Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація поточного оцінювання знань студентів 

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.

Кафедра визначає загальну кількість балів за поточну успішність, а саме:

1. за виконання завдань та активну участь на семінарських заняттях - 30 балів;

2. за виконання завдань для самостійної роботи – 10 балів;

3. за виконання модульних контрольних робіт - 10 балів.

За навчальним планом протягом семестру на денній формі навчання передбачається проведення 24-х семінарських занять, з них два семінарські заняття буде використано для написання модульних контрольних робіт. Таким чином буде проведено 22 семінарських заняття.

Ціна одного семінарського заняття складає 1,4 бала. Така ціна в умовах значної кількості семінарських занять фактично адекватна відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно». Отже студент відповідь якого на семінарському занятті відповідає рівню «відмінно» повинен одержати не менше 3,0 бала. За рішенням кафедри студент при вивченні дисципліни «Основи економічної науки» отримує:

- 3,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «відмінно»;

- 2,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «добре»;

- 1,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно»;

- 0 балів при відповіді на семінарському занятті на рівні «незадовільно» чи неучасті на семінарському занятті.

Також студенти, які були присутні на семінарському занятті, але не змогли прийняти участь у відповідях за браком часу відведеного на семінар – ті з низ, що підготували по темі семінарського заняття письмову роботу чи конспекти виступу, можуть одержати позитивну оцінку:

- 1,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «відмінно»;

- 1,0 бал при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «добре»;

- 0,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «задовільно»;

Ці бали, реально зароблені під час проведення семінарських занять викладач переносить у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи.

Для студентів вечірньої форми навчання за навчальним планом передбачається протягом семеструпроведення 16-ти семінарських занять, з них два семінарські заняття буде використано для написання 2-х модульних контрольних робіт. Таким чином буде проведено 14 семінарських занять. За цих умов «ціна» одного семінарського заняття складає 2,1 бала. Студент отримує:

- 2,1 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «відмінно»;

- 1,5 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «добре»;

- 0,7 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно»;

- 0 балів при відповіді на семінарському занятті на рівні «незадовільно» чи неучасті на семінарському занятті.

Також студенти, які були присутні на семінарському занятті, але не змогли прийняти участь у відповідях за браком часу відведеного на семінар – ті з низ, що підготували по темі семінарського заняття письмову роботу чи конспекти виступу, можуть одержати позитивну оцінку:

- 1,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «відмінно»;

- 1,0 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «добре»;

- 0,7 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «задовільно»;

Ці бали, реально зароблені під час проведення семінарських занять викладач переносить у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи.

Загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науковій роботі, у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість залікових балів не може перевищувати 50 балів.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях на семінарських заняттях, активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь в семінарах-дискусіях, «мозкова атака» тощо.

Під час контролю виконання завдання для самостійної роботи оцінювання підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання аудиторних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань тощо.

З навчальної дисципліни «Основи економічної науки» не повинно бути більше 2-х аудиторних контрольних робіт (див. орієнтовний перелік модульних завдань):©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.