Економічна рента та її види.

4. Фінансовий капітал.

5. Ринкове ціноутворення.

6. Сутність і види економічної діяльності.

7. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.

8. Домогосподарства, підприємства (фірми), сектори економіки.

9. Сутність і функції ринку.

10. Державний бюджет.

 

На екзамені оцінюванню підлягає:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчого мислення та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.