Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС 

Назва об’єкта_______________________________________________

Генеральний проектувальник___________________________________

Перелік співвиконавців________________________________________ Характер будівництва_________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення та ін.)

Місцезнаходження____________________________________________

(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва та їхніх варіантів)

Стадія проектування___________________________________________

Перелік джерел впливів________________________________________

Перелік очікуваних негативних впливів___________________________

_____________________________________________________________

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи____________________________________________________________________________________________________________________

Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС______________________

_______________________________________________________________

Вимоги до участі громадськості__________________________________

_____________________________________________________________

Додаткові вимоги*_____________________________________________

______________________________________________________________

Порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС__________

_____________________________________________________________

 

До завдання на розроблення матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри, генплан і ситуаційна схема району розміщення планованої діяльності.

 

 

Замовник___________________Генпроектувальник_________________

 

Додаток В

ПОГОДЖЕНО

м. п._________________________

(назва органу місцевого самоврядування,

посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник)_______________________________________

Поштова адреса______________________________________________

2. Місцезнаходження майданчика (траси) будівництва (варіанти)____

____________________________________________________________

3. Характеристика підприємства (орієнтовано, за об’єктами-аналогами)__

____________________________________________________________

Технічні та технологічні дані___________________________________

____________________________________________________________

(види та обсяги продукції, що виробляється, строк експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності____

____________________________________________________________

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних____________________________________________________

(площа земель, які вилучаються у тимчасове користування, вид використання)

сировинних___________________________________________________

(види, обсяги, місце розробки і видобування, джерела-отримання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло)______________________

(види, обсяги, джерела)

водних____________________________________________________________________________

(обсяги, потрібна якість, джерела водозабезпечення)

трудових_____________________________________________________

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)

7. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище і види впливів на:

геологічне середовище____________________________________

повітряне середовище____________________________________

мікроклімат_____________________________________________

водне середовище________________________________________

ґрунт___________________________________________________

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти_______________

навколишнє соціальне середовище_________________________

навколишнє техногенне середовище________________________

8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження та безпечного поховання

9. Обсяг виконання ОВНС

Замовник_________________________________________ Генпроектувальник______________________________

Додаток Д

ПЕРЕЛІК

Виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування

Енергетика

- теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт;

- нафтопереробне та газопереробне устаткування;

- коксувальні печі;

- устаткування (установки) для газифікації та зрідження вугілля;

- котельні;

- млини для помолу вугілля й установки для виробництва вуглехімічних продуктів і твердого бездимного палива.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.