Здавалка
Главная | Обратная связь

Бібліографічний списокОсновна література:1, 12-13, 17-19.

Додаткова література:4, 16-18, 32, 36, 45.

Тема 12. Фінансове право

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- джерела фінансового права;

- фінансові правовідносини;

- Фінансовий контроль в Україні;

- Бюджетну систему України;

- державний бюджет України.

 

План вивчення теми

 

1. Фінансова діяльність та фінансове право України.

2. Бюджет і бюджетна система.

3. Система оподаткування в Україні.

4. Законодавство України про банки і банківську діяльність.

5. Правові основи страхування.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При розгляді першого питання студенти повинні знати, що фінансова діяльність держави зумовлена об’єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне виконання функцій державою.

Студенти повинні запам’ятати, що фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і за функціями, які вони виконують. Гроші - загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються затрати праці виробників, а фінанси - економічний інструмент розподілу і перерозподілу національного доходу, знаряддя контролю за фондами грошових коштів.

Студентам треба знати, що сукупність всіх цільових фондів грошових коштів держави, необхідних для її функціонування, називають фінансовими ресурсами.

Фінансова політика - це система державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і забезпечення державою її функцій.

Головним завданням фінансової політики є забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку, зовнішньополітичної діяльності.

Студенти повинні зрозуміти, що суспільні відносини, які виникають в процесі фінансової діяльності держави, складають предмет фінансового права.

Таким чином, можна зробити висновок, що фінансове право - це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів органів держави та місцевого самоврядування з метою виконання нею своїх завдань і функцій.

При вивченні другого питання студенти повинні знати, що бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Студентам треба запам’ятати, що бюджет виконує в державі певні функції, а саме:

- перерозподіл національного доходу та ВВП;

- державне регулювання та стимулювання економіки;

- фінансове забезпечення соціальної політики;

- контроль за утворенням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів.

Бюджетна система - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Студентам також необхідно запам’ятати, що згідно зі ст.7 Бюджетного кодексу, бюджетна система України ґрунтується на таких принципах, як:

- єдність бюджетної системи України;

- збалансованість;

- самостійність;

- повнота;

- обґрунтованість;

- ефективність;

- субсидіарність;

- цільове використання бюджетних коштів;

- справедливість і неупередженість;

- публічність та прозорість;

- відповідальність учасників бюджетного процесу.

На рис.4. представлена бюджетна класифікація України.

 

Класифікація доходів бюджету Бюджетна класифікація Класифікація видатків бюджету
Класифікація фінансування бюджету Класифікація боргу  

 

Рис. 4. Бюджетна класифікація

 

Крім зазначеного вище, студенти повинні знати, що ст.2 Бюджетного кодексу України визначає поняття бюджетного процесу.

Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Згідно ст.19 Бюджетного кодексу України передбачено такі стадії бюджетного процесу, як:

- складання проектів бюджетів;

- розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

- виконання бюджету, в т.ч. у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього.

Студентам треба знати, що Кабінет Міністрів України розробляє проект Закону «Про Державний бюджет України».

Закон «Про Державний бюджет України» приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється:

- Верховною Радою України;

- Рахунковою палатою;

- Міністерством фінансів України;

- Державним казначейством України;

- Державною контрольно-ревізійною службою України

- Верховною Радою Автономної Республіки Крим

- Радою міністрів Автономної Республіки Крим

- місцевими державними адміністраціями;

- виконавчими органами відповідних рад.

Студентам необхідно також запам’ятати, що бюджетне правопорушення - це недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

При розгляданні третього питання студенти необхідно запам’ятати, що система оподаткування - це сукупність податків, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку, а також права, обов’язки й відповідальність платників.

Студенти повинні знати, що система оподаткування регулюється Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р.- в редакції Закону від 18.02.1997 р.

Функції податків викладено на рис.5.

 
 

 


Рис. 5. Функції податків

 

Студентам необхідно знати, що ст.2 Закону України «Про систему оподаткування» визначає, що податок - це обов’язків внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку й на умовах, визначених законами України про оподаткування.

Студенти повинні знати, що ознаками податку є:

- примусовість та обов’язковість;

- безоплатність;

- безумовність;

- нецільовий характер;

- безповоротність.

Також студенти повинні знати, що оподаткування здійснюється на основі наступних принципів:

- стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

- обов’язковість;

- рівнозначність і пропорційність;

- соціальна справедливість;

- недопущення будь-яких проявів дискримінації;

- стабільність;

- економічна обґрунтованість;

- компетенція;

- єдиний підхід і доступність.

Також студенти треба знати, що податки можна класифікувати за певними ознаками:

1. За суб’єктним складом;

2. За формою обкладання;

3. Залежно від органу, який їх встановлює.

Студентам необхідно запам’ятати, що до об’єктів оподаткування закон відносить:

- доходи (прибуток), вартість (у т.ч. додана) продукції, (робіт, послуг);

- спеціальне використання природних ресурсів;

- майно юридичних та фізичних осіб та ін.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і додержання законів про оподаткування несуть платники податків відповідно до законів України.

Платники податків - це юридичні та фізичні особи, які згідно законодавства України, поділяються на резидентів (національні платники) і нерезидентів (іноземні платники).

При підготовці до останнього питання студентам необхідно знати, що відносини у сфері страхування регулюються Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. (в редакції Закону від 04.10.2001 р.).

Студентам треба запам’ятати, що страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій та доходів від розміщення коштів цих фондів).

Студенти також повинні знати, що страховики - це фінансові установи, які створені у формі акціонерних товариств, а також повних, командитних товариств або товариств із додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства», які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

При цьому учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами України.

Страхувальники - це юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Студенти також повинні знати, що за формою розрізняють добровільне та обов’язкове страхування.

Ключові поняття

 

Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетна система - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетне правопорушення - це недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Система оподаткування - це сукупність податків, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України порядку, а також права, обов’язки й відповідальність платників.

Податок - це обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку й на умовах, визначених законами України про оподаткування.

Платники податків - це юридичні та фізичні особи, які, згідно законодавства України, поділяються на резидентів (національні платники) і нерезидентів (іноземні платники).

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

 

Питання для самоконтролю

1. Надайте поняття фінансового права України, визначте його систему та джерела.

2. Охарактеризуйте фінансово-правові норми та відносини.

3. Визначте поняття бюджетного права, охарактеризуйте бюджетні правовідносини та їх суб’єкти.

4. Визначте поняття і предмет податкового права України.

5. Охарактеризуйте суб’єкти і об’єкти податкових правовідносин.

6. Розгляньте правові основи системи оподаткування.

7. Надайте поняття податку та охарактеризуйте види податків.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.