Здавалка
Главная | Обратная связь

Служба безпеки УкраїниДо системи правоохоронних органів, поряд з уже вивченими струк­турами, належить орган, що забезпечує безпеку в державі – СБУ.

Служба безпеки України –державний правоохоронний орган спеціального при­значення, підпорядкований Президентові України та підконт­рольний Верховній Раді України, діяльність якого спрямована на забезпечення державної безпеки України.

Цей орган забезпечує захист життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх посягань. До жит­тєво важливих інтересів відносяться всі потреби, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку особистості, суспільства в цілому та Української держави.

Об'єктами, що підпадають під захист органів безпеки, є пра­ва, інтереси і свободи громадян; матеріальні і духовні цінності суспільства; конституційний лад держави, її суверенітет і тери­торіальна цілісність.

До суб'єктів, які підлягають захисту органами безпеки, відносяться держава, об'єднання громадян, громадські й інші організації і громадяни, що мають права й обов'язки з участі в забезпеченні безпеки відповідно до чинного законодавства. Ха­рактер внутрішньої і зовнішньої безпеки визначається реальною і потенційною загрозою об'єктам безпеки з боку внутрішніх і зовнішніх джерел.

Виконання завдань з забезпечення безпеки держави, суспільства й особи покладається на державні органи забезпечення безпеки, що утворюються і діють у системі органів виконавчої влади.

Основними завданнями СБУ у межах визначеної законодавс­твом компетенції із забезпечення безпеки в Україні є:

— захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності;

— захист економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України;

— захист прав громадян і законних інтересів держави від роз­відувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп осіб і громадян, а також забезпечення охорони державної таємниці;

— попередження, припинення, виявлення і розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції й організованої злочинної діяльності в сфері управління економікою та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Державна таємниця –вид таємної інформації, що охоплює ві­домості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відно­син, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України.

При здійсненні оперативно-службових функцій органи СБУ незалежні від органів державної влади, органів місцевого самов­рядування, посадових осіб, партій і рухів.

Органи СБУ являють єдину централізовану систему, до якої входять:

– Центральне управління СБУ;

– регіональні органи СБУ;

– органи військової контррозвідки;

– навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, уста­нови організації і підприємства СБУ.

Кадри СБУ складають – військовослужбов­ці, працівники, які уклали трудовий договір із СБУ, а також військовослужбовці строкової служби.

При виконанні службових обов'язків співробітники СБУ по­винні самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень. Вони не повинні виконувати будь-які накази, розпорядження або вказівки, що порушують права та свободи громадян і суперечать чинному законодавству. Тому за здійснення протиправних діянь (дій або бездіяльності) співробітники органів СБУ несуть кримі­нальну, адміністративну чи дисциплінарну відповідальність. Якщо співробітниками СБУ при виконанні своїх службових обов'язків із забезпечення державної безпеки вчиняються дії, що заподіюють шкоду, матеріальна відповідальність не настає. Збитки, заподіяні цими діями, компенсуються за рахунок Державного бюджету.

Законні вимоги співробітників СБУ при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для громадян і посадових осіб. У разі втручання в діяльність органів СБУ, непокори або опору законним вимогам співробітників служби, настає відпові­дальність.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.