Здавалка
Главная | Обратная связь

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ1. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-ХІІ.

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.

3. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів»: Закон України від 20.06.1995 р.

4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.

5. ДСТУ 3278 - 95 «Стандартизація послуг. Основні положення».

6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия».

7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования».

8. Міждержавний стандарт ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».

9. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

10. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»

11. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

12. ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення».

13. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

14. СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное».

15. Архипов В.В. Барное дело.Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 2011. - 240 с.

16. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / навчальний посібник / - 3-тє вид., доп. - К; Центр навчальної літератури, 2011. - 358с.

17. Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства: Опор. конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 204 с.

18. Литвиненко Т.Є. Особливості організації дипломатичних прийомів: Конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: - КНТЕУ, 2005. – 85с.

19. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

20. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. - К.: КНТЕУ, 2008. - 307 с.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

1. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний посібник .- Київ: Фірма “ІНКОС” Центр навчальної літератури, 2007 - 382 с

2. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. – М: ИКЦ «Март» Ростов на/ Д.: Изд. Центр.”Март”,2005.-320

3. Долгополова С. В. Новые кулинарные технологии. -М.: Ресторанные ведомости; 2005 - 266 с.

4. Дорохіна М.О., Капліна Т.В. Технологія продукції харчування в таблицях і схемах. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Кондор,2008- 278с

5. Ковалев Н. И., Куткина М.Н., Кравцов В.А. Технология приготовления пищи.- М.:Изд.дом «Деловая литература», Омега-Л, 2005-480 с.

6. Назаренко В.О. Формування якості товарів. Навчальний посібник. .- Київ: Центр навчальної літератури, 2012 - 386 с.

7. Ростовський В.С. Теоретичні основи технології громадського харчування: Загальна частина. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Кондор,2006-197 с.

8. Технологія продуктів харчування функціонального призначення: монографія /за ред.М.І.Пересічного.-К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т., 2008. – 718 с.

9. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи. Учебник.-М.: Изд.-торг.корпор. «Дашков и К», 2004 – 480 с.

10. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посібник / Г.І. Шумило. – К.: Кондор, 2003. – 506 с.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.