Здавалка
Главная | Обратная связь

Історичний розвиток методики пошуків і розвідкиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ЛОЗИНСЬКИЙ О.Є., МАЄВСЬКИЙ Б.Й.

ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА

НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

(КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ)

для студентів спеціальностей

“Геологія нафти і газу”

“Геофізика”

“Буріння”

Івано-Франківськ

2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ЛОЗИНСЬКИЙ О.Є., МАЄВСЬКИЙ Б.Й.

ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА

НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

 

(КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ)

 

для студентів спеціальностей

“Геологія нафти і газу”

“Геофізика”

“Буріння”

МВ 02070855–810–01

Схвалено кафедрою геології

Та розвідки нафтових і газових родовищ

(протокол № від 2001 р.)

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал перевірено. Зауваження

рецензента враховано.

 

О.Є.Лозинський

 

––––––––––––––––– Б.Й. Маєвський

Івано-Франківськ


 

УДК 553.98 : 550.8(075)

 

Лозинський О. Є., Маєвський Б.Й. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ: Конспект лекцій.– Івано-Франківськ, 2001. –123с.

В конспекті висвітлені основні положення геологорозвідувального процесу на нафту і газ з детальною характеристикою етапів і стадій. Описуються сучасні методи нафтогазопошуково-розвідувальних робіт. Розглядаються геологічні передумови для прогнозування нафтогазоносності надр окремих територій. Викладається методика проведення робіт на пошуковому і розвідувальному етапах. Аналізуються особливості пошуків і розвідки нафти і газу при різних геологічних ситуаціях. Подані основні підходи до геолого-економічної оцінки нафтогазоносних об’єктів.

Призначений для студентів вищих закладів освіти нафтогазового профілю. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними та науковими працівниками.

Відповідальний за випуск проф. Маєвський Б.Й.

 

 

Нормоконтролер Гургула О.Г.

 

Коректор Будуйкевич Н.Ф.

 

Висновок члена експертно-рецензійної комісії університету:

 

Конспект лекцій рекомендується до друку.

 

___________ доц. Рудий Р.М.

 

 

ДАНЕ ВИДАННЯ – ВЛАСНІСТЬ ІФДТУНГ

Забороняється тиражувати та розповсюджувати без відома авторів

З М І С Т

 

Вступ ……………………………………………………………...
Частина 1. Геологорозвідувальний процес на нафту і газ...........................................................................  
1.1 Загальні положення..................................................................
1.2 Історичний розвиток методики пошуків і розвідки скупчень нафти і газу...................................................................…..…..  
1.3 Специфічні особливості пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ…......……………...………...………………  
1.4 Нормативні документи, які регламентують проведення пошуково-розвідувальних робіт ……………...……………...  
1.5 Стадійність геологорозвідувального процесу …...………….
1.6 Ресурси та запаси нафти і газу ………………...……………
1.6.1 Класифікації запасів і ресурсів нафти і газу........................
1.6.2 Достовірність оцінки ресурсів нафти і газу.........................
Частина 2. Пошуки нафтових і газових родовищ...
2.1 Методи пошуків і розвідки скупчень нафти і газу..…………
2.1.1 Геологічні методи досліджень..............................................
2.1.2 Геоморфологічні методи досліджень...................................
2.1.3 Геофізичні методи досліджень.............................................
2.1.4 Геохімічні методи досліджень..............................................
2.1.5 Буріння свердловин...............................................................
2.2 Геологічне обґрунтування проведення пошуків нафти і газу
2.3 Регіональний етап....…….....……………………….................
2.3.1 Основні методичні принципи проведення регіональних робіт........................................................................................  
2.3.2 Стадія виділення зон і районів для першочергового вивчення.................................................................................  
2.3.3 Стадія виявлення об'єктів(структур)....................................
2.3.4 Стадія визначення наявності пасток ВВ і підготовка об'єктів (структур) до глибокого буріння.............................  
2.3.5 Формування фонду підготовлених структур……………....
2.3.6 Оцінка якості підготовлених структур……………………..
2.3.7 Оцінка ступеня підтверджуваності підготовлених структур………………………………....……………………  
2.4 Пошуковий етап.Стадія пошуку родовищ (покладів).............
2.4.1 Основні принципи методики пошукового буріння..............
2.4.2 Геологічна основа для закладання свердловин.........……...
2.4.3 Методика пошукового буріння.............................................
2.4.4 Методичні прийоми закладання пошукових свердловин в різних геологічних умовах..…………………………………  

