Здавалка
Главная | Обратная связь

Банки. Довірчі товаристваВиняткове значення в економічному житті держави має регулювання грошового обігу, яке реалізується переважно на основі норм фінансового права. Основними фінансово-кредитними установами країни, які здійснюють функції кредитування ірозрахунків, є банки. Банки є юридичними особами. Вони економічно самостійні і у своїй діяльності від органів державної влади не залежать. Залучаючи і нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств, організацій,


________________________________________________________ 315

населення, банки перерозподіляють їх, надаючи кредити. Банки здійснюють також касове та розрахункове обслуговування народ­ного господарства, проводять розрахунки за дорученням клієнтів — юридичних і фізичних осіб, випуск чеків, акцій, облігацій та інших платіжних документів, виконання різних валютних операцій.

Діяльність банків регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. Відповідно до Закону банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені й діють на території України. Державними вважаються банки, 100 % статутного капіталу яких належать державі. Органами управління державних банків є наглядові ради та правління. Центральне місце в банківській системі країни посідає Національний банк України. Голова Національного банку призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України. Національний банк є єдиним емісійним центром, відповідальним за проведення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці. Він визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків за рішенням Верховної Ради України. Національному банку надано право видавати нормативні акти з питань, що входять до його повноважень.

Банки можуть функціонуватиякуніверсальніабоякспеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банки в Україні можуть створюватися у формі акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативних банків.

Банки гарантують таємницю операцій, рахунків і вкладів своїх клієнтів і кореспондентів. Банківська таємниця може бути розкрита лише у виняткових випадках.

Законодавством України передбачається можливість створення організацій фінансових посередників (довірчих товариств). Цим довірчим товариствам, так званим трастам, надано право на договірних засадах використовувати майно, зокрема цінні папери, громадян в інтересах цих громадян. Недосконалість правового регулювання та послаблений контроль за довірчими товариствами призвели до численних зловживань і шахрайств з боку їх керівництва. Нині посилено контроль державних органів за реєстрацією таких товариств та їх діяльністю.


316_____________________________________________©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.