Здавалка
Главная | Обратная связь

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВАВ. П. Пастухов, В. Ф. Пеньківський,

Л. М. Подкоритова, М. Ю. Наум,

М. О. Міщук, В. А. Шатіло

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Навчальний посібник

За загальною редакцією професора Пастухова В. П.

Київ • Алерта • 2005


УДК 34(075.8) ББК 67.0 075

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №14/18.2-1483 від 29.06.2005р.)

Рецензенти:

0. А. ПІДОПРИГОРА -доктор юридичних наук, професор,

академік АПН України;

1. К. ТУРКЕВИЧ- доктор юридичних наук, професор;
О. А. ШЕВЧЕНКО -доктор юридичних наук, професор.

Авторський колектив:

В. П. ПАСТУХОВ - Завідуючий кафедрою Академії

адвокатури України, професор; В.Ф. ПЕНЬКІВСЬКИЙ- доцент Київського університету

ринкових відносин; Л.М. ПОДКОРИТОВА - Завідувач кафедри, доцент

Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ - доцент Прикарпатського державного

університету; М.О. МІЩУК - викладач права Державного аграрного

коледжу; В. А. ШАТІЛО - Завідуючий кафедрою Національного

лінгвістичного університету.

© Колектив авторів, 2005
ISВN 966-8533-29-1© Видавництво "Алерта", 2005

/


_________________________________________________________ з

ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА1 1. Держава та право

Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими). Держави, які існували на території сучасної України.

Поняття й ознаки права. Право — особливий вид соціальних норм. Форми (джерела) права. Поняття і структура правовідносин.

Поняття законодавства, його система. Відмінність між правом і законом. Конституції, закони і підзаконні акти. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Загальна характеристика основних галузей права України.

Поняття й основні ознаки правової держави. Головні напрями формування правової держави в Україні.

Поняття, причинні види правопорушень. Поняття і видиюридичної відповідальності. Підстави і цілі юридичної відповідальності.

2. Конституційне законодавство України

Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Питання правонаступництва України.

Конституція України — Основний Закон держави. Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні. Конституційний статус мов національних меншин.

Див.: Програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України на 2004 рік. - К.: "Абрис", 2004. - С. 51-54.


4 ________________________________________

Поняття громадянства України. Єдність і відмінність понять "людина", "особа", "громадянин". Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Конституційні права та свободи людини і громадянина. Конституційні обов'язки людини та громадянина. Рівноправність громадян. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

Конституційне закріплення права на освіту. Гаранти права на освіту в Законах України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання.

Конституційний обов'язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Поняття загального військового обов'язку.

Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Безпо­середня й представницька демократія. Поняття референдуму і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Засади виборчого права й види виборчих сис­тем. Виборча система України.

Конституційний принцип поділу державної впади. Система органів державної влади за Конституцією України.

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Рахункова палата України.

Президент України, його правовий статус і повноваження. Рада національної безпеки і оборони України. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Центральні Органи виконавчої впади в Україні. Місцеві органи виконавчої впади.

Поняття про самоврядування. Органи місцевого самоврядування в Україні.

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції за конституцією і законодавством України.

Поняття правоохоронних органів. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус міліції. Правовий статус Служби безпеки України.

Генеральна прокуратура України, її повноваження за Конститу­цією України. Місце адвокатури у захисті прав людини.


_________________________________________________________ 5

3. Окремі галузі законодавства України

Цивільне законодавство.Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які регулюються цивільним правом. Учасники цивільних правовідносин. Поняття юридичної особи. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності І цивільної дієздатності.

Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян і юридичних осіб.

Право власності та його конституційний захист. Форми власності в Конституції України. Інтелектуальна власність.

Поняття цивільно-правової угоди і цивільно-правового договору. Види цивільно-правових договорів. Договір купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Право на обов'язкову частку спадщини.

Житлове законодавство.Загальна характеристика Житлового кодексу України. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму житлового приміщення. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

Сімейнезаконодавство.ЗагальнахарактеристикаСімейного кодексу України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Опіка і піклування. Усиновлення (удочеріння).

Трудове законодавство.Загальна характеристика Кодексу про працю України. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини. Колективний договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Робочий час і його види. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпоряд­ку. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дис­циплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботу у нетверезому стані. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Порядок роз­гляду індивідуальних трудових спорів.


6 _____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.