Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок проведення екологічного аудиту 

Екоаудитор має право в індивідуальному порядку надавати аудиторські послуги тільки з дня одержання сертифіката, що засвідчує право займатися еколого-аудиторською діяльністю. Еколого-аудиторська організація має право надавати аудиторські послуги з дня державної реєстрації і наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має відповідний сертифікат.

Забороняється займатися наданням еколого-аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевих Рад, державним контрольно-ревізійним органам, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.

Екологічний аудит проводиться на підставі договору між екоаудитором (еколого-аудиторською організацією) і замовником. У договорі на проведення екологічного аудиту і надання інших аудиторських послуг передбачаються:

- сторони договору;

- об’єкт екологічного аудиту;

- умови проведення екологічного аудиту;

- права і обов’язки сторін;

- термін проведення екологічного аудиту;

- термін, протягом котрого висновок аудитора зберігає силу в залежності від характеру об’єкта екологічного аудиту;

- розмір та порядок розрахунків;

- умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин;

- відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

- відповідальність за достовірність висновку екоаудитора, термін дії такої відповідальності і конкретні особи, на яких вона покладається стосовно окремих розділів або за висновок в цілому; інші істотні умови, відповідно до специфіки об’єкту екологічного аудиту.

Замовник має право вільного вибору екоаудитора (екологоаудиторської організації). Замовник зобов’язаний створити екоаудитору (екологоаудиторській організації) належні умови для якісного проведення аудиту. Термін проведення екологічного аудиту визначається договором або дорученням на його проведення в залежності від характеру і складності об’єкта екологічного аудиту. В договорі зазначають тривалість виконання роботи, дати її початку та закінчення, а також термін подання результатів виконаної роботи.

3.7.1. Еколого-аудиторський звіт

 

За результатами проведеного екологічного аудиту складається еколого-аудиторський звіт - офіційний документ, який містить дані екологічного аудиту з посиланням на підтверджувальні докази, що ґрунтуються на критеріях екологічного аудиту, висновок екологічного аудиту, рекомендації щодо зменшення екологічних ризиків, підвищення еколого-економічної ефективності організації виробництва та вдосконалення природоохоронної діяльності.

У звіті повинна міститись інформація про:

- ідентифікацію об’єкта, аудит якого проведено, і замовника;

- погоджені ціль, завдання, сферу поширення і план аудиту;

- погоджені критерії, відповідно до яких проводився аудит;

- період і дату (дати) проведення аудиту;

- ідентифікацію представників об’єкта аудиту, що брали участь в аудиті;

- ідентифікацію членів аудиторської групи;

- конфіденційний характер змісту;

- адреси для розповсюдження звіту про аудит;

- висновки аудиту.

Звіт про аудит підписується провідним аудитором з питань екології із зазначенням дати і надсилається замовнику. Відповідальність за достовірність та повноту звіту несе провідний аудитор з питань екології. Звіт екологічного аудиту є власністю замовника. Об’єкт аудиту отримує копію звіту про аудит, якщо немає заперечень з боку замовника.

3.7.2. Аудиторський висновок

 

Аудиторський висновок - є офіційним документом, завірений підписом і печаткою екоаудитора (аудиторської організації), що складається у встановленому порядку за результатами проведення аудиту і містить висновок стосовно об’єкту екологічного аудиту, виходячи з даних та доказів екологічного аудиту.

У висновку екологічного аудиту виробничого об’єкту обов'язково зазначається інформація про достовірність і повноту звітності про фінансово-господарську діяльність, а також її відповідність чинному екологічному законодавству і встановленим нормативам обліку.

Висновок складається з трьох частин:

- введення;

- аналітична частина;

- резолютивна частина.

Кожна сторінка висновку підписується екоаудитором і завіряється печаткою.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний представляти зацікавленим особам тільки резолютивну частину висновку.

Висновки екологічного аудиту зберігають дію протягом терміну, визначеного договором або дорученням на його проведення. Висновки екологічного аудиту, що не були реалізовані протягом встановленого терміну, втрачають силу, а відповідні об’єкти підлягають повторному екологічному аудиту.

Доцільність проведення повторного екологічного аудиту об’єктів, які не підлягають обов’язковому екологічному аудиту, визначається замовником. Фізичні і юридичні особи, зацікавлені в спростуванні окремих положень або в цілому висновків екологічного аудиту, подають обґрунтовану письмову заяву замовнику цього аудиту.

Замовник, що приймав рішення про проведення екологічного аудиту, зобов’язаний протягом місяця розглянути подану заяву і прийняти обґрунтоване рішення про проведення повторного, додаткового або контрольного екологічного аудиту з притягненням незалежних аудиторів або про відмову від такого проведення.

Забороняється залучати до проведення контрольного екологічного аудиту спеціалістів, що приймали участь у проведенні первинного екологічного аудиту. Висновки контрольного екологічного аудиту, організованого за згодою замовника і зацікавлених осіб, що відповідають висновкам первинного аудиту, є остаточними і не підлягають спростуванню.

Якщо між висновками первинного і контрольного екологічного аудиту є розбіжності, замовник зобов’язаний продовжити експертну екоаудиторську перевірку до повного встановлення достовірності даних і доказів аудиту.

Питання для самоперевірки модуля 4

1. Фінансування екологічної експертизи та екологічного аудиту.

2. Нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи.

3. Умови визначення існуючої або потенціальної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для

4. Перелік та призначення головних документів екологічного аудиту.

5. Обов’язкові умови реалізації проектів, програм діяльності.

6. Термін дії позитивних та негативних висновки екологічного аудиту.

7. Мета, зміст та статус Заяви про проведення екологічного аудиту.

8. Організація проведення екологічного аудиту.

9. Спільні риси між екологічною експертизою та екологічним аудитом.

10. Міжнародний досвід здійснення екологічних аудиту та можливість його впровадження в Україні.

11. Функції екологічного аудиту.

12. Права та обов’язки аудиторів та аудиторських контор.

13. Права та обов’язки замовників екологічного аудиту.

14. Екологічний аудит: мета, завдання принципи.

15. Види екологічного аудиту.

16. Екологічна заява.

17. Управління в галузі екологічного аудиту.

 

Теми рефератів

 

1. Проведення екологічного аудиту в країнах СНГ та Франції.

2. Загальні умови проведення екологічного аудиту і надання інших аудиторських послуг.

3. Підстави для проведення екологічного аудиту і надання інших екоаудиторських послуг.

4. Еколого-аудиторський звіт. Аудиторський висновок.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.