Здавалка
Главная | Обратная связь

ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ1. Значення харчування у життєдіяльності людини.

2. Харчування – життєво необхідна умова існування людини.

3. Охарактеризувати біологічні та соціальні аспекти здоров’я.

4. Охарактеризувати хвороби, спричинені неправильним харчуванням на індивідуальному та популяційному рівнях

5. Теорії харчування та їх внесок у розвиток науки про харчування.

6. Харчування як життєво необхідна умова існування. Закони раціонального харчування.

7. Теорія збалансованого харчування академіка О.О.Покровського.

8. Теорія адекватного харчування академіка О.М.Уголєва і її основні положення.

9. Теоретичні аспекти харчування – нова сучасна теорія харчування.

10. Характеристика основних альтернативних видів харчування.

11. Визначення поняття «їжа». Класифікація компонентів їжі.

12. Функції їжі та фактори їх забезпечення.

13. Охарактеризувати біологічну дію їжі та різновиди харчування.

14. Поняття та основний обмін. Величина основного обміну. Стадії обміну енергії.

15. Енергетичні витрати людини. Коефіцієнт фізичної активності.

16. Поняття про раціональне харчування. Закони раціонального харчування.

17. Фізіологічні вимоги до харчового раціону. Потреба в основних нутрієнтах.

18. Фізіологічні вимоги до харчового раціону. Структура харчового раціону.

19. Фізіологічні вимоги до харчового раціону. Режим харчування та умови прийому їжі.

20. Пояснити значення – «трофологічна культура» та її вплив на стан здоров'я населення.

21. Розкрити значення двох понять: «здоров'я населення», «здоров'я індивідуума». Навести перелік демографічних показників.

22. Охарактеризувати специфічну дію їжі та відповідно різновид харчування.

23. Охарактеризувати неспецифічну дію їжі та відповідно різновид харчування.

24. Охарактеризувати фармакологічну дію їжі та відповідно різновид харчування.

25. Охарактеризувати захисну дію їжі та відповідно різновид харчування.

26. Фізіологічне значення овочів, фруктів, ягід. Значення пектинових речовин для харчування людини.

27. Фізіологічне значення м’яса і м’ясопродуктів.

28. Фізіологічне значення риби та рибопродуктів.

29. Фізіологічне значення молока і молокопродуктів.

30. Фізіологічне значення зернових харчових продуктів. Роль харчових волокон у регуляції фізіологічного стану організму.

МІКРОЕКОНОМІКА

1. Суб’єкти мікроекономіки та їх функції.

2. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей.

3. Попит, обсяг попиту. Закон попиту. Нецінові фактори зміни попиту.

4. Пропозиція, обсяг пропозиції. Закон пропозиції.

5. Нецінові фактори зміни пропозиції.

6. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

7. Дефіцит і надлишок товарів на ринку.

8. Цінова еластичність попиту, її види та фактори, які впливають на неї.

9. Еластичність попиту за доходом.

10. Перехресна еластичність попиту.

11. Основи теорії поведінки споживача.

12. Функція корисності. Сукупна та гранична корисність.

13. Закон спадної граничної корисності.

14. Крива байдужості. Властивості кривих байдужості.

15. Бюджетне обмеження та фактори, які впливають на бюджетну лінію.

16. Криві «дохід – споживання» і «ціна – споживання».

17. Рівновага споживача.

18. Види витрат виробництва та їх графічне зображення.

19. Поняття виробничої функції. Короткостроковий і довгостроковий періоди.

20. Правило максимізації прибутку.

21. Ізокванта. Властивості ізоквант.

22. Ізокоста та її властивості.

23. Бухгалтерська та економічна оцінка діяльності фірми.

24. Короткострокова рівновага на ринку досконалої конкуренції.

25. Характерні риси ринку досконалої конкуренції.

26. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції. Бюджетне обмеження.

27. Характерні риси олігополії.

28. Монополія, її сутність та види.

29. Попит і пропозиція праці. Досконало конкурентний і монопсонічний ринок праці.

30. Підприємство на ринку капіталу.

31. Ринок природних ресурсів і ціна землі.

МАКРОЕКОНОМІКА

1. Сутність, предмет та методи макроекономіки.

2. Валовий внутрішній продукт та інші показники.

3. Система національних рахунків.

4. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

5. Інфляція: типи, причини, наслідки.

6. Безробіття та зайнятість.

7. Сутність та графічне відображення на графіку сукупного попиту.

8. Сутність та графічне відображення на графіку сукупної пропозиції.

9. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.

10. Економічний цикл: види, моделі, теорії.

11. Функції споживання і заощадження.

12. Рецесійний та інфляційний розриви.

13. Державне регулювання економіки: об’єкти , суб’єкти, функції, методи.

14. Податкова система.

15. Бюджетна система.

16. Фіскальна політика. Кейнсіанська модель товарного ринку при втручанні держави.

17. Грошова маса та її структура.

18. Рівновага на грошовому ринку.

19. Банківська система та ефект мультиплікатора.

20. Грошово-кредитне регулювання економіки.

21. Теорії ринку праці.

22. Економічна нерівність і перерозподіл доходів.

23. Соціальна політика в Україні.

24. Теорії ефективної заробітної плати.

25. Способи вимірювання та показники економічного зростання.

26. Чинники та теорії економічного зростання

27. Світове господарство. Теорія міжнародної торгівлі

28. Платіжний баланс.

29. Валютний курс.

30. Євроінтеграція України.


Список літератури:

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.