 

 

Частина 3. Розвідка нафтових і газових родовищ...
3.1 Стадія оцінки та підготовки родовищ (покладів) до розробки....................................................................................  
3.1.1 Попередня розвідка…………………………………….........
3.1.2 Детальня розвідка………………...…………………….…...
3.2 Стадія дорозвідки родовищ (покладів)...................................
3.3 Методика розвідки покладів нафти і газу..…………………..  
3.3.1 Основні принципи розвідки..................................................
3.3.2 Системи розвідки покладів і родовищ нафти і газу............
3.3.3 Системи розміщення розвідувальних свердловин...............
3.3.4 Методологічні основи вибору оптимальної системи розміщення свердловин.........................................................  
3.3.5 Прийоми вибору точок закладання розвідувальних свердловин.............................................................................  
3.4 Дослідно-промислова розробка покладів.……………….......
3.4.1 Загальні положення...............................................................
3.4.2 Системи розташування ВЕС.................................................
Частина 4. ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКІВ І РОЗВІДКИ ПОКЛАДІВ НАФТИ І ГАЗУ РІЗНИХ ТИПІВ І В РІЗНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ.………..…………………………    
4.1 Багатопокладні родовища..……………………..……...……..
4.2 Масивні поклади..............……………………….........……….
4.3 Газові родовища…………………..........……….……………..
4.4 Газокондесатні родовища.………………….....………………
4.5 Нафтогазові родовища.…………….…….........….…………...
4.6 Поклади нафти і газу в карбонатних відкладах..……............
Частина 5. Геолого-економічна оцінка нафто-газоНОСних ОБ’єКТІВ ……….............……….....………  
5.1 Загальні положення…………………….………...........………
5.2 Технологічні показники ГЕО.......…………………………….
ЛІТЕРАТУРА..……………….....…………………..………………

 

ВСТУП

 

Нафта і природний горючий газ в сучасному світі відіграють визначальну роль в економічному та соціальному розвитку країн. Ці корисні копалини є основним джерелом енергії та сировиною для виробництва різноманітних хімічних матеріалів і товарів широкого вжитку. Паливо входить у собівартість майже всіх видів продукції, що випускаються в країні, і суттєво впливає на транспортні витрати. При цьому через високу теплотвірну здатність собівартість видобутку 1 т нафти, а тим більше газу (в перерахунку на умовне паливо), значно нижча, ніж собівартість видобутку кам’яного вугілля або горючого сланцю. Окрім цього, нафта і газ в порівнянні з твердим паливом екологічно безпечніші, їх зручніше використовувати та транспортувати.

Рівень споживання нафти і газу в будь-якій державі є одним із основних показників її індустріальної могутності. Саме тому нагальною потребою є забезпечення країни розвіданими запасами цих корисних копалин. Підготовка таких запасів можлива лише після відкриття нових родовищ нафти і газу, а це потребує проведення пошуково-розвідувальних робіт.

Дисциплiна "Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ" є прикладною дисциплiною i складає окремий роздiл вчення про пошуки та розвiдку корисних копалин. Вона розглядає питання геологічної доцільності проведення геологорозвiдувальних робiт на нафту і газ в надрах окремих територій, існуючі методи досліджень при пошуках і розвідці, а також сучасні методики, які використовуються для виявлення промислово цiнних скупчень нафти i газу та їх геолого-економiчну оцiнку в рiзноманiтних геологiчних умовах.

Для забезпечення результативного та ефективного проведення нафтогазопошукових і розвідувальних робіт необхідно мати певні теоретичні знання в галузі нафтогазової геології та володіти практичними навичками реалізації цих знань в конкретних умовах геологічної будови окремих територій. З цією метою в пропонованому навчальному посібнику конспективно викладені основні розділи дисципліни, який читається в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу для студентів спеціальностей “Геологія нафти і газу”, “Геофізика” та “Буріння”.

