Здавалка
Главная | Обратная связь

Шкала оцінювання екзаменаційних завданьОцінка за100 – бальною шкалою Рівень знань
відмінний
добрий
задовільний
незадовільний

Результати екзамену для студентів денної та вечірньої форм навчання оцінюють в діапазоні віл 0 до 60 балів.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає оцінку за поточну успішність. Підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів.

Для студентів заочної форми навчання кількість балів за поточну успішність має складати 20, максимальна кількість балів за екзамен – 100, підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

9. Умови переведення даних 100-бальної системи оцінювання в 4- х бальну та шкалу за системою ЕСTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ,що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалоюECTS
90-100 відмінно А
80-89 70-79 добре В С
66-69 60-65 задовільно D E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

Список рекомендованої літератури

Навчальна література:

1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006

3. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: Навч-метод. посібник для сам ост. вивч. дисципл./І.А.Балягіна, М.А.Богорад, Г.О. Ковальчук. – К.:КНЕУ, 2003. -344с.

4. Бебело А.С., Бебело С.А., Коровський А. В. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: Навч.посібн. / За ред. А.С.Бебело. –К.:КНЕУ, 2007. -240с.

5. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.

6. Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – Теми 1,2,3.

7. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа, 2007.- 503 с.

8. Економіка підприємства: Навч.пос. / І.М.Бойчик. – К.: Атика, 2007

9. Економіка підприємства: Підручник / ред. А.В.Шегда. – К.: Знання, 2006

10. Економіка та підприємництво: Навч.посіб. / С.Я.Салига и др. Мін. Осв. і наук.Укр. К.: Професіонал, 2007

11. Економічна теорія:Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.- К.:Знання-Прес, 2004.

12. Зазимко А.З. – Політична економія: структурно-логічний навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005

13. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид, випр. – К.: Знання, 2005. – 567с.

14. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:принципы, проблемы, политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.:Республика, 1992. –Т.1. –Гл.1.

15. Мельник О.М. Логіка економічного розвитку: Навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2004. – 228с.

16. Мочерний С. Методологія економічного дослідження: Монографія. – Львів:Світ, 2001. – 416с.

17. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006.

18. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 406 с.

19. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник– К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

20. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ніколенка Ю.В. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с.

21. Основи економічної теорії: Підручник / за ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2005

22. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Навч. посібник – К.:Либідь, 1996.- 360с.

23. Політична економія: Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.

24. Політична економія: Навч. Посібник / С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.

25. Політична економія: Підручник / за ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008

26. Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008

27. Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.

28. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності: Навч. посібн. – К.:КНЕУ, 2007. – 376с.

29. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. – К.: «Знання», 2000. – 174с.

30. Цивілізаційний підхід в аналізі розвитку суспільств Європейської цивілізації// Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій/ Авт. кол.: С.В. Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.:КНЕУ, 2006. – С.53-60.

31. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 308 с.

32. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. – К.: Кондор, 2006

33. Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008

Наукова література:

1. Алле Морис. Экономика как наука. – М., 1995.

2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

3. Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006

4. Архипов А. Особенности и пути утверждения нового экономического мышления / Экономист. – 1992. - № 12. – С. 70-75.

5. Бабицева Н.С. Некоторые подходы к экономической теории: Очерки. – С. – Пб.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 2003. – 200с.

6. Бажал Ю. Економічна теорія технологічних змін. – К.:Заповіт, 1996. -240с.

7. Белоусов Р. Новая парадигма экономической науки как отрицание отрицания //Вопросы экономики. – 1993. –N4. - С.125-130.

8. Бикова А.Л., Івашина О.Ф. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути). – Д.: Наука та освіта, 2007. – 168 с.

9. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія. – К.: ВО "Батьківщина", 2001. – 257 с.

10. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют: Пер. с англ. – М.:НП «Журнал «Вопросы экономики»», 2004.

11. Блэкуэлл Роджер Д. Поведение потребителей/Роджер Д. Блэкуэлл, Пол. У.Миниард, Джеймс Ф. Энджел. – М.:Питер, 2002.

12. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 256 с.

13. Галабурда М.К. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології / Економіка України. – 2006.- № 9, - С. 45-55.

14. Глобальний конкурентний простір: Монографія. Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007

15. Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2008 - №10.

16. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2002

17. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. В.М.Гейця. – К.:Ін-т економ. прогнозув.;Фенікс,Ю.- 2003. -1008с.

18. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 198с.

19. Зайцев Ю.К. Соціальні зв’язки та проблеми економічного розвитку // Економіка та підприємництво: Зб.наук.праць молодих вчених та аспірантів – К.: КНЕУ. – Вип.5. – 2000.

20. Климко С.Г., Пригода В.М., Сизоненко В.О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. – К. : Основа, 2006. – 224 с.

21. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003

22. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 84-91 ; № 4. - С. 82-90

23. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004.

24. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. Монографія. – Львів, 2003. – 352 с.

25. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. – К.: КНЕУ. 2000.

26. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – М.: Изд-во Моск. Ун-та , 1999. – 208с.

27. Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во»Знання», 1999. – 291 с.

28. Мочерний С. Методологія економічного дослідження: Монографія. – Львів:Світ, 2001. – 416с.

29. Науково-освітній потенціал: погляд у ХХІ століття / ред. В.Литвин. – К.: Навч.кн. – Кн.1: Пріоритет інтелекту. – 2003. – (розділ „Економічний та соціальний розвиток”)

30. Одягайло Б.М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи: інстутиціональний підхід. – Львів, Магнолія плюс, 2006.- 376с.

31. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. С.9-22

32. Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу // Економіка України. – 2004. - №9.

33. Пирожков С.І. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: 2005.

34. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі:Монографія. – К.:КНЕУ, 2008.

35. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 172с.

36. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. – К.: Лотос. – 2003. – 256 с.

37. Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.

38. Солоха, Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 25-30

39. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – М. –Спб.:ИД ИНФРА-пресса», 2000. – 326с.

40. Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории.//Эковест. – 2003. –Вып.3. – N3. – С.336-421.

41. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / за ред. Л.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2001. -538 с.

42. Тарасевич В. К философии экономической теории// Вопросы экономики. – 2006. – N4. –С.144-155.

43. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. – К.: «Знання», 2000. – 174с.

44. Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. – К.: „Знання України”, 2002

45. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Вильямс, 2005.- гл. 1-2.

46. Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія і практика: Монографія. – К.: Інтелект, 2002. – 428с.

47. Чухно А. Диалектическая философия и методы экономической теории./Экономическая теория. – 2006. – N4. – С. 3-15.

48. Чухно А.А. Твори Т.1. Становлення і розвиток ринкової економіки. - К., 2006. – 592с.

49. Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510

50. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эконом. фак. МГУ: ТЕИС, 2002.- 591с.

51. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці: Монографія / Укоопспілка.Кафедра міжнародної економіки. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.

52. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки. – Вып.1. – М. – 1989.

53. Эрроу К. Информация и экономическое поведение//Вопросы экономики – 1995. – N5. – С.98-107.

54. Эттертссон Т. Экономическое поведение и интересы. – М.: Дело, 2001. – 402с.

55. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004.

56. Тоффлер О. Третья волна. – М., 2004, - с. 463.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.