Здавалка
Главная | Обратная связь

Управління в сфері екологічного аудиту 

Кабінет Міністрів України в сфері екологічного аудиту:

1) призначає проведення обов’язкового екологічного аудиту небезпечних екологічних об’єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області, або за межі Автономної Республіки Крим;

2) призначає проведення екологічного аудиту військових та оборонних об’єктів;

3) призначає проведення обов’язкового екологічного аудиту національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм та природоохоронних заходів;

4) затверджує перелік видів діяльності і об’єктів, що мають підвищену екологічну небезпеку;

5) визначає ліміт відрахування коштів на проведення обов’язкового екологічного аудиту з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища при підготовці проекту державного бюджету;

6) здійснює інші функції в сфері екологічного аудиту в межах своєї компетенції.

Місцеві Ради у межах відповідної території в порядку, встановленому законодавчими актами:

1) приймають рішення і організують при необхідності проведення екологічного аудиту;

2) визначають граничні розміри відрахувань на проведення екологічного аудиту з відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) сприяють інформуванню населення про результати екологічного аудиту;

4) здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про екологічний аудит;

5) вирішують інші питання в сфері екологічного аудиту в межах своєї компетенції.

До ведення центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України та його органів на місцях відноситься:

1) затвердження у встановленому порядку нормативних актів і розробка інструктивно-методичних матеріалів в сфері екологічного аудиту;

2) підготовка пропозицій і фінансового обґрунтування грантів на проведення обов’язкового екологічного аудиту небезпечних екологічних об’єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області, або за межі Автономної Республіки Крим та проведення обов’язкового екологічного аудиту національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм та природоохоронних заходів;

3) визначає терміни та умови проведення обов’язкового екологічного аудиту;

4) організовує підготовку та проведення тендерів для отримання грантів на здійснення обов’язкового екологічного аудиту;

5) здійснення заходів для забезпечення еколого-аудиторських установ і організацій висококваліфікованими спеціалістами, удосконаленню аудиторської діяльності, форм і методів еколого-аудиторського експертного аналізу і оцінки об’єктів екологічного аудиту;

6) узагальнення практики проведення екологічного аудиту, застосування новітніх форм і методів еколого-аудиторського експертного аналізу і оцінки;

7) ведення офіційного державного добровільного реєстру промислових ділянок, які відповідають нормам екологічної безпеки, на основі поданих екологічних заяв;

8) розробка на основі міжнародних стандартів вимог і критеріїв, відповідність яким дає право на внесення промислової ділянки до офіційного реєстру;

9) здійснення інших функцій в сфері екологічного аудиту відповідно до законодавства України.

Аудиторська палата України в сфері екологічного аудиту:

1) здійснює сертифікацію аудиторів з питань екології;

2) затверджує стандарти екологічного аудиту та процедури окремих типів природоохоронних та спеціальних екологічних аудитів;

3) здійснює ведення Реєстру еколого-аудиторських організацій і аудиторів з питань екології;

4) у відповідності з міжнародними стандартами розробляє і затверджує кваліфікаційні вимоги для сертифікації аудиторів з питань екології;

5) затверджує порядок оформлення офіційних документів за результатами надання еколого-аудиторських послуг;

6) затверджує список офіційно акредитованих аудиторів з питань екології, регулярно його уточнює, переглядає і опубліковує.

Затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти екологічного аудиту обов’язкові для дотримання екологоаудиторськими організаціями, аудиторами з питань екології та іншими організаціями, які мають право на здійснення еколого-аудиторської діяльності.

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) екоаудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. Ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів в аудитори з питань екології визначається шляхом проведення відповідної письмової або усної атестації (іспиту). За підсумком проведеної атестації Аудиторська палата приймає відповідне рішення.

Особи, що не здали іспит, мають право вдруге здати його не раніше, ніж через рік після ухвалення рішення Аудиторською палатою України. Термін дії сертифікату не може перевищувати п’ятьох років.

В разі, якщо аудитор з питань екології не проваджує еколого-аудиторську діяльність протягом двох років, він автоматично позбавляється права здійснювати екологічний аудит і для продовження цієї діяльності має повторно пройти процедуру сертифікації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.