Здавалка
Главная | Обратная связь

Екологічні права та обов'язки громадян 

Чинне законодавство в комплексі прав і обов'язків громадян виділяє екологічні права й обов'язки.

Екологічні права являють собою сукупність юридич­них можливостей для кожного суб'єкта здійснювати конк­ретні дії в галузі визначення належності природних ресурсів, їх використання, відтворення, а також у сфері охорони навко­лишнього природного середовища з метою задоволення еко­логічних та інших інтересів.

Екологічний обов'язок - це встановлена законодав­ством міра належної поведінки суб'єктів у галузі екології.

Конституцією України (ст. 50) передбачено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на від­шкодування завданої порушенням цього права шкоди. Обов'язок щодо забезпечення екологічної безпеки і підтри­мання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетар­ного масштабу, щодо збереження генофонду Українського народу Конституція України покладає на державу (ст. 16).

Закріплені Конституцією України принципові поло­ження, що стосуються екологічних прав і обов"язків грома­дян, деталізуються і конкретизуються в екологічному законо-

давстві. Так, відповідно до Закону України "Про охорону на­вколишнього природного середовища" громадянин має право брати участь у проведенні громадської екологічної експерти­зи, у розробленні та здійсненні заходів щодо охорони навко­лишнього природного середовища, раціонального і комплекс­ного використання природних ресурсів, в обговоренні проек­тів законодавчих актів, матеріалів про розміщення, будівниц­тво і реконструкцію об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, вносити пропозиції з цих питань у державні, господарські органи, установи й організації. Кожний громадянин має право здійс­нювати загальне і спеціальне використання природних ресур­сів, подавати в суд позови на підприємства, установи і орга­нізації, а також на громадян про відшкодування шкоди, за­вданої його здоров'ю чи майну внаслідок негативного впливу навколишнього середовища та ін.

Екологічні права громадян реалізуються в порядку, встановленому законом. Порушені екологічні права громадян підлягають поновленню, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до закону.

Поряд з наданням екологічних прав громадянам Закон України "Про охорону навколишнього природного середови­ща" покладає на них і певні обов'язки: вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів і штрафи за екологічні правопорушення, провадити діяльність з додер­жанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних норма­тивів І лімітів використання природних ресурсів; не порушу­вати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; ком­пенсувати збитки, заподіяні забрудненням та іншим негатив­ним впливом на навколишнє природне середовище. Крім то­го, важливі обов'язки в галузі екології закон покладає на гро­мадян незалежно від того, чи здійснюють вони природокори­стування. Громадяни зобов'язані, наприклад, не завдавати шкоди природі, відшкодовувати заподіяні їй збитки, берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатст­ва відповідно до вимог чинного екологічного законодавства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.