Здавалка
Главная | Обратная связь

Проаналізуйте ситуації і прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам конституційного законодавства1. Рішенням голови обласної державної адміністрації було приватизовано державне підприємство в порядку, що суперечить діючому законодавству. Своєю постановою Кабінет Міністрів скасував дане рішення.

2. Міністр оборони України заявив Верховній Раді про свою відставку. В зв’язку з цим одна із фракцій у Верховній Раді вимагає відставку всього Кабінету Міністрів України.

 

Теми рефератів

1. Політико-правові проблеми організації виконавчої влади в Україні.

2. Правовий статус Уряду України.

 

Тема 6. Органи державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

6.4. Місцеве самоврядування в Україні.

План

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування .

2. Система органів місцевого самоврядування, порядок їх формування.

 

1. Одним із найважливіших елементів демократичної, соціальної, правової держави є децентралізація державної влади на рівні територіальних громад та органів, які вони обирають.

Місцеве самоврядування – це одна із форм народовладдя в Україні, сутність якої виявляється в самостійному вирішені населенням питань місцевого значення в межах Конституції та законів України. Місцеве самоврядування – це різновид політичної, а не державної влади.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

народовладдя. Місцеве самоврядування є формою участі населення в управлінні справами місцевого значення;

законності.Територіальні громади та їх органи зобов’язані діяти у строгій відповідності з законодавством України й у межах своїх повноважень;

гласності.Діяльність органів місцевого самоврядування має висвітлюватися засобами масової інформації, були відкритою для критики і пропозицій;

колегіальності.Органи місцевого самоврядування є колегіальними, прийняті ними рішення мають колективний характер;

поєднання місцевих і державних інтересів.Територіальні громади та їхні органи існують і діють у межах Української держави. Через це неприпустиме протиставлення інтересів громади і всього українського народу. Місцеве самоврядування має діяти з врахуванням загальнодержавних програм соціально – економічного і культурного розвитку;

виборності.Всі органи місцевого самоврядування обираються громадянами відповідно до демократичних засад виборчого права України;

правової, організаційної і матеріально – фінансової самостійності.Місцеве самоврядування відділене від держави. Органи місцевого самоврядування мають право приймати статути територіальної громади, видавати загальнообов’язкові правові акти. Вони мають статус юридичної особи і діють на основі самофінансування;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб.Представницькі органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані періодично звітувати перед населенням про свою роботу;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.Держава підтримує місцеве самоврядування шляхом передачі йому майна, фінансування програм соціально – економічного і культурного розвитку, здійснюваних у межах територіальної громади;

судового захисту прав місцевого самоврядування.Порушення прав територіальної громади, її органів є підставою для судового розгляду.

Система місцевого самоврядування в Україні будується, перш за все, відповідно до адміністративно – територіального поділу, яке належить до компетенції центральної влади.

2. До системи місцевого самоврядування входять:

1) територіальна громада;

2) сільська, селищна, міська рада;

3) сільський, селищний, міський голова;

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

5) районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

6) органи самоорганізації населення.

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради можуть утворюватись районні в місті ради.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Територіальна громада – це об’єднання жителів, які постійно проживають у межах села, селища, міста, що є самостійною адміністративно – територіальною одиницею або добровільне об’єднання жителів кількох сіл що мають єдиний адмніністративний центр.

Саме на місцевому рівні найповніше реалізуються права громадян на участь в управлінні громадськими справами. Основними формами безпосереднього волевиявлення територіальних громад є:

1) місцевий референдум, рішення якого є обов’язковими до виконання на відповідній території;

2) загальні збори громадян за місцем проживання, рішення яких можуть враховуватися органами місцевого самоврядування в їх діяльності;

3) право місцевої ініціативи, тобто право ініціювати розгляд у раді будь – якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування;

4) громадські слухання, тобто заслуховування територіальними громадами депутатів відповідних рад та посадових осіб місцевого самоврядування. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік і пропозиції, які вносяться за результатами цих слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Важливою ланкою системи місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради.До їх складу входять депутати, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Елементом системи місцевого самоврядування є виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, тобто виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Обласні та районні ради не створюють виконавчих органів.

Складовою місцевого самоврядування є сільський, селищний, міський голова,який є головною посадовою особою цих адміністративно – територіальних одиниць. Він обирається виборцями строком на чотири роки, здійснює свої повноваження на постійній основі, а також головує на засіданнях рад і очолює виконавчий комітет цих рад.

Голови обласних та районних рад обираються на сесіях відповідних рад.

До системи місцевого самоврядування також належать органи самоорганізації населення.Їхній статус визначається Конституцією і Законом України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 року. З ініціативи жителів можуть створюватися такі органи самоорганізації населення:

1) сільські та селищні комітети;

2) вуличні та квартальні комітети;

3) комітети мікрорайонів;

4) будинкові комітети;

5) комітети районів у містах.

Організаційно – правової основною місцевого самоврядування є те, що його органи є юридичними особами і вони наділені власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Крім того, органами місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у разі здійснення яких вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти. Ради та виконавчі комітети на своїх засіданнях приймають рішення, а сільські, селищні, міські голови видають розпорядження.

 

Основні поняття і терміни: місцеве самоврядування, органи самоорганізації населення в Україні, територіальна громада.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Чому в Україні існує поділ на області, райони, міста?

2. Як Конституція України визначає поняття і зміст місцевого самоврядування в Україні?

3. Який порядок формування органів місцевого самоврядування?

4. Що складає матеріальну і фінансову базу місцевого самоврядування?

5. Яка роль органів місцевого самоврядування у системі «держава-

суспільство»?

6. Які ви знаєте органи самоорганізації населення?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Скільки областей в Україні?

а) 18;

б) 24;

в)30.

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою:

а) безпосередньо;

б) через органи місцевого самоврядування;

в) правильно все вищевикладене.

3. Голова сільської, селищної, міської ради:

а) призначається головою обласної державної адміністрації;

б) обирається територіальною громадою;

в) обирається на сесії відповідної ради.

4. Рішення, що приймаються органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

а) обов’язкові для виконання на відповідній території;

б) обов’язкові для виконання тільки для підприємств і установ місцевого значення;

в) мають рекомендаційний характер.

5. Депутати місцевих рад обираються на строк:

а) 3 роки;

б) 4 роки;

в) 5 років.

 

Теми рефератів

1. Історія державно-організованого життя на Кримському півострові і причини входження останнього до складу Української РСР у 1954 році.

2. Давні традиції самоврядування в Україні.

3. Інститути самоврядування в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Франції.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.