Здавалка
Главная | Обратная связь

Правова охорона атмосферного повітря і тваринного світуАтмосферне повітря — природний об'єкт, що склада­ється з природної суміші газів. Воно утворює зовнішню обо­лонку землі. Це один із основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища, який виконує еколо­гічні, економічні та оздоровчі функції. Держава, надаючи ве­ликого значення збереженню сприятливого стану атмосфер­ного повітря, забезпечує охорону цього природного об'єкта. Важливе місце серед охоронних заходів належить правовій охороні атмосферного повітря, її основу складає Закон Украї­ни "Про охорону атмосферного повітря". Предметом правової регламентації є відносини в галузі охорони, збереження і по­ліпшення атмосфери.

На стан атмосферного повітря впливають головним чином два фактори: викиди в атмосферу забруднюючих речо­вин і шкідливі впливи на неї. До останніх належать, зокрема, звукові коливання, різні випромінювання та інші фізичні й біологічні фактори.

Серед заходів щодо охорони атмосферного повітря за­кон закріплює специфічні обов'язки підприємств, установ та організацій, які здійснюють викиди в атмосферу і шкідливо впливають на неї. У зв'язку з цим важливого значення набу­вають законодавчі приписи, що регламентують обмеження, тимчасову заборону чи припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шкідливий вплив фізичних і біологічних чинників тощо.

Тваринний світ — один із основних компонентів на­вколишнього природного середовища, національне багатство України, джерело духовного й естетичного збагачення і вихо­вання людей, база отримання матеріальних цінностей.

Законом України "Про тваринний світ" передбачено, що охорона тваринного світу містить систему як правових, так і організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і раціональне використання об'єктів тваринного світу.

181Правова охорона тваринного світу забезпечується шляхом: встановлення правил та норм охорони, раціонально­го використання і відтворення об'єктів тваринного світу; встановлення заборон та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу; охорони від самовільного використання та інших порушень чинного порядку використання об'єктів тва­ринного світу; охорони середовища перебування, умов роз­множення і шляхів міграції тварин; створення заповідників, заказників і виділення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні; встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України; проведення заходів екологічної безпеки; обмеження вивезення за кордон об'єктів тваринного світу, здійснення інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.

За порушення законодавства про охорону, викорис­тання і відтворення тваринного світу винні особи притягу­ються до відповідальності. Відповідальність передбачена, зо­крема, за порушення порядку надання об'єктів тваринного світу в користування, за незаконне вилучення об'єктів тва­ринного світу з природного середовища або ж самовільне спеціальне використання цих об'єктів, невиконання вимог державної екологічної експертизи, жорстоке поводження з тваринами; виготовлення, зберігання, реалізацію та застосу­вання заборонених знарядь добування тварин та в інших випадках.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.