Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 9. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ§34. Єдність і відмінність понять "людина", "особистість", "громадянин"

Людина — це істота, яка володіє даром мислення і мови, спроможна створювати знаряддя і користуватися ними, спілкуватися з оточенням, здатна до моральних почуттів і естетичних переживань. Згідно з релігійними вченнями людина є божим творінням.

Особистість — це людина як носій соціальних і морально-психологічних якостей. Особистість як єдність індивідуального і суспільного в людині формується під впливом середовища проживання, у процесі трудової діяльності, участі у засвоєнні суспільної культури. Людина набуває рис особистості через виховання, навчання, спостереження за іншими людьми, через працю, книги, засоби масової інформації. На формування особистості впливає характер ідеологічної функції держави, релігія, стан суспільної моралі тощо.

Громадянин— це індивід, який перебуває у постійному юридичному зв'язку із конкретною державою, що знаходить своє вираження у відповідному громадянстві. Громадянин має правоздатність, наділений правами, свободами, на нього покладаються певні обов'язки. За своїм правовим становищем громадянин конкретної держави відрізняється від іноземних громадян і осіб без громадянства (апатридів), які перебувають на території цієї держави. Зокрема, лише громадянам держави належать політичні права і свободи.

У державах з монархічною формою правління до визначення "громадянство" вживається і термін "підданство".

§35. Закон України "Про громадянство України"

Громадянство в Україні регулюється Конституцією України, Законом України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 р. і прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.

Закон "Про громадянство України" складається з преамбули та шести розділів (41 стаття):


86 __________________________________ ---------

I. Загальні положення.

II. Набуття громадянства України.

III. Припинення громадянства України та скасування рішень про
набуття громадянства України.

IV. Повноваження державних органів, які беруть участь у
вирішенні питань громадянства.

V. Оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяль­
ності державної влади, посадових і службових осіб.

VI. Прикінцеві положення.
Громадянство України має такі суттєві ознаки:

1) право на громадянство є невід'ємним правом людини — гро­
мадянин України не може бути позбавлений громадянства,
права змінити громадянство, не може бути вигнаний за межі
України або виданий іншій державі;

2) в Україні існує єдине громадянство, тобто заборонено одній
особі перебувати одночасно в громадянстві України та в
громадянстві будь-якої іншої держави;

3) усі громадяни України незалежно від підстав і порядку набуття
ними громадянства України мають рівні конституційні права
і свободи та є рівними перед законом;

4) Україна гарантує піклування і захист своїм громадянам, які
перебувають поза її межами;

5) проживання або тимчасове перебування громадянина України
за межами держави не припиняє його громадянства України;

6) громадяни України не можуть бути видані іноземній
державі.

Громадянами України є:

• усі громадяни колишнього СРСР, які на момент
проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)
постійно мешкали на території України;

• особи, які на момент набрання чинності Законом України
"Про громадянство України" (13 листопада 1991 р.)
постійно мешкали в Україні, незалежно від раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовних чи інших ознак, і які не є
громадянами інших держав;

• особи, які народилися або постійно проживали в Україні,
також їхні нащадки (діти, онуки), якщо вони на 13 листопада
1991 р. проживали за межами України, не перебувають у


_________________________________________________________ 87

громадянстві інших держав і до встановленого в законі строку подали заяву про визначення своєї належності до громадянства України;

• особи, які набули відповідно до закону громадянство України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.