Здавалка
Главная | Обратная связь

Державна символіка України 

Державні символи України -це закріплені в законодавстві офіційні графічні чи звукові зображення, в яких знайшли своє втілення національні ідеї, які символізують державність України.

Згідно зі ст. 20 Конституції України державними сим­волами України є Державний Прапор України, Державний

89Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України - це емблема держави, символ її суверенітету. Він являє собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Його підіймають на будинках органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном та ін.

Наразі існує малий Державний Герб України у вигляді тризуба - знака Княжої Держави Володимира Великого. Ве­ликий Державний Герб України має бути встано­влений з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького. Зображення Великого Державно­го Герба розміщують на печатках органів державної влади і управління, судових органів, грошових знаках тощо.

Державний Гімн України -це національний гімн на музику М.Вербицького із словами першого куплету та приспіву П. Чубинського. Його виконують під час підйому Державного Прапора України, відкриття і закриття чергової сесії парламенту України, прийняття військової присяги і в інших урочистих випадках.

Детальний опис державних символів нашої держави і порядок їх застосування встановлюється конституційними за­конами.

 

5.5. Правонаступник во України

 

Правонаступництво держави - це перехід певних прав і обов'язків від одної держави до іншої. Питання про правонасту-пництво звичайно виникає у випадках виникнення нової неза­лежної держави в результаті національно-визвольного руху, створення нової держави внаслідок об'єднання двох і більше держав, при територіальних змінах тощо.

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. викликало необхідність прийняття закону "Про правонаступ-ництво України" від 12.09.1991 р., в якому знайшли своє за­кріплення наступні положення:

- з моменту проголошення незалежності України вищим

органом державної влади України є Верховна Рада України;

- законодавство УРСР діє на території України в тій частині, в якій воно не суперечить законам незалежної Української держави;

- Україна підтвердила свої зобов'язання по міжнарод­них угодах які були заключені УРСР до проголошення незалежності України;

- Україна є правонаступником прав і обов'язків по міжнародних договорах СРСР в частині, в якій вони не супе­речать Конституції України та інтересам республіки;

- усі громадяни СРСР, які на час проголошення неза­лежності України постійно проживали на її території, є гро­мадянами України;

- Україна гарантує забезпечення прав і свобод людини кожному громадянину України згідно з міжнародно-пра­вовими актами про права людини та іншими важливими по­ложеннями.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.