Здавалка
Главная | Обратная связь

ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ1. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.

2. Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие техни­ческие условия".

3. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2809-ІV.

4. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах: Постанова КМУ № 1591 від 22 листопада 2004 р.

5. Вплив харчування на здоровя людини:Підручник за редакцією Редька М.М.- Чернівці:Книги-Ххі, 2011.-500с.

6. Ванханен В.В., Ванханен В.Д., Циприян В.И. и др./ Под. ред. Заслуженого деятеля науки и техники Украины, професора В.Д.Ванханена. Учение о питании. -2-е узд., перераб. и доп. – Донецк: Донеччина, 2003. – 620 с.

7. Ванханен В.Д. Учение о питании. Том 3. Культура питания. Донецк: Донеччина, 2007. – 456 с.

8. Грищенко І.М., Кравчук Н.М. Дієтичне та дитяче харчування: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 288 с.

9. Зубар Н.М., Ципріян В.І., Руль Ю.В. Фізіологія харчування: Опорнний конспект лекцій. -К.:КДТЕУ, 2003.- 201 с.

10. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування; Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

11. ЗеландВ.Живя кухня.трансерфінг обновлення./ Вадим Зеланд, Чед Сарно ; Пер с англ.-М. :Эксмо. 2013.-288с.

12. Збірник рецептур страв української кухні/ М-во торгівлі України. – К.: Техніка, 1992. – 256 с.

13. Етнічні кухні. /Г.Ф Коршунова, Н.М. Варваріна; м-во освіти і науки України,- Донецьк, ДонНУЕт, 2010.-286с.

14. Малигіна В.Д., Ракша-Слюсарева О.А., Ракова В.П. та ін. Мікробіологія та фізіологія харчування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації/ - К.: Кондор, 2011, - 242 с.

15. Мартинчик А.Н., Королев А.А., Трофименко Л.С. Физиология питания, санитария и гигиена: Уч.пос. - М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002.-192 с.

16. Нелепа А.Е., Ванханен В.Д., Коршунова А.Ф. Основы физиологии и гигиены питания: учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2010. – 345с

17. Основи раціонального і лікувального харчування. : навч посіб. П.О.Карпенко та інш.-К. 2013.-504с.

18. Осейко М.І. Технологія рослинних олій. Підручник нового покоління. Київ.: ВВ «Варта», 2006. – 280

19. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 441 с.

20. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування: Підруник. - К.: Здоров'я, 2000. - 335 с.

 

МІКРОЕКОНОМІКА

1. Андреюк Н. В. Мікроекономіка: Навч. Посібник. – К.:Кондор, 2006. – 176с.

2. Андрющенко А. М. , Бурляй А. П. ,Костюк В. С. та інші, Економічна теорія: Навч. Посібник Центр учбової літератури, 2009 – 520с.

3. Базілінська О. Мікроекономіка: Навч. Посібник \Міністерство освіти і науки України. – 2-х вид., перероб. І доп.,- к.: Центр навчальної літератури, 2005. – 349с.

4. Безугла В. О., Постіл І. І., Мікроекономіка., Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 228с.

5. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І., Економічна теорія (Політекономіка, мікроекономіка, макроекономіка). Навч. Пос. 2-х вид.перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 688с.

6. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка: Навч. Пос. – К.:

7. Центр учбової літератури, 2008 – 437с.

8. Гронтковська Т. Т.,Косік А. Ф. Мікроекономіка: Практикум: Навч. Пос. Для студентів вищих навчальних закладів. 2-х видання, перероблене. К.: ЦУЛ, 2008, 417с.

9. Дзюбик С.Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії : Навч. Пос. – К.: «Знання» , 2008 – 491с.

10. Калілніченко О. В. Мікроекономіка. Практикум: Навч. Пос. \ О. В. Калініченко, Л. М. Беретна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432с.

11. Поплавська Ж. В. Мікроекономіка: Навч. Пос. (для студентів вищих закладів) \ Ж. В. Поплавська, О.Н. Криса; - К.: Алерта, 2009. – 224с.

 

МАКРОЕКОНОМІКА

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. - К.: Атіка, 2011. – 368с.

2. Економічна теорія. Макроекономіка [Текст] : підручник / [В. М. Тарасевич та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. - К. : Знання, 2012. - 206 с.

3. Іванюк Т.І. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Іванюк ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К. : КНУБА, 2010. - 112 с.

4. Кліменко О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Кліменко О. М., Крюкова О. М., Бріль М. С. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 135 с.

5. Лагутін Л.І. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін, Л. І. Пронкіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [б. в.], 2012. - 267 с.

6. Макроекономіка [Текст] : конспект лекцій: для студ. спец. "Міжнародна економіка" ф-ту менеджменту та маркетингу форми навчання "Друга вища освіта" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад. В. В. Дергачова]. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 115 с.

7. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / [Пономаренко О. О. та ін. ; за заг. ред. Кліменко О. М.] ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2011. - 259 с.

8. Макроекономіка. Практикум з використанням Excel [Текст] : навч. посіб. / М. В. Брюханов ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2012. - 474 с.

9. Практикум з навчальної дисципліни "Макроекономіка" [Текст] : для студ. усіх спец. всіх форм навчання / Харк. нац. екон. ун-т ; уклад.: О. М. Крюкова [та ін.]. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 108 с.

10. Хрупович С. Макроекономіка: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / С. Хрупович, Г. Ціх ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т. : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. - 324 с.

11. Шупік І.І. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях [Текст] : навч. посіб. / І. І. Шупик. - Полтава : РВВ ПДАА, 2012. - 167 с.

12. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки, політична економія, мікроекономіка, макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для самост. підготов. до комплес. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Чернівці : Прут, 2012. - 552 с.

13. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для самост. підготов. до держ. екзамену з екон. теорії / І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Чернівці : Прут, 2011. - 404 с.

14. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни "Макроекономіка" (для студентів всіх спеціальностей) [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. О. В. Сотула]. - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 48 с.

15. Закони України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

16. Трактування Законів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ligazakon.ua>

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.