В основу конспекту лекцій покладені опрацьовані авторами результати аналізу, узагальнення та систематизації різноманітних опублікованих в літературі матеріалів із окремих питань ведення нафтогазопошуково-розвідувальних робіт, а також різні державні нормативні документи, які регламентують проведення геологорозвідувального процесу на нафту і газ.

Всі досягнення в області пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ одержані в результаті розвитку геологічних знань, бурової техніки та технології буріння, випробування та дослідження свердловин. З огляду на це дисципліна базується на теоретичних і практичних положеннях таких дисциплін як геологія нафти і газу, нафтогазопромислова геологія, геотектоніка, регіональна геологія, розвідувальна геофізика, геофізичні дослідження свердловин, геохімія нафти і газу, буріння та освоєння свердловин тощо. Дана дисципліна тісно пов'язана також з економічними науками і менеджментом.


 

Частина 1. ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

НА НАФТУ І ГАЗ

Загальні положення

Геологорозвідувальний процес на нафту і газ – це сукупність взаємопов'язаних виробничих робіт і наукових досліджень, які виконуються в певній послідовності і повинні забезпечити відкриття, геолого-економічну оцінку і підготовку до розробки нафтових і газових родовищ.

В залежності від ступеня вивченості нафтогазоносності надр в геологорозвідувальному процесі на нафту і газ виділяється три послідовних етапи: регіональний, пошуковий і розвідувальний з поділом їх на стадії. В межах однієї території можливе суміщення в часі різних етапів і стадій.

Кожний етап чи стадiя переслiдують певну мету i передбачають вирiшення низки конкретних задач. На всiх етапах i стадiях геологорозвідувального процесу на нафту i газ визначається геолого-економiчна оцiнка проведених робiт на основi оцiнки ресурсiв i пiдрахунку запасiв нафти i газу.

Процес пошукiв i розвiдки нафти i газу за влучним образним виразом американця У.Харбуха "найбiльша на землi ризикована гра". Цiна "ризику" при умовi закладання лише однiєї свердловини складає декiлька мiльйонiв доларiв, а таких свердловин тiльки на протязi одного року закладається в країнi десятками. Тому прийняття рiшення про закладання свердловини є вiдповiдальною процедурою, успiшна реалiзацiя якої багато в чому залежить вiд збігу iнтересiв геологiв, геофiзiкiв, буровикiв i керiвникiв пiдприємств.

Для досягнення цiєї мети застосовуються рiзнi методи i методики. При цьому пiд методами пошуково-розвiдувальних робiтрозумiють способи вивчення будови надр, виявлення i вивчення покладiв нафти i газу (геологiчнi, геофiзичнi, геохiмiчнi, гiдрогеологiчнi методи, бурiння свердловин).

Методика пошуково-розвiдувальних робiт – це сукупнiсть принципiв i методiв дослiджень, направлених на послiдовне вирiшення конкретних геологiчних завдань. Вiд методики пошуково-розвiдувальних робiт значною мiрою залежить геологiчна ефективнiсть робiт. В практицi пошуково-розвiдувальних робiт в кожному районi розробляється i формується так званий рацiональний комплекс дослiджень, який найбiльш ефективний i разом з тим економiчний в даних умовах. Наприклад, в змiст методики розвiдки входить число свердловин, порядок їх розташування, послiдовнiсть розбурювання, порядок випробування розкритих горизонтiв тощо.

Для забезпечення рацiонального ведення пошуково-розвiдувальних робiт необхiдно знати їх теорiю i практику.

Основна мета пошукiв i розвiдки нафти i газу – виявлення i пiдготовка до розробки родовищ. Iз закiнченням розвiдувальних робiт на родовищi пiдраховують запаси нафти, газу i конденсату та визначають значення геолого-промислових параметрiв покладiв, необхiдних для проектування розробки родовищ.

 

Історичний розвиток методики пошуків і розвідки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.