Здавалка
Главная | Обратная связь

Бібліографічний списокОсновна література:1, 3, 5, 8, 9 , 12.

Додаткова література:2, 3, 6, 9, 13, 16.

 

 

Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів

Мета:засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- правові засади розгляду цивільних справ;

- правові засади розгляду адміністративних справ;

- правові засади розгляду кримінальних справ;

- джерела процесуального права.

План вивчення теми

 

1. Правосуддя в Україні: поняття, основні ознаки та принципи.

2. Поняття судочинства.

3. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України.

5. Конституційне судочинство.

6. Поняття та характеристика господарського процесу.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При розгляданні першого питання студентам треба знати, що правосуддя - це особлива владна функція у державі, що здійснюється від її імені судом через розгляд і вирішення в судових засіданнях адміністративних, господарських, цивільних справ стосовно спорів про права та інтереси громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій і кримінальних справ із засудженням осіб, винних у вчиненні злочину або виправданням невинних. Кожному громадянинові в Україні гарантується право на захист у суді його порушених прав і свобод - ст.55 Конституції України.

Студентам необхідно пам’ятати, що правосуддя здійснюється на підставі Конституції України і регламентується законодавством про судоустрій, цивільне, господарське, конституційне та кримінальне судочинство. Студентам треба знати, що правосуддя - це виключно судова діяльність. Суди, згідно з Конституцією України, є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади - ст.6 Конституції. Студентам необхідно також знати, що делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Судова діяльність поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Студентам необхідно зрозуміти, що правосуддя діє на визначених принципах, при цьому принципи правосуддя мають важливе значення і для інших видів юридичної діяльності. Усі принципи тісно взаємопов’язані й у сукупності становлять єдину систему. Але кожний з них відіграє самостійну роль, він ніби презентує конкретну галузь законодавства в цілому, але між ними існує взаємозв’язок і взаємодія. Дія одного принципу зумовлює дію інших. Кожний з принципів не може існувати відокремлено від принципів системи в цілому.

Студенти повинні знати головні принципи правосуддя:

- здійснення правосуддя тільки судом;

- незалежність судів і підкорення їх тільки закону;

- державна мова судочинства;

- принцип законності;

- гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

- рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом і та ін.

При підготовці до другого питання студентам треба запам’ятати, що під судочинством розуміють встановлений процесуальний порядок подання позовів і розгляд в судах справ стосовно спорів, що виникають з різноманітних правовідносин, порядок прийняття рішень учасниками процесуальних дій, оскарження та перегляду цих рішень, подання заяви про правопорушення та злочини, їх виявлення, розслідування, передачу матеріалів кримінальних справ у судах. Студентам треба знати, що це загальне визначення судочинства охоплює всі його види. Крім того, студенти повинні розуміти, що принципи правосуддя, що були згадані вище, стосуються усіх видів судочинства. Проте є особливості провадження у цивільному, господарському та кримінальному судочинстві.

При підготовці до наступного питання студентам треба знати, що цивільне судочинство полягає у розгляді справ стосовно спорів, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, аграрних, земельних відносин, а також спорів, що виникають з адміністративно-правових відносин і справ окремого провадження.

Студентам треба знати, що цивільні справи у судах розглядаються за заявою особи, яка звертається за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів, а також за заявою прокурора та інших осіб, що звертаються на захист прав і свобод іншої особи.

Студентам також необхідно запам’ятати що усі питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються суддями більшістю голосів, а при одноособовому розгляді - суддею. У деяких випадках суддя (судді) не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу. Зокрема, це відбувається тоді, коли суддя (судді) брали участь у попередньому розгляді даної справи, або якщо особисто, прямо чи побічно заінтересовані в результаті даної справи тощо.

Студенти повинні знати, що у порядку ведення судочинства сторони подають докази, тобто будь-які фактичні дані, що мають значення для правильного вирішення справи, обґрунтовують вимоги або заперечення сторін.

Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Сторонами можуть виступати громадяни, державні підприємства, установи, організації.

Розгляд цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов’язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі. При цьому суд заслуховує пояснення осіб, показання свідків, висновки експертів, знайомиться з письмовими доказами, оглядає речові докази. У результаті розгляду справи суд приймає рішення що має бути законним і обґрунтованим.

Студентам необхідно також запам’ятати, що порядок провадження у цивільних справах, справах, що виникають з адміністративних правовідносин, і справах окремого провадження визначається Цивільно-процесуальним кодексом України, прийнятим у 2003 р.

При підготовці до наступного питання студентам треба знати, що кримінальне судочинство полягає у діяльності з охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у ньому, а також у швидкому і повному розкритті злочинів, викритті винних і забезпеченні правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний . Саме про це наголошується у Кримінально-процесуальному кодексі України.

Студентам необхідно звернути увагу на те, що за Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у передбаченому законом порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Студентам також треба знати, що кримінальне судочинство складає єдину систему дій, етапів дослідження обставин кримінальної справи, встановлення істини по цій справі. Етапами кримінального судочинства визнаються:

- порушення кримінальної справи;

- досудове розслідування кримінальної справи;

- віддання обвинуваченого до суду;

- судовий розгляд справи;

- апеляційне провадження по справі;

- касаційне провадження по справі;

- виконання вироку;

- перегляд судових рішень у порядку виключного провадження за ново-виявленими обставинами або у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону.

Крім того, студентам треба знати, що здійснення кримінального судочинства відбувається на основі вимог Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу України 2003р.

При підготовці останнього питання студентам необхідно зрозуміти, що Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Студентам треба знати, що статус Конституційного Суду України визначаться статтями 147-153 Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.

Завдання Конституційного Суду України полягають у гарантуванні верховенства Конституції України як основного закону держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.

Суб’єктами звернення до Конституційного Суду України є:

- Президент України;

- не менш як 45 народних депутатів України;

- Верховний Суд України;

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

- Верховна Рада Республіки Крим.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру, ухвалення чи набрання ними чинності.

Від дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність законів, інших правових актів або їхніх положень вони втрачають чинність.

Студентам треба знати склад Конституційного Суда України. Він складається з 18 суддів, яких призначають по шість Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням лише на один трирічний строк.

 

Ключові поняття

 

Правосуддя - це особлива владна функція у державі, що здійснюється від її імені судом через розгляд і вирішення в судових засіданнях адміністративних, господарських, цивільних справ стосовно спорів про права та інтереси громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій і кримінальних справ із засудженням осіб, винних у вчиненні злочину, або виправданням невинних.

Судочинство - це встановлений процесуальний порядок подання позовів і розгляд в судах справ стосовно спорів, що виникають з різноманітних правовідносин, порядок прийняття рішень учасниками процесуальних дій, оскарження та перегляду цих рішень, подавання заяв про правопорушення та злочини, їх виявлення, розслідування, передачу матеріалів кримінальних справ у судах.

Цивільне судочинство - це розгляд справ стосовно спорів, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, аграрних, земельних відносин, а також спорів, що виникають з адміністративно-правових відносин і справ окремого провадження.

Кримінальне судочинство - це діяльність з охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у ньому, а також у швидкому і повному розкритті злочинів, викритті винних і забезпеченні правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

Конституційний Суд України - це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть ознаки правосуддя.

2. Охарактеризуйте основні ланки судової система України.

3. Що таке цивільне судочинство?

4. Охарактеризуйте порядок розгляду цивільних справ.

5. Дайте визначення кримінального судочинства, назвіть його основні завдання і стадії.

6. Охарактеризуйте основні стадії господарського процесу.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.