Здавалка
Главная | Обратная связь

Правосуддя в УкраїніПравосуддя – це правозастосовча діяльність, що здійснюється судами загальної юрисдикції на підставі й у точній відповідності із законодавством України, міжнародними договорами й угодами.

Чіткий перелік демократичних принципів (засад), на яких базується правосуддя в Україні, вміщений у Конституції. Усі принципи правосуддя взаємозалежні і взаємообумовлені, і, відповідно, пору­шення одного з них має наслідком порушення й іншого.

Основними принципами судочинства відповідно до ст. 129 Конс­титуції є:

Законність – це універсальний принцип правосуддя і судо­чинства, що спрямований на неухильне виконання і дотримання законів усіма учасниками правовідносин і особливо представни­ками судової влади в державі.

Рівність перед законом і судом. Правосуддя в Україні здій­снюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, кольору шкіри, віку, раси, мови, віросповідання, політичних переконань, національно­го походження, службового чи соціального стану, роду і харак­теру занять, місця проживання та інших обставин.

Забезпечення доведеності вини – принцип, що полягає, по-перше, у всебічному дослідженні, доборі та достовірності до­казів у кримінальній справі, по-друге, – у забезпеченні доведе­ності невинуватості.

Презумпція невинуватості полягає у тому, що особа вва­жається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Здійснення правосуддя виключно судами – це ключовий прин­цип, на якому базується судочинство, який полягає у тому, що тільки суди мають право розглядати кримінальні, цивільні та інші справи на території України.

Самостійність судів та незалежність суддів. Суди здійсню­ють правосуддя самостійно, а судді у своїй діяльності зі здій­снення правосуддя є незалежними, підкоряються лише закону і нікому не підзвітні.

Незмінюваність суддів – полягає у тому, що професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду вперше.

Право на судовий захист – гарантована можливість суб'єкта захистити свої права, свободи і законні інтереси у незалежному, неупередженому суді, який створюється відповідно до закону.

Правова допомога при вирішенні справ у судах– кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні його справи у суді.

Право на оскарження судового рішення– це право, яке на­дається учасникам судового процесу та іншим особам у випад­ках і порядку, передбачених процесуальним законодавством.Учасники судового процесу та інші особи мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Гласність судового процесу це здійснення відкритого роз­гляду справ у суді, під нас якого громадянин може реалізувати гарантоване законом право на отримання у суді усної або пись­мової інформації щодо результатів розгляду судової справи.

Змагальність сторін полягає у встановленні законом рів­них можливостей для сторін, які беруть участь у судочинстві, використовувати засоби захисту своїх прав і інтересів в умовах змагального порядку судового розгляду справ.

Мова судочинства – відповідно до чинного законодавства судочинство в Україні здійснюється державною мовою. Окремим категоріям осіб, що не володіють мовою судочинства, повинна бути забезпечена можливість повного ознайомлення з матеріалами справи через перекладача, а також надається право виступати в судовому засіданні рідною мовою.

Колегіальний або одноособовий розгляд справ у суді – спра­ви у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випад­ках, визначених процесуальним законом, судом присяжних.

Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором підтримуючи державне обвинувачення, прокурор бере участь у до­слідженні доказів, подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону та визначення покарання підсудному.

Право на оскарження судового рішення– це право на апеля­ційне та касаційне оскарження судового рішення, яке надається учасникам судового процесу та іншим особам у випадках, перед­бачених процесуальним законом.

Обов'язковість судового рішення– судові рішення, що набра­ли законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадо­вими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями і громадянами на всій території України.

Рішення іноземного суду – рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосується конфіскації майна та відшкоду­вання шкоди потерпшим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких на­лежить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набрали законної сили, підлягають визнанню та виